Bendrųjų reikalų
skyrius

Atgal

Bendrųjų reikalų skyriaus tikslas – formuoti personalo politiką, vykdyti personalo administravimo funkcijas, organizuoti ir vykdyti Centro ūkinį, materialinį-techninį aprūpinimą, užtikrinti tinkamą dokumentų administravimą ir valdymą.

Pagrindinės Bendrųjų reikalų skyriaus veiklos:

  1. formuoja Centro personalo valdymo politiką bei sprendžia su personalo valdymu susijusius klausimus;
  2. organizuoja materialinių vertybių srauto valdymą, tinkamą apskaitą ir saugumą;
  3. kartu su kitais Centro skyriais atlieka turto inventorizaciją;
  4. dalyvauja rengiant įsakymus, instrukcijas, nurodymus ir kitus dokumentus, susijusius su įstaigos veiklos vykdymo, plėtimo, tobulinimo klausimais;
  5. teikia pasiūlymus dėl įstaigos darbo organizavimo tobulinimo bei naujų darbo metodų taikymo;
  6.  pagal galimybes aprūpina Centro darbuotojus reikalingomis materialinėmis ir techninėmis priemonėmis, paslaugomis ir darbais;
  7. užtikrina Centro pastatų, patalpų, inventoriaus, įrengimų ūkinę ir techninę priežiūrą bei energetinių sistemų eksploataciją ir remontą, tvarko energetinių resursų apskaitą;
  8. užtikrina Centro teritorijos ir patalpų priežiūros pagal priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus vykdymą;
  9. užtikrina darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimų vykdymą Centre;
  10. organizuoja Centro dokumentų valdymą ir vykdo informacijos administravimą;
  11. rengia medžiagą viešųjų pirkimų konkursams ir vykdo viešuosius pirkimus.


Galerija