Laikino apgyvendinimo
skyrius

Atgal
Laikino apgyvendinimo skyriaus paskirtis – organizuoti ir teikti bendrąsias socialinės ir specialiąsias socialinės priežiūros ( laikino apnakvindinimo ir apgyvendinimo bei socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo) paslaugas asmenims, neturintiems gyvenamosios vietos ar dėl patirto smurto, prievartos ar kitų priežasčių negalintis ja naudotis, siekiant atkurti savarankiškumą, prarastus socialinius ryšius ir integruoti į visuomenę; teikti laikino apnakvindinimo (,,saugios nakvynės“) paslaugą neblaiviems ar apsvaigusiems nuo psichiką veikiančių medžiagų asmenims.

Laikino apgyvendinimo skyriaus tikslas – nuosekli ir kompleksiška suaugusių socialinės rizikos asmenų, atsidūrusių socialinėje atskirtyje, socialinė adaptacija, reabilitacija ir integracija į visuomenę.

Laikino apgyvendinimo paslaugos socialinės rizikos asmenims
Laikinas apgyvendinimas:

Laikinas nakvynės, socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymo bei kitų būtinųjų paslaugų (asmeninės higienos, buitinių ir kt.) suteikimas asmenims, neturintiems gyvenamosios vietos ar dėl patirto smurto, prievartos ar kitų priežasčių negalintiems ja naudotis, siekiant atkurti savarankiškumą, prarastus socialinius ryšius ir padėti integruotis į visuomenę.
 
Laikino apgyvendinimo paslaugą sudaro: informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, apgyvendinimas, minimalių buitinių ir asmeninės higienos paslaugų organizavimas (virtuvėlė, dušas, skalbimo paslaugos ir t. t.), kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas (tvarkant pinigų apskaitą, apsiperkant, planuojant ir atliekant namų ruošos darbus, bendraujant ir pan.), darbinių įgūdžių ugdymas, esant poreikiui, sveikatos priežiūros paslaugų, apsaugos organizavimas, kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį.
 
Asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas dėl paslaugos gavimo kreipiasi į Kauno miesto socialinių paslaugų centro socialinius darbuotojus seniūnijoje pagal gyvenamąją vietą.
Laikino apnakvindinimo paslaugos socialinės rizikos asmenims
Laikinas apnakvindinimas:

Nakvynės ir būtinųjų paslaugų (asmens higienos, buitinių) suteikimas asmenims, esant krizinei situacijai ir pan., kai, nesuteikus šių paslaugų, iškyla grėsmė asmens sveikatai ar gyvybei.
 
Laikino apnakvindinimo paslaugą sudaro: informavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, nakvynės suteikimas, minimalios asmeninės higienos paslaugų organizavimas (pvz., dušas), esant poreikiui, sveikatos priežiūros paslaugų, apsaugos organizavimas.
 
Asmuo dėl paslaugos gavimo kreipiasi į Kauno miesto socialinių paslaugų centro Laikino apgyvendinimo skyrių ( R. Kalantos g. 57, Kaunas).
Laikinas apnakvindinimas neblaiviems asmenims ,,Saugi nakvynė“
Laikinas apnakvindinimas neblaiviems asmenims:

Nakvynės ir būtinųjų paslaugų (asmens higienos suteikimas asmenims, kurie neturi nuolatinės gyvenamosios vietos, piktnaudžiauja alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis ar toksinėmis medžiagomis, esant krizinei situacijai ir pan., kai, nesuteikus šių paslaugų, iškyla grėsmė asmens sveikatai ar gyvybei.
 
Laikino apnakvindinimo paslaugą neblaiviems asmenims sudaro: informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas, atstovavimas, nakvynės suteikimas, minimalios asmens higienos paslaugų teikimas (dušas, jei reikalinga, - dezinfekavimas), prireikus – sveikatos priežiūros paslaugų ir apsaugos organizavimas.
 
Asmenys pristatomi policijos ar greitosios medicinos pagalbos tarnybos, jeigu yra sveikatos priežiūros specialistų išvada, kad asmeniui nereikalinga būtinoji medicinos pagalba (R. Kalntos g. 57, Kaunas).
Šeimos krizių centras

Šeimo krizių centras - Kauno miesto socialinių paslaugų centro Laikino apgyvendinimo skyriaus padalinys. Šeimo krizių centre socialinės paslaugos teikiamos vaikams ir jų šeimoms, suaugusiems ar senyvo amžiaus asmenims, išgyvenantiems krizę, patyrusiems smurtą artimoje aplinkoje, kitus trauminius įvykius.

Šeimos krizių centre teikiamos šios socialinės paslaugos:

Bendrosios socialinės paslaugos (informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo, atstovavimo)

Specialiosios socialinės paslaugos:

- laikinas apnakvindinimas (iki 3 parų). Paslaugą sudaro: informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atsotvavimas, nakvynės suteikimas, higienos paslaugų organizavimas, buitinių palsaugų organizavimas, darbinių įgūdžių ugdymas, kasdieninio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas, apsaugos organizavimas esant poreikiui, sveikatos priežiūros organizavimas.

- laikinas apgyvendinimas (iki 12 mėn. ar ilgiau). Palsuagą sudaro: informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atsotvavimas, nakvynės suteikimas, higienos paslaugų organizavimas, buitinių palsaugų organizavimas, darbinių įgūdžių ugdymas, kasdieninio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas, apsaugos organizavimas esant poreikiui, savipagalbos grupių organizavimas, esant būtinybei aprūpinimas būtiniausiais drabužiais ir avalyne, esant poreikiui sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas.

Esant poreikiui kitos paslaugos (psichologo, teisininko) organizuojamos bendradarbiaujant su valstybės ir savivaldybės institucijomis bei įstaigomis ar nevyriausybinėmis organizacijomis.

Šeimos krizių centro socialinių paslaugų gavėjai tokia prioritetine tvarka gali būti:

- asmenys (šeimos), patyrę smurtą artimoje aplinkoje;

- šeimos, atsidūrusios krizinėje situacijoje (dėl gaisro, stischinių nelaimių, patirto smurto ir kt.);

- šeimos, patiriančios socialinę riziką (dėl kito šeimos nario priklausomybių ar socialinių įgūdžių nebuvimo) ir atsidūrusios krizinėje situacijoje;

- kiti asmenys, kuriems nustatytas socialinių paslaugų, teikiamų Šeimos krizių centre, poreikis.

Asmeninės higienos ir priežiūros paslaugos
Asmeninės higienos ir priežiūros paslauga:

Pagalba asmenims, kurie dėl nepakankamų pajamų, ar skurdo negali (dėl sąlygų namuose nebuvimo (gyvenantys būstuose be patogumų) arba dėl to, kad neturi nuolatinės gyvenamosios vietos) pasirūpinti savo higiena.
 
Asmeninės higienos ir priežiūros paslaugą sudaro: dušo paslaugų organizavimas ir teikimas, drabužių išdavimas.
 
Asmuo dėl paslaugos gavimo kreipiasi į Kauno miesto socialinių paslaugų centro Nakvynės paslaugų skyriaus Asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų kabinetą (Partizanų g.5, Kaunas).


Galerija