Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos darbo kodekso 171 straipsniu ir Kauno miesto
socialinių paslaugų centro darbo tarybos rinkimų komisijos veiklos organizavimo veiklos aprašu,
patvirtintu Kauno miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017 m. lapkričio 13 d. įsakymu
Nr. VK-42 „Dėl Kauno miesto socialinių paslaugų centro darbo tarybos rinkimų komisijos
sudarymo“, Kauno miesto socialinių paslaugų centro Darbo tarybos rinkimų komisija praneša, kad
2017 m. gruodžio 4 dieną nuo 9:00 iki 15:00 val. Kauno miesto socialinių paslaugų centre
(Partizanų g. 38 D, 1 aukštas, 4 kabinetas) vyks Kauno miesto socialinių paslaugų centro Darbo
tarybos rinkimai.

Į Darbo tarybą slaptu balsavimu tiesioginiuose rinkimuose, laikantis visuotinės ir lygios
rinkimų teisės, trejų metų kadencijai renkami penki nariai.

Kandidatų į Darbo tarybos narius registravimas vyks iki 2017 metų lapkričio 22 dienos nuo
14.00 iki 17:00 val. Kauno miesto socialinių paslaugų centro Nakvynės paslaugų skyriuje (R.
Kalantos g. 55, 2 aukštas, 1 kabinetas). Kiekvienas darbuotojas gali pasiūlyti po vieną kandidatą
raštu kreipdamasis į rinkimų komisiją ir pateikdamas rašytinį siūlomo kandidato sutikimą būti
renkamam į Darbo tarybą.

Darbo tarybos rinkimuose gali dalyvauti ir balso teisę turi visi bent trejų nepertraukiamų
mėnesių darbo santykius su Kauno miesto socialinių paslaugų centru tęsiantys darbuotojai,
išskyrus darbdavį ar jam atstovaujančius asmenis.

Rinkimuose dalyvaujantys darbuotojai turi po tiek balsų, koks yra renkamas Darbo tarybos
narių skaičius. Už kiekvieną balsavimo biuletenyje nurodytą kandidatą galima atiduoti tik po vieną
balsą, pažymint tai balsavimo biuletenyje.

Darbo tarybos nariais gali būti renkami visi darbuotojai, sulaukę aštuoniolikos metų ir kurių
darbo santykiai su Kauno miesto socialinių paslaugų centru trunka ilgiau kaip šešis mėnesius.
Darbdavys, jam atstovaujantys asmenys bei rinkimų komisijos nariai negali būti Darbo tarybos
nariais.

Kandidatus į Darbo tarybos narius gali siūlyti rinkimų teisę turintys Kauno miesto socialinių
paslaugų centro darbuotojai. Kandidatais gali būti tik rinkimų teisę turintys darbuotojai. Į Darbo
tarybos narius turi būti pasiūlyti ne mažiau negu penki kandidatai.

Kauno miesto socialinių paslaugų centro Darbo tarybos rinkimų komisija