Nakvynės paslaugų
skyrius

Atgal
Nakvynės paslaugų skyriaus paskirtis – organizuoti ir teikti bendrąsias socialinės ir specialiąsias socialinės priežiūros ( laikino apnakvindinimo ir apgyvendinimo bei socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo) paslaugas asmenims, neturintiems gyvenamosios vietos ar dėl patirto smurto, prievartos ar kitų priežasčių negalintis ja naudotis, siekiant atkurti savarankiškumą, prarastus socialinius ryšius ir integruoti į visuomenę; teikti laikino apnakvindinimo (,,saugios nakvynės“) paslaugą neblaiviems ar apsvaigusiems nuo psichiką veikiančių medžiagų asmenims.

Nakvynės paslaugų skyriaus tikslas – nuosekli ir kompleksiška suaugusių socialinės rizikos asmenų, atsidūrusių socialinėje atskirtyje, socialinė adaptacija, reabilitacija ir integracija į visuomenę.

Laikino apgyvendinimo paslaugos socialinės rizikos asmenims
Laikinas apgyvendinimas:

Laikinas nakvynės, socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymo bei kitų būtinųjų paslaugų (asmeninės higienos, buitinių ir kt.) suteikimas asmenims, neturintiems gyvenamosios vietos ar dėl patirto smurto, prievartos ar kitų priežasčių negalintiems ja naudotis, siekiant atkurti savarankiškumą, prarastus socialinius ryšius ir padėti integruotis į visuomenę.
 
Laikino apgyvendinimo paslaugą sudaro: informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, apgyvendinimas, minimalių buitinių ir asmeninės higienos paslaugų organizavimas (virtuvėlė, dušas, skalbimo paslaugos ir t. t.), kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas (tvarkant pinigų apskaitą, apsiperkant, planuojant ir atliekant namų ruošos darbus, bendraujant ir pan.), darbinių įgūdžių ugdymas, esant poreikiui, sveikatos priežiūros paslaugų, apsaugos organizavimas, kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį.
 
Asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas dėl paslaugos gavimo kreipiasi į Kauno miesto socialinių paslaugų centro socialinius darbuotojus seniūnijoje pagal gyvenamąją vietą.
Laikino apnakvindinimo paslaugos socialinės rizikos asmenims
Laikinas apnakvindinimas:

Nakvynės ir būtinųjų paslaugų (asmens higienos, buitinių) suteikimas asmenims, esant krizinei situacijai ir pan., kai, nesuteikus šių paslaugų, iškyla grėsmė asmens sveikatai ar gyvybei.
 
Laikino apnakvindinimo paslaugą sudaro: informavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, nakvynės suteikimas, minimalios asmeninės higienos paslaugų organizavimas (pvz., dušas), esant poreikiui, sveikatos priežiūros paslaugų, apsaugos organizavimas.
 
Asmuo dėl paslaugos gavimo kreipiasi į Kauno miesto socialinių paslaugų centro Nakvynės paslaugų skyrių ( R. Kalantos g. 57, Kaunas).
Laikinas apnakvindinimas neblaiviems asmenims ,,Saugi nakvynė“
Laikinas apnakvindinimas neblaiviems asmenims:

Nakvynės ir būtinųjų paslaugų (asmens higienos suteikimas asmenims, kurie neturi nuolatinės gyvenamosios vietos, piktnaudžiauja alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis ar toksinėmis medžiagomis, esant krizinei situacijai ir pan., kai, nesuteikus šių paslaugų, iškyla grėsmė asmens sveikatai ar gyvybei.
 
Laikino apnakvindinimo paslaugą neblaiviems asmenims sudaro: informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas, atstovavimas, nakvynės suteikimas, minimalios asmens higienos paslaugų teikimas (dušas, jei reikalinga, - dezinfekavimas), prireikus – sveikatos priežiūros paslaugų ir apsaugos organizavimas.
 
Asmenys pristatomi policijos ar greitosios medicinos pagalbos tarnybos, jeigu yra sveikatos priežiūros specialistų išvada, kad asmeniui nereikalinga būtinoji medicinos pagalba (R. Kalntos g. 57, Kaunas).
Asmeninės higienos ir priežiūros paslaugos
Asmeninės higienos ir priežiūros paslauga:

Pagalba asmenims, kurie dėl nepakankamų pajamų, ar skurdo negali (dėl sąlygų namuose nebuvimo (gyvenantys būstuose be patogumų) arba dėl to, kad neturi nuolatinės gyvenamosios vietos) pasirūpinti savo higiena.
 
Asmeninės higienos ir priežiūros paslaugą sudaro: dušo paslaugų organizavimas ir teikimas, drabužių išdavimas.
 
Asmuo dėl paslaugos gavimo kreipiasi į Kauno miesto socialinių paslaugų centro Nakvynės paslaugų skyriaus Asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų kabinetą (Partizanų g.5, Kaunas).


Galerija