Laikino apgyvendinimo
skyrius

Atgal
Laikino apgyvendinimo skyriaus paskirtis – organizuoti ir teikti prevencines socialines paslaugas (potencialių paslaugų gavėjų paieškos ir darbo su bendruomene), bendrąsias socialines paslaugas ir specialiąsias socialinės priežiūros (laikino apnakvindinimo ir apgyvendinimo bei socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo) paslaugas asmenims, neturintiems gyvenamosios vietos ar dėl patirto smurto, prievartos ar kitų priežasčių negalintiems ja naudotis, siekiant atkurti savarankiškumą, prarastus socialinius ryšius ir integruoti į visuomenę; teikti laikino apnakvindinimo (,,saugios nakvynės“) paslaugą neblaiviems ar apsvaigusiems nuo psichiką veikiančių medžiagų asmenims.

Laikino apgyvendinimo skyriaus tikslas – nuosekli ir kompleksiška suaugusių socialinės rizikos asmenų, atsidūrusių socialinėje atskirtyje, socialinė adaptacija, reabilitacija ir integracija į visuomenę.

Apgyvendinimas nakvynės namuose socialinę riziką patiriantiems suaugusiems asmenims
Apgyvendinimas nakvynės namuose tai:

laikinas nakvynės, socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo bei kitų būtinųjų paslaugų (asmeninės higienos, buitinių ir kt.) suteikimas asmenims, neturintiems gyvenamosios vietos ar dėl patirto smurto, prievartos ar dėl kitų priežasčių negalintiems ja naudotis, siekiant atkurti savarankiškumą, prarastus socialinius ryšius ir padėti integruotis į visuomenę.
 
Apgyvendinimo nakvynės namuose paslaugą sudaro: informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, apgyvendinimas, minimalių buitinių ir asmeninės higienos paslaugų organizavimas (virtuvėlė, dušas, skalbimo paslaugos ir t. t.), kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas (tvarkant pinigų apskaitą, apsiperkant, planuojant ir atliekant namų ruošos darbus, bendraujant ir pan.), darbinių įgūdžių ugdymas, esant poreikiui, sveikatos priežiūros paslaugų, apsaugos organizavimas, kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį.
 
Asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas dėl paslaugos gavimo kreipiasi į Kauno miesto socialinių paslaugų centro socialinio darbo organizatorius seniūnijoje pagal gyvenamąją vietą.
Informacija atnaujinta 2021-02-02. 
Laikino apnakvindinimo paslaugos socialinę riziką patiriantiems suaugusiems asmenims
Laikinas apnakvindinimas:

Nakvynės ir būtinųjų paslaugų (asmens higienos, buitinių) suteikimas asmenims, esant krizinei situacijai ir pan., kai, nesuteikus šių paslaugų, iškyla grėsmė asmens sveikatai ar gyvybei.
 
Laikino apnakvindinimo paslaugą sudaro: informavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, nakvynės suteikimas, minimalios asmeninės higienos paslaugų organizavimas (pvz., dušas), esant poreikiui, sveikatos priežiūros paslaugų, apsaugos organizavimas.
 
Asmuo dėl paslaugos gavimo kreipiasi į Kauno miesto socialinių paslaugų centro Laikino apgyvendinimo skyrių (Partizanų g. 5, Kaunas).
Informacija atnaujinta 2023-08-17.
Laikinas apnakvindinimas neblaiviems asmenims ,,Saugi nakvynė“
Laikinas apnakvindinimas neblaiviems asmenims:

Nakvynės ir būtinųjų paslaugų (asmens higienos) suteikimas neblaiviems ar apsvaigusiems nuo psichiką veikiančių medžiagų asmenims, siekiant, kad šiems asmenims nekiltų grėsmė jų sveikatai ir gyvybei bei būtų užtikrinama viešoji tvarka Kauno mieste. 
 
Laikino apnakvindinimo paslaugą neblaiviems asmenims sudaro: informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas, atstovavimas, nakvynės suteikimas, minimalios asmens higienos paslaugų teikimas (dušas, jei reikalinga, - dezinfekavimas), prireikus – sveikatos priežiūros paslaugų ir apsaugos organizavimas.
Asmenys šiai paslaugai gauti pristatomi policijos ar greitosios medicinos pagalbos tarnybos, jeigu yra sveikatos priežiūros specialistų išvada, kad asmeniui nereikalinga būtinoji medicinos pagalba (paslaugos teikimo vieta Partizanų g. 5, Kaunas). 
Informacija atnaujinta 2023-11-03. 
Asmeninės higienos ir priežiūros paslaugos
Asmeninės higienos ir priežiūros paslauga:

Pagalba asmenims, kurie dėl nepakankamų pajamų, ar skurdo negali (dėl sąlygų namuose nebuvimo (gyvenantys būstuose be patogumų) arba dėl to, kad neturi nuolatinės gyvenamosios vietos) pasirūpinti savo higiena.
 
Asmeninės higienos ir priežiūros paslaugą sudaro: dušo paslaugų organizavimas ir teikimas, drabužių išdavimas.
 
Asmuo dėl paslaugos gavimo kreipiasi į Kauno miesto socialinių paslaugų centro Laikino apgyvendinimo skyriaus Asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų kabinetą (Partizanų g. 5, Kaunas). Paslauga teikiama darbo dienomis nuo 8.00 iki 12.00 valandos.
Informacija atnaujinta 2021-02-02. 
Mobilus socialinis darbas gatvėje

Mobilus socialinis darbas gatvėje tai įvairi, organizuota ir kryptinga socialinė veikla, kurios metu darbuotojai, vykdantys mobilųjį socialinį darbą gatvėje, siekia palaikyti santykius su atskirais benamiais žmonėmis (ar jų grupėmis) jų susibūrimo vietose (gatvėse, kiemuose, parkuose, prekybos centruose ir pan.), teikia socialinę pagalbą arba nukreipia ir palydi benamius žmones į socialines paslaugas teikiančias organizacijas.

Mobilaus socialinio darbo gatvėje komanda gavusi informaciją iš pilietiškų asmenų, seniūnijų darbuotojų ar kitų įmonių, įstaigų ar organizacijų apie gatvėje gyvenančius asmenis, vyksta į nurodytą vietą ir pasiūlo asmenims galimą pagalbą, informuoja apie teikiamas socialines paslaugas bei skatina jomis naudotis, stiprina motyvaciją keisti gyvenimo būdą. Esant poreikiui benamystę patiriantiems asmenims suteikiama transporto paslauga, tarpininkaujama su kitomis įstaigomis, reabilitacijos centrais, kur gali būti suteikta reikalinga pagalba benamystę bei socialinę atskirtį patiriančiam asmeniui.

Informacija atnaujinta 2022-10-12Galerija