Vykdomi projektai

Atgal

Kauno miesto socialinių paslaugų centro įvykdyti projektai
 • Projektas „Asmenų, grįžusių iš įkalinimo įstaigų socialinė ir profesinė reintegracija“, įgyvendinant Lietuvos 2004-2006 metų BPD 2.3. priemonę. Projektą finansavo Europos socialinis fondas (2005-2007).
 • Projektas „Narkotinių ir psichotropinių medžiagų žalos mažinimo programa Kauno miesto socialinių paslaugų centro Socialinių ligų („žemo slenksčio“ paslaugų) kabinete“. Projektą finansavo Jungtinių Tautų Narkotikų ir nusikalstamumo biuras (UNODC) (2008);
 • Projektas „Dainavos vaikų dienos centras“. Projektą finansavo Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (2009);
 • Projektas  ,,Žalos mažinimo programa ŠNV Kauno socialinių paslaugų centro socialinių ligų („žemo slenksčio“) kabinete“. Projektą finansavo Jungtinių Tautų Narkotikų ir nusikalstamumo biuras (UNODC) (2011);
 • Projektas „Kauno miesto socialinių paslaugų centro pastato (V. Krėvės per. 9A) rekonstravimas“. Projektą finansavo Europos Sąjunga ir Kauno miesto savivaldybė pagal VP3-2.4-SADM-01-R priemonę „Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“  (2011-2014).
 • Projektas "Integrali pagalba senyvo amžiaus asmenims su negalia Kauno mieste". Projektas finansuotas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis (Projekto Nr. 08.4.1-ESFA-V-418-04-0008) (2016-2022). 
Kauno miesto socialinių paslaugų centras kaip partneris dalyvavo šiuose projektuose
 • Projektas „Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių merginų integracija į darbo rinką“ (projekto vykdytojas – Kauno moterų draugija). Projektą finansuoja Europos socialinis fondas (ESF) (2012-2015);
 • Projektas „Noriu, galiu, veikiu – dirbu“ (projekto vykdytojas – VšĮ „Atsakingo verslo ir mentorystės institutas“. Projektą finansuoja Europos socialinis fondas (ESF) (2012-2015);
 • Projektas „Mobility for Welfare in Gothenburg Region“ (projekto vykdytojas – Goteburgo regiono savivaldybė, Švedija). Projektą finansuoja Europos Komisija pagal Leonardo da Vinci programą (2013-2015)
 • Projektas „Vienišų tėvų, auginančių vaikus su elgesio ir emocinėmis problemomis, profesinės savirealizacijos ir visavertės integracijos į darbo rinką programa“ (projekto vykdytojas – VšĮ „Saugaus vaiko centras“). Projektą finansavo Projektą finansavo Europos socialinis fondas (2010-2011);
 • Projektas „Šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimas: informavimas, motyvavimas, konsultavimas, mokymai“ (projekto vykdytojas – Kauno pedagogų kvalifikacijos centras). Projektą finansavo Europos socialinis fondas (ESF) (2010-2011);
 • Projektas „Socialinės rizikos šeimų integracija į darbo rinką: socialinių darbuotojų ir jų padėjėjų profesinės kompetencijos didinimas“  (projekto vykdytojas – VšĮ „Šeimos santykių institutas“). Projektą finansavo Europos socialinis fondas (ESF) (2009-2012);
 • Projektas „Psichosocialinė pagalba moterims, nukentėjusioms nuo prostitucijos ir prekybos žmonėmis“ (projekto vykdytojas – VšĮ „Moters pagalba moteriai“). Projektą finansavo Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (2011);
 • Tarptautinis projektas „Improving Access Community – based services for older people living at home“ (Socialinių paslaugų seniems asmenims, gyvenantiems savo namuose  prieinamumo tobulinimas), finansuojamas Europos Komisijos pagal PROGRESS programą.  (2010-2011);
 • Projektas „UPCARING. Profesionalios pagalbos namuose senyvo amžiaus žmonėms plėtotė“ (projekto vykdytojas – Vytauto Didžiojo Universitetas). Projektą finansavo Europos Komisija pagal Leonardo da Vinci programą (2011-2012).
Taip pat, Kauno miesto socialinių paslaugų centras
 • dalyvavo Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie SADM vykdomame projekte „Socialinių paslaugų įstaigų darbuotojų kompetencijų ugdymas“ pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 23 d. nutarimu Nr. 789 patvirtintą Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programą,  finansuojamą iš Europos socialinio fondo lėšų.
 • kartu su Vytauto Didžiojo Universiteto Viešojo administravimo katedra atliko tyrimą „Kauno miesto socialinių paslaugų centro teikiamų paslaugų vartotojų pasitenkinimas paslaugomis ir patenkinimo indekso apskaičiavimas“.