Veikla

Kauno miesto socialinių paslaugų centras yra nestacionarių socialinių paslaugų biudžetinė įstaiga, finansuojama iš valstybės ir Kauno miesto savivaldybės biudžeto. Centro savininkė yra Kauno miesto savivaldybė. Centro savininkės teises ir pareigas įgyvendina Kauno miesto savivaldybės taryba (toliau – Savivaldybės taryba).

Centro vizija – būti modernia, nuolat besimokančia organizacija, taikančia naujoves ir holistinį požiūrį į asmenį, teikiant aukštos kokybės socialines paslaugas Kauno miesto gyventojams.

Centro misija teikti kokybiškas į asmenį orientuotas socialines paslaugas, kurios mažintų Kauno miesto gyventojų socialinę atskirtį ir įgalintų juos būti lygiaverčiais visuomenės nariais.


Kauno miesto socialinių paslaugų centro tikslas
Sudaryti sąlygas asmeniui (šeimai) ugdyti ar stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas ir padėti įveikti socialinę atskirtį.
Kauno miesto socialinių paslaugų centro uždaviniai
 • nustatyti asmenų (šeimos) socialinių paslaugų poreikį;
 • vertinti asmens (šeimos) finansines galimybes mokėti už socialines paslaugas ir nustatyti asmens (šeimos) mokėjimo už socialines paslaugas dydį;
 • vertinti asmens galimybes pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus savarankiškai ar naudojantis pagalba konkrečioje srityje ir parengti išvadą;
 • pildyti asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti įvertinimo klausimyną (asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžių);
 • teikti bendrąsias socialines paslaugas pagal Kauno miesto gyventojų poreikius;
 • teikti specialiąsias socialines (socialinės priežiūros ir dienos socialinės globos) paslaugas asmens namuose bei institucijoje pagal Kauno miesto gyventojų poreikius;
 • teikti socialinės priežiūros (socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo) paslaugas senyvo amžiaus asmenims, suaugusiems asmenims, šeimoms ir vaikams, patiriantiems socialinės rizikos veiksnius ir aplinkybes, dėl kurių asmenims (šeimoms) yra pavojus patirti socialinę atskirtį;
 • teikti socialinės priežiūros (laikino apnakvindinimo) paslaugas suaugusiems Kauno miesto gyventojams, kurie patiria socialinę riziką ir (ar) esant krizinei situacijai ir pan., kai, nesuteikus šių paslaugų, iškyla grėsmė asmens sveikatai ar gyvybei;
 • teikti socialinės priežiūros (apgyvendinimo nakvynės namuose) paslaugas Kauno miesto gyventojams, neturintiems gyvenamosios vietos ar dėl kitų priežasčių negalintiems ja naudotis, siekiant atkurti savarankiškumą, prarastus socialinius ryšius ir padėti integruotis į visuomenę;
 • teikti socialinės priežiūros (intensyvi krizių įveikimo pagalba su laikinu apgyvendinimu krizių centre) paslaugas socialinę riziką patiriantiems vaikams ir jų šeimoms; vaikams, kuriems pagal Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą nustatyta laikinoji priežiūra socialinių paslaugų įstaigoje, kitiems tos šeimos vaikams kartu su jų atstovais (atstovu) pagal įstatymą; smurtą patyrusiems asmenims, jų vaikams;
 • teikti socialinės priežiūros (psichosocialinė pagalba) paslaugas senyvo amžiaus asmenims ir jų artimiesiems, vaikams, kuriems pagal Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą nustatyta laikinoji priežiūra socialinių paslaugų įstaigoje,  krizinėje situacijoje esančioms šeimoms ir jų nariams; socialinę riziką patiriančioms šeimoms ir jose augantiems vaikams;
 • padėti spręsti pilnamečių našlaičių ir likusių be tėvų globos asmenų įsidarbinimo, apsigyvenimo, įsikūrimo ir kitus klausimus bei šiuos asmenis konsultuoti dėl vienkartinės išmokos įsikurti tikslinio panaudojimo; konsultuoti asmenis, kuriems paskirta vienkartinė išmoka įsikurti, dėl jos tikslinio panaudojimo;
 • organizuoti socialinį darbą seniūnijose;
 • vykdyti atvejo vadybos funkcijas ir koordinuoti atvejo vadybos procesus.
Kauno miesto socialinių paslaugų centro teikiamos socialinės paslaugos

Kauno miesto socialinių paslaugų centro teikiamos socialinės paslaugos:
1. informavimas (Socialinės paramos informacinės sistemos (SPIS) kodas (toliau –SPIS kodas) 201);
2. konsultavimas (SPIS kodas 202);
3. tarpininkavimas ir atstovavimas (SPIS kodas 203);
4. maitinimo organizavimas (SPIS kodas 204);
5. aprūpinimas būtiniausiais drabužiais ir avalyne (SPIS kodas 205);
6. transporto organizavimas (SPIS kodas 206);
7. sociokultūrinės paslaugos (SPIS kodas 207);
8. asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimas (SPIS kodas 208);
9. laikinas apnakvindinimas (SPIS kodas 340);
10. pagalba į namus (SPIS kodas 310);
11. socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas (SPIS kodas 320);
12. psichosocialinė pagalba (SPIS kodas 360);
13. apgyvendinimas nakvynės namuose (SPIS kodas 370);
14. dienos socialinė globa (SPIS kodai 411, 414, 415);
15. kitos bendrosios socialinės paslaugos (SPIS kodas 200);
16. intensyvi krizių įveikimo pagalba (SPISS kodas 350).

Informacija atnaujinta 2021-04-01

Licencijos

Kauno miesto socialinių paslaugų centro turimos licencijos

 

Eil. Nr.

Licencijos pavadinimas

Licencijos numeris

Licencijos išdavimo data

Licencijos būsena

Pastabos

1.

 Institucinė socialinė globa  (dienos) senyvo amžiaus   asmenims

L000000356

2014-11-10

Aktyvi

Patikslinimo data 2020-12-15

2.

Socialinė globa vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia, senyvo amžiaus asmenims namuose

L000000991

2022-02-18

Aktyvi

3.

 Įstaigos asmens sveikatos  priežiūros licencija

3629

2014-08-27

Aktyvi

Patikslinimo data 2019-08-14
2017-03-09

 

Informacija atnaujinta 2022-02-22

Kauno miesto socialinių paslaugų centro darbo laikas

Pirmadieniais 8.00-17.00 val.
Antradieniais 8.00-17.00 val.
Trečiadieniais 8.00-17.00 val.
Ketvirtadieniais 8.00-17.00 val.
Penktadieniais 8.00-15.45 val.

Pietų pertrauka 12.00-12.45 val.
PASTABA. Prieššventinėmis dienomis dirbama valanda trumpiau.
Kontaktinė informacija
Rekvizitai:
Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Kauno miesto socialinių paslaugų centras
a/s Nr. LT 584010042500040187, Luminor Bank AS;
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,  įmonės kodas 135950440.
 
Kauno miesto socialinių paslaugų centro kontaktai
Partizanų g. 38D, Kaunas 49490
Tel. (8-37) 322462
El.paštas: info@kaunospc.lt