Socialinių paslaugų
bendruomenei skyrius

 • Titulinis
 • Socialinių paslaugų bendruomenei skyrius
Atgal
Socialinių paslaugų bendruomenei skyriaus paskirtis – organizuoti ir teikti prevencines socialines paslaugas (potencialių paslaugų gavėjų paieškos, darbo su bendruomene),  bendrąsias socialines paslaugas (informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo bei transporto paslaugos organizavimo), specialiąsias socialinės priežiūros (pagalbos į namus ir socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo Dainavos dienos globos centre), socialinės globos (dienos socialinė globa asmens namuose ir dienos socialinė globa Dainavos dienos globos centre) socialines paslaugas.

Socialinių paslaugų bendruomenei skyriaus veiklos tikslas – sudaryti sąlygas asmeniui (šeimai) ugdyti ar stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, padėti įveikti socialinę atskirtį, organizuojant socialinį darbą seniūnijose ir teikiant socialines paslaugas pagal Kauno miesto gyventojų poreikius.

Socialinio darbo organizavimas seniūnijose

Socialinio darbo organizatoriai dirba kiekvienoje Kauno miesto savivaldybės seniūnijose. Pagrindinės jų veiklos funkcijos seniūnijose yra:

 • Priimti iš seniūnijos gyventojų prašymus – paraiškas socialinėms paslaugoms gauti (SP-8 forma patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialines paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“).
 • Nustatyti asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį, vadovaujantis Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir socialinių paslaugų skyrimo Kauno mieste tvarkos aprašu, patvirtintu Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu.
 • Tirti seniūnijos gyventojų buities sąlygas.
 • Vertinti asmens gebėjimus pasirūpinti savimi ir priimti kasdieninius sprendimus savarankiškai ar naudojantis pagalba konkrečioje srityje.
 • Informuoti, konsultuoti, tarpininkauti ir atstovauti sprendžiant įvairias asmens (šeimos) problemas.
Socialinės priežiūros (Pagalbos į namus) paslaugos
 • Socialinės priežiūros (pagalbos į namus) paslaugos teikiamos suaugusiems asmenims su negalia ir jų šeimoms, senyvo amžiaus asmenims ir jų šeimoms, vaikams su negalia ir jų šeimoms, kitiems asmenims ir šeimoms (laikinai dėl ligos ar kitų priežasčių savarankiškumo netekusiems asmenims).
 • Pagalbos į namus paslaugos teikiamos pagal įvertintą socialinių paslaugų poreikį iki 10 val. per savaitę, ne daugiau kaip 5 kartus per savaitę
 • Asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas dėl paslaugos gavimo kreipiasi į socialinio darbo organizatorių seniūnijoje pagal gyvenamąją vietą.
Socialinės globos (dienos socialinė globa asmens namuose) paslaugos
 • Socialinės globos paslaugos teikiamos senyvo amžiaus asmenims su sunkia negalia.
 • Socialinės globos paslaugos teikiamos pagal įvertintą socialinių paslaugų poreikį.
 • Asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas dėl paslaugos gavimo kreipiasi į socialinio darbo organizatorių seniūnijoje pagal gyvenamąją vietą.

 

Dienos socialinės globos asmens namuose įsivertinimas 2024 m. 
Dienos socialinės globos asmens namuose rekomendacijos 2024 m. 

Dienos socialinės globos asmens namuose rekomendacijos 2023 m. 

Dienos socialinės globos asmens namuose įsivertinimas 2022 m. 

Informacija atnaujinta 2024-04-16

Dainavos dienos globos centras
 • Dienos centro paslaugos teikiamos senyvo amžiaus asmenims ir senyvo amžiaus asmenims su negalia.
 • Prieš pradedant teikti socialines paslaugas Dainavos dienos globos centre, asmeniui, jo globėjui (rūpintojui) ar asmenį prižiūrintiems asmenims sudaromos sąlygos apsilankyti Dainavos dienos globos centre (susipažinti su darbuotojais, apžiūrėti patalpas, sužinoti apie teikiamas paslaugas), Partizanų g. 38D, Kaune.
 • Asmenims, kuriems teikiamos socialinės globos (dienos socialinė globa įstaigoje) paslaugos, atvykimui į Dainavos dienos globos centrą organizuojama transporto paslauga.
 • Dėl Dainavos dienos globos centro paslaugų gavimo asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių ar jo globėjas (rūpintojas) turi kreiptis į socialinio darbo organizatorių seniūnijoje pagal gyvenamąją vietą.

Dienos socialinės globos institucijoje paslaugų atitikties socialinės globos normoms vertinimo klausimynas 2024 m.
Dienos socialinės globos institucijoje isivertinimo socialinės globos normoms rekomendacijos 2024 m. 

Dienos socialinės globos institucijoje isivertinimo socialinės globos normoms rekomendacijos 2023 m. 

Dienos socialinės globos institucijoje paslaugų atitikties socialinės globos normoms vertinimo klausimynas 2022 m.

Informacija atnaujinta 2024-04-16

Transporto organizavimo paslauga
 • Transporto organizavimo paslaugą gali gauti asmenys ir jų šeimos (deklaravę gyvenamąją vietą Kauno mieste), kurie dėl negalios, ligos ar senatvės turi judėjimo problemų ir/ar dėl nepakankamų pajamų negali naudotis viešuoju transportu. Kauno miesto socialinių paslaugų centras turi automobilį pritaikytą judėjimo negalią turintiems asmenims vežti.Transporto organizavimo paslauga teikiama: vykti į/iš gydymo ir reabilitacijos bei socialinių paslaugų įstaigas, į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą neįgalumo ar darbingumo nustatymo tikslu, į ortopedijos ar kt. specialiosios pagalbos priemonių įstaigas, į renginius, organizuojamus negalią turintiems asmenims, kitais atvejais, pagal galimybes, t.y. nesant užsakymų ir įvertinus paslaugos poreikį.
 • Jei paslaugos gavėjui reikalingos papildomos paslaugos (pagalba einant, lydėjimas po gydymo įstaigas ir pan.), jis privalo pasirūpinti lydinčiu asmeniu, o nesant tokiai galimybei, iš anksto apie tai informuoti už transporto organizavimo paslaugą atsakingą socialinį darbuotoją.
 • Paslaugos gavėjas turi laikytis susitarimo dėl vykimo laiko ir maršruto, o pasikeitus aplinkybėms, apie tai iš anksto informuoti už trasporto organizavimo paslaugą atsakingą socialinį darbuotoją.
 • Prašymai dėl transporto paslaugos priimami Partizanų g. 38 D, Kaune, tel. +370 37  24 25 06.
Bendra informacija
 • Paslaugos teikiamos darbo dienomis (pirmadienis - penktadienis) darbo laiku (I-IV 8 iki 17 val., V  8 iki 15:45 val.), savaitgaliais ir švenčių dienomis paslaugos neteikiamos.
 • Socialinių paslaugų poreikio vertinimas atliekamas vadovaujantis Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir socialinių paslaugų organizavimo Kauno mieste tvarkos aprašo nuostatomis.
 • Mokėjimas už socialines paslaugas nustatomas vadovaujanti Kauno miesto savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašu.


Galerija