Laikino apgyvendinimo
skyrius

Atgal
Laikino apgyvendinimo skyriaus paskirtis – organizuoti ir teikti bendrąsias socialinės ir specialiąsias socialinės priežiūros (laikino apnakvindinimo ir apgyvendinimo bei socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo) paslaugas asmenims, neturintiems gyvenamosios vietos ar dėl patirto smurto, prievartos ar kitų priežasčių negalintiems ja naudotis, siekiant atkurti savarankiškumą, prarastus socialinius ryšius ir integruoti į visuomenę; teikti laikino apnakvindinimo (,,saugios nakvynės“) paslaugą neblaiviems ar apsvaigusiems nuo psichiką veikiančių medžiagų asmenims.

Laikino apgyvendinimo skyriaus tikslas – nuosekli ir kompleksiška suaugusių socialinės rizikos asmenų, atsidūrusių socialinėje atskirtyje, socialinė adaptacija, reabilitacija ir integracija į visuomenę.

Apgyvendinimas nakvynės namuose socialinę riziką patiriantiems suaugusiems asmenims
Apgyvendinimas nakvynės namuose tai:

laikinas nakvynės, socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo bei kitų būtinųjų paslaugų (asmeninės higienos, buitinių ir kt.) suteikimas asmenims, neturintiems gyvenamosios vietos ar dėl patirto smurto, prievartos ar dėl kitų priežasčių negalintiems ja naudotis, siekiant atkurti savarankiškumą, prarastus socialinius ryšius ir padėti integruotis į visuomenę.
 
Laikino apgyvendinimo paslaugą sudaro: informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, apgyvendinimas, minimalių buitinių ir asmeninės higienos paslaugų organizavimas (virtuvėlė, dušas, skalbimo paslaugos ir t. t.), kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas (tvarkant pinigų apskaitą, apsiperkant, planuojant ir atliekant namų ruošos darbus, bendraujant ir pan.), darbinių įgūdžių ugdymas, esant poreikiui, sveikatos priežiūros paslaugų, apsaugos organizavimas, kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį.
 
Asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas dėl paslaugos gavimo kreipiasi į Kauno miesto socialinių paslaugų centro socialinius darbuotojus seniūnijoje pagal gyvenamąją vietą.
Informacija atnaujinta 2021-02-02. 
Laikino apnakvindinimo paslaugos socialinę riziką patiriantiems suaugusiems asmenims
Laikinas apnakvindinimas:

Nakvynės ir būtinųjų paslaugų (asmens higienos, buitinių) suteikimas asmenims, esant krizinei situacijai ir pan., kai, nesuteikus šių paslaugų, iškyla grėsmė asmens sveikatai ar gyvybei.
 
Laikino apnakvindinimo paslaugą sudaro: informavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, nakvynės suteikimas, minimalios asmeninės higienos paslaugų organizavimas (pvz., dušas), esant poreikiui, sveikatos priežiūros paslaugų, apsaugos organizavimas.
 
Asmuo dėl paslaugos gavimo kreipiasi į Kauno miesto socialinių paslaugų centro Laikino apgyvendinimo skyrių (R. Kalantos g. 57, Kaunas).
Informacija atnaujinta 2021-02-02.
Laikinas apnakvindinimas neblaiviems asmenims ,,Saugi nakvynė“
Laikinas apnakvindinimas neblaiviems asmenims:

Nakvynės ir būtinųjų paslaugų (asmens higienos) suteikimas neblaiviems ar apsvaigusiems nuo psichiką veikiančių medžiagų asmenims, siekiant, kad šiems asmenims nekiltų grėsmė jų sveikatai ir gyvybei bei būtų užtikrinama viešoji tvarka Kauno mieste. 
 
Laikino apnakvindinimo paslaugą neblaiviems asmenims sudaro: informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas, atstovavimas, nakvynės suteikimas, minimalios asmens higienos paslaugų teikimas (dušas, jei reikalinga, - dezinfekavimas), prireikus – sveikatos priežiūros paslaugų ir apsaugos organizavimas.
Asmenys šiai paslaugai gauti pristatomi policijos ar greitosios medicinos pagalbos tarnybos, jeigu yra sveikatos priežiūros specialistų išvada, kad asmeniui nereikalinga būtinoji medicinos pagalba (paslaugos teikimo vieta R. Kalantos g. 57, Kaunas). 
Informacija atnaujinta 2021-02-02. 
Šeimos krizių centras

Šeimos krizių centras - Kauno miesto socialinių paslaugų centro Laikino apgyvendinimo skyriaus padalinys. Šeimos krizių centre socialinės paslaugos teikiamos socialinę riziką pariantiems vaikams ir jų šeimoms, vaikams, kuriems pagal Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą nustatyta laikinoji priežiūra, kitiems tos šeimos vaikams kartu su jų atstovais (atstovu) pagal įstatymą; smurtą patyrusiems asmenims, jų vaikams.

DĖL PASLAUGŲ ŠEIMOS KRIZIŲ CENTRE GALITE KREIPTIS TELEFONU VISĄ PARĄ: +370 (613) 62240

Šeimos krizių centre teikiamos šios socialinės paslaugos:

Bendrosios socialinės paslaugos (informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo, atstovavimo)

Specialiosios socialinės paslaugos:

- laikinas apnakvindinimas (iki 7 parų). Paslaugą sudaro: informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atsotvavimas, nakvynės suteikimas, higienos paslaugų organizavimas, buitinių palsaugų organizavimas, darbinių įgūdžių ugdymas, kasdieninio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas, apsaugos organizavimas esant poreikiui, sveikatos priežiūros organizavimas.

- intensyvi krizių įveikimo pagalba socialinių paslaugų įstaigoje. Paslaugą sudaro: informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, bendravimas, psichologinė pagalba, laikinas apgyvendinimas, kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir (ar) palaikymas, ir (ar) atkūrimas (savitvarka, asmens higiena, sveika gyvensena, namų ruoša, namų saugumas, švara ir tvarka, maisto ruošimas, biudžeto planavimas, pinigų taupymas ir valdymas, naudojimasis banko paslaugomis, apsipirkimas, orientavimasis aplinkoje, naudojimasis viešuoju transportu ir kt.), savipagalbos grupės, esant būtinybei aprūpinimas būtiniausiais drabužiais ir avalyne, esant poreikiui sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas, darbo įgūdžių ugdymas. 

Esant poreikiui kitos paslaugos (psichologo, teisininko) organizuojamos bendradarbiaujant su valstybės ir savivaldybės institucijomis bei įstaigomis ar nevyriausybinėmis organizacijomis.

Šeimos krizių centro socialinių paslaugų gavėjai tokia prioritetine tvarka gali būti:

- asmenys (šeimos), patyrę smurtą artimoje aplinkoje;

- šeimos, atsidūrusios krizinėje situacijoje (dėl gaisro, stischinių nelaimių, patirto smurto ir kt.);

- šeimos, patiriančios socialinę riziką (dėl kito šeimos nario priklausomybių ar socialinių įgūdžių nebuvimo) ir atsidūrusios krizinėje situacijoje;

-  vaikai, kuriems pagal Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą nustatyta laikinoji priežiūra, kiti tos šeimos vaikai kartu su jų atstovais (atstovu) pagal įstatymą;

- socialinę riziką patiriantys vaikai ir jų šeimos;

- socialinę riziką patiriančios šeimos.

Informacija atnaujinta 2021-02-02.

Asmeninės higienos ir priežiūros paslaugos
Asmeninės higienos ir priežiūros paslauga:

Pagalba asmenims, kurie dėl nepakankamų pajamų, ar skurdo negali (dėl sąlygų namuose nebuvimo (gyvenantys būstuose be patogumų) arba dėl to, kad neturi nuolatinės gyvenamosios vietos) pasirūpinti savo higiena.
 
Asmeninės higienos ir priežiūros paslaugą sudaro: dušo paslaugų organizavimas ir teikimas, drabužių išdavimas.
 
Asmuo dėl paslaugos gavimo kreipiasi į Kauno miesto socialinių paslaugų centro Laikino apgyvendinimo skyriaus Asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų kabinetą (Partizanų g. 5, Kaunas). Paslauga teikiama darbo dienomis nuo 8.00 iki 12.00 valandos.
Informacija atnaujinta 2021-02-02. 


Galerija