Kontaktai

 • Titulinis
 • Struktūra ir kontaktinė informacija
Atgal

Kauno miesto socialinių paslaugų centras
Savivaldybės biudžetinė įstaiga 
Juridinio asmens kodas: 135950440 
Partizanų g. 38D, 49490 Kaunas 
Tel. +370 37 322462, el. p.: info@kaunospc.lt

Administracija
Partizanų g. 38D, Kaunas 49490
Tel. +370 37 322462, el.p.: info@kaunospc.lt 

Socialinių paslaugų bendruomenei skyrius 
Partizanų g.
 
38D, Kaunas
Tel. +370 37 242 503

Dainavos dienos globos centras 
Partizanų g. 38D, Kaunas
Tel. +370 37 242 506, mob. tel. +370 673 75484

Socialinių paslaugų šeimai skyrius
Nemuno g. 29/31, Kaunas
Mob. tel. +370 603 02976

Šeimos krizių centras
Birutės g. 29A, Kaunas
Mob. tel. +370 613 62240 (visą parą)

Laikino apgyvendinimo skyrius 
R.Kalantos g. 55, Kaunas
Mob. tel. +370 601 14204

Mobilus socialinis darbas gatvėje 
(pranešti apie benamystę patiriančius asmenis)
Mob. tel. +370 612 81857

Skyriuose pasikartojančių pareigybių funkcijos yra vienodos. 


Administracija
Roberta Motiečienė
Direktorė, Partizanų g. 38D, 24 kab.
x

Funkcijos

Organizuoti Centro darbą, kad būtų įgyvendinami Centro tikslai ir atliekamos nustatytos funkcijos.
Tvirtinti Centro struktūrą ir pareigybių sąrašą, neviršijant nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus.
Atstovauti Centrui arba įgalioti kitus Centro darbuotojus atstovauti Centrui kitose įstaigose ar institucijose.
Neviršijant savo kompetencijos leisti įsakymus Centro veiklos organizavimo klausimais.
Teikti informaciją visuomenei apie Centro veiklą ir teikiamas paslaugas.
Užtikrinti racionalų ir taupų lėšų ir turto naudojimą, veiksmingą Centro vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą.
Rūpintis Centro tarptautiniais ryšiais.
Kasmet Centro savininkui pateikti ataskaitą apie Centro veiklą, vykdomas programas ir veiklos efektyvumą.
Tvirtinti Centro darbo tvarkos taisykles, darbuotojų pareiginius nuostatus.
Vykdyti kitas pareiginiuose nuostatuose ir kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas.

Jolanta Vyšniauskienė
L. e. direktoriaus pavaduotojos socialiniams reikalams pareigas, Partizanų g. 38D, 22 kab.
x

Funkcijos

 • Planuoti ir organizuoti įstaigos skyrių, teikiančių socialines paslaugas, veiklą ir kontroliuoti teikiamų paslaugų kokybę;
 • rengti įstaigos veiklos planus, veiklos ataskaitas, pranešimus apie įstaigos veiklą;
 • administruoti įstaigos socialinių paslaugų teikimą, jas planuoti, vertinti jų poreikį, rūšis, mastą ir kokybę;
 • rengti ir teikti projektų paraiškas atsižvelgiant į kvietimus teikti šias paraiškas;
 • organizuoti ir koordinuoti įstaigai skiriamos labdaros ir paramos priėmimą, paskirstymą bei apskaitą;
 • dalyvauti įstaigos vadovo sudarytų komisijų ir darbo grupių veikloje;
 • pagal kompetenciją atstovauti įstaigai jos viduje ir už jos ribų;
 • koordinuoti praktikantų ir savanorių veiklą įstaigoje.


Bendrųjų reikalų skyrius
Ieva Kripienė
Vedėja, Partizanų g. 38D, 14 kab.
x

Funkcijos

 • Vadovauja Skyriui, organizuoja ir kontroliuoja jo veiklą, paskirsto Skyriaus darbuotojams pavedimus, kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina darbo drausmę, atsako už Skyriui pavestų užduočių ir funkcijų įvykdymą, užtikrinant Skyriaus nuostatuose, vidaus tvarkos taisyklėse įvardintų reikalavimų įgyvendinimą laiku;
 • rengia ir pateikia viešųjų pirkimų planą, ataskaitas, vykdo Centro viešuosius pirkimus vadovaudamasis įstatymais ir teisės aktais;
 • vykdo Centro einamąją finansų kontrolę (vykdo pirkimus, prižiūri sutarčių vykdymą, pasirašo teikiamus mokėti dokumentus, darbų priėmimo aktus, perdavimo–priėmimo aktus arba sąskaitas faktūras, jeigu kitų dokumentų nėra)
 • informuoja Centro direktorių apie Skyriaus darbuotojų darbo drausmės pažeidimus ir aplaidumą, vykdant savo tarnybines pareigas;
 • savo kompetencijos ribose vaduoja kitus Skyriaus darbuotojus, kai šie negali eiti savo pareigų.
 • vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Centro administracijos pavedimus.
Irena Jackūnienė
Specialistė (referentė), Partizanų g. 38D, 23 kab.
x

Funkcijos

 • Tvarko ir registruoja Centro korespondenciją, laiku pateikia Centro direktoriui ar jį pavaduojančiam darbuotojui bei pagal rezoliucijas perduoda vykdytojams;
 • tvarko raštų, pareiškimų, skundų apskaitą ir kontroliuoja ar laiku į juos atsakyta;
 • organizuoja asmenų, besikreipiančių į Centrą jiems atvykus, telefonu, paštu, įskaitant ir elektroniniu paštu, aptarnavimą bei informacijos suteikimą vadovaujantis Piliečių ir kitų asmenų aptarnavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Centro direktoriaus įsakymu;
 • rengia Centro informacinius dokumentus (raštus, skelbimus, padėkas, sveikinimus ir pan.);
 • likus 2 mėnesiams iki kalendorinių metų pradžios, parengia Dokumentacijos planą, suderina jį su Kauno miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriumi ir pateikia  jį tvirtinti Centro direktoriui;
 • išduoda ir priima dokumentus iš archyvo vadovaujantis Dokumentų valdymo tvarkos aprašu, patvirtintu centro direktoriaus įsakymu;
 • pagal Centro direktoriaus rezoliucijas vykdo pavestus darbus bei užduotis;
 • teikia ir priima informaciją susijusią su įstaigos veikla per elektronines dokumentų valdymo sistemas;
 • teikia pasiūlymus Centro dokumentų valdymo, raštvedybos, archyvavimo organizavimo bei Centro informacijos pateikimo interesantams tobulinimo klausimais;
 • vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Centro vadovybės pavedimus, tam kad būtų įgyvendinti Skyriui pavesti uždaviniai ir funkcijos.
Jolanta Brazienė
Vyriausioji specialistė, Partizanų g. 38D, 18 kab.
x

Funkcijos

• Vykdo pirminių apskaitos dokumentų bylų formavimą pagal įstaigos dokumentacijos planą;
• pagal raštvedybos taisyklių reikalavimus rengia įstaigos tvarkomųjų, organizacinių ir siunčiamųjų dokumentų, susijusių su buhalterine apskaita, projektus;
• apskaitoje įformina piniginių lėšų operacijas, sudaro pajamųišlaidų operacijų suvestines;
• atlieka grynų pinigų priėmimo operacijas ir teisingai jas įformina;
• atlieka išankstinę finansų kontrolę, kurios metu nustato, ar ūkinės operacijos bus atliekamos neviršijant Centrui patvirtintų biudžeto asignavimų, ar ketinamos vykdyti ūkinės operacijos dokumentai yra tinkamai parengti ir ar ūkinė operacija yra teisėta;
• sudaro inventorizavimo aprašus;
• laiku ir tinkamai pateikia BĮ „Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ per DVS sistemą pirminius apskaitos dokumentus (sąskaitas faktūras) bei dokumentus, kuriais patvirtinamas turto gavimas, išdavimas, perdavimas bei panaudojimas, pažymas apie paslaugų gavėjų mokėtinas sumas už suteiktas paslaugas;
• dalyvauja tikslinant einamųjų metų biudžetą bei sekančių metų biudžeto planavime;
• užtikrina, kad būtų tinkamai tvarkomi ir saugomi buhalterinės apskaitos dokumentai;
• vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Centro vadovybės pavedimus, tam kad būtų įgyvendinti Skyriui pavesti uždaviniai ir funkcijos.

Reda Kaminskienė
Personalo specialistė, Partizanų g. 38D, 21 kab.
x

Funkcijos

 • Vykdo naujų Centro darbuotojų įdarbinimo procedūras bei rengia ir registruoja darbo sutartis;
 • rengia ir derina Centro direktoriaus įsakymus dėl darbuotojų priėmimo į darbą, perkėlimo į kitas pareigas, atleidimo iš darbo, darbo sąlygų pasikeitimo, priedų, skatinimo, pašalpų, drausminių nuobaudų skyrimo bei darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais;
 • laiku teikia duomenis Valstybinio socialinio draudimo įstaigai apie įstaigoje dirbančius darbuotojus bei studentus ir savanorius;
 • supažindina naujai priimtus dirbti darbuotojus su Centro darbo tvarkos taisyklėmis, pareigybių aprašymais ir kitais vidaus darbo tvarką reglamentuojančiais dokumentais;
 • veda ir tvarko Centro personalo duomenis sistemos „BiudžetasVS“  Personalo modulyje;
 • rengia ir derina Centro darbuotojų kasmetinių atostogų grafikus, direktoriaus įsakymus dėl darbuotojų kasmetinių bei kitokių atostogų suteikimo, perkėlimo, atšaukimo;
 • nustatyta tvarka formuoja, tvarko ir saugoja darbuotojų asmens bylas;
 • rengia pažymas, nagrinėja skundus ir rengia atsakymus personalo valdymo bei saugos ir sveikatos klausimais;
 • išduoda, keičia ir susigrąžina darbo pažymėjimus, juos registruoja;
 • pagal kompetenciją pildo statistines ataskaitas;
 • teikia reikalingus duomenis BĮ „Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ darbuotojui, atsakingam už Centro darbuotojų darbo užmokesčio skaičiavimą;
 • konsultuoja Centro darbuotojus personalo valdymo klausimais, Centro darbo tvarką reglamentuojančių norminių aktų ir jų laikymosi klausimais;
Vaida Šiugždinienė
Specialistė, Partizanų g. 38D, 21 kab.
x

Funkcijos

 • Vykdo naujų Centro darbuotojų įdarbinimo procedūras ir rengia bei registruoja darbo sutartis;
 • rengia ir derina Centro direktoriaus įsakymus dėl perkėlimo į kitas pareigas, atleidimo iš darbo, darbo sąlygų pasikeitimo, priedų, skatinimo, pašalpų, drausminių nuobaudų skyrimo bei darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais;
 • atsako už civilinės mobilizacijos dokumentų rengimą ir teikia reikalingą informaciją atitinkamoms institucijoms;
 • nustatyta tvarka formuoja, tvarko ir saugoja darbuotojų asmens bylas;
 • rengia pažymas, nagrinėja skundus ir rengia atsakymus personalo valdymo bei saugos ir sveikatos klausimais;
 • išduoda, keičia ir susigrąžina darbo pažymėjimus, juos registruoja;
 • sudaro darbuotojų, kuriems privalomai tikrinama sveikata sąrašus, organizuoja jų sveikatos patikrinimus.
Jolita Sapitavičiūtė
Vyriausioji specialistė (viešieji pirkimai)
x

Funkcijos

 • Organizuoja įstaigos viešuosius pirkimus;
 • rengia dokumentus susijusius su viešaisiais pirkimais. 
Arnoldas Pilka
Ūkvedys, Partizanų g. 38D, R/9 kab.
x

Funkcijos

 • Organizuoja reikalingų įstaigos veiklai tyrimų atlikimą, užtikrina gesintuvų bei metrologinių prietaisų būklę, organizuoja jų patikras;
 • užtikrina Centrui priklausančių pastatų bei patalpų eksploatavimą pagal priešgaisrinės saugos ir sanitarijos reikalavimus;
 • užtikrina Centro ūkio inventoriaus kaitą, jo atstatymą ir papildymą;
 • kontroliuoja Centrui priklausančių pastatų bei patalpų apšildymo, apšvietimo, ventiliacijos, kanalizacijos ir kitų sistemų tvarkingumą, jų techninį stovį, duomenų perdavimą atitinkamoms institucijoms;
 • vykdo energetinių išteklių (vandens, elektros, šiluminės energijos) apskaitą ir kontroliuoja jų panaudojimą, teikia duomenis apie energetinių išteklių skaitiklių rodmenis atitinkamoms institucijoms;
 • kontroliuoja Centrui priklausančiuose pastatuose bei patalpose vykdomų statybos ar remonto darbų kokybę ir statybos technologinio proceso nuoseklumą;
 • atlieka Centro materialinių vertybių pakrovimo ir iškrovimo darbus;
 • išeinant iš darbo ar pereinant dirbti į kitas pareigas, perduoda visą turimą dokumentaciją Centro direktoriui.


Socialinių paslaugų bendruomenei skyrius
Evelina Gvergždienė
Vedėja socialiniams reikalams, Partizanų g. 38D, 17 kab.
x

Funkcijos

 • Vadovauja Skyriui, organizuoja ir kontroliuoja jo veiklą, paskirsto Skyriaus darbuotojams pavedimus, kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina darbo drausmę, atsako už Skyriui pavestų užduočių ir funkcijų įvykdymą, užtikrinant Skyriaus nuostatuose, vidaus tvarkos taisyklėse įvardintų reikalavimų įgyvendinimą laiku;
 • kontroliuoja, kad laiku būtų vykdomi Skyriaus veiklą reglamentuojantys teisės aktai, Centro direktoriaus įsakymai bei nurodymai;
 • supažindina Skyriaus darbuotojus su naujais Centro, Kauno miesto savivaldybės, LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir kitų institucijų dokumentais, susijusiais su socialinių paslaugų teikimu;
 • rengia ir vertina Skyriaus darbuotojų metines užduotis ir teikia išvadas Centro direktoriui;
 • renka ir analizuoja informaciją apie senyvo amžiaus ar neįgalių bendruomenės gyventojų poreikius socialinių paslaugų teikimui;
 • informuoja ir konsultuoja gyventojus dėl socialinių paslaugų teikimo;
 • bendradarbiauja su sveikatos priežiūros ir švietimo įstaigomis, policijos nuovadomis, Kauno miesto savivaldybės administracijos skyriais, seniūnijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, religinėmis bendruomenėmis ir kt. įstaigomis socialinių paslaugų teikimo klausimais;
 • analizuoja teikiamų socialinių paslaugų kokybę, prognozuoja jų poreikį;
 • kontroliuoja kaip Skyriaus darbuotojai laikosi darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų reikalavimų bei Centro direktoriui bei darbuotojui, atsakingam už įstaigos darbuotojų saugą ir sveikatą siūlo prevencines priemones, skirtas nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų prevencijai;
 • vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Centro vadovybės pavedimus, tam kad būtų įgyvendinti Skyriui pavesti uždaviniai ir funkcijos.
Lina Danilevičienė
Vedėjo pavaduotoja socialiniam darbui, Partizanų g. 38D, 3 kab.
x

Funkcijos

 • Renka ir analizuoja informaciją apie senyvo amžiaus ar negalią turinčiu bendruomenės gyventojų poreikius socialinių paslaugų teikimui;
 • informuoja ir konsultuoja gyventojus dėl socialinių paslaugų teikimo;
 • vykdo valstybės deleguotą funkciją - organizuoja asmenų, sukakusių senatvės pensijos amžių, veiklos ir gebėjimų dalyvauti (kai vertinami šio asmens specialieji poreikiai) vertinimą;
 • teikia bendrąsias (informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo) socialines paslaugas dėl socialinių paslaugų teikimo;
 • organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja socialinį darbą seniūnijose;
 • organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja Dainavos dienos globos centro veiklą;
 • dalyvauja Skyriaus socialinių darbuotojų pasitarimuose, analizuoja situacijas ir teikia pasiūlymus;
 • kontroliuoja ar tvarkingai vedama Skyriaus dokumentaciją;
 • apibendrina informaciją ir rengia raštus įvairioms institucijoms;
 • bendradarbiauja su sveikatos priežiūros ir švietimo įstaigomis, policijos nuovadomis, Kauno miesto savivaldybės administracijos skyriais, seniūnijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, religinėmis bendruomenėmis ir kt. įstaigomis socialinių paslaugų teikimo klausimais;
 • tarpininkauja dėl kitų pagalbos priemonių (piniginės socialinės paramos, specialiųjų pagalbos priemonių, sveikatos priežiūros ir kt.);
 • vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Centro vadovybės pavedimus, tam kad būtų įgyvendinti Skyriui pavesti uždaviniai ir funkcijos.
Vida Gricienė
Psichologė
x

Funkcijos

 • Vertina paslaugų gavėjų, gaunančių socialines paslaugas namuose ir Dainavos dienos globos centre (toliau – Dainavos DGC) psichologines asmenybės problemas;
 • rengia individualias rekomendacijas Skyriaus paslaugų gavėjų, gaunančių socialines paslaugas namuose ir Dainavos DGC (toliau – paslaugų gavėjai) psichologinėms problemoms spręsti;
 • individualiai konsultuoja paslaugų gavėjus (esant poreikiui ir jų artimuosius), teikia jiems psichologinę pagalbą;
 • fiksuoja ir analizuoja informaciją, kuri gali būti svarbi socialinių paslaugų teikimui, apie paslaugų gavėjus, gaunančius psichologinę pagalbą;
 • organizuoja ir veda grupines konsultacijas bei relaksacijos užsiėmimus Dainavos DGC paslaugų gavėjams;
 • dalyvauja parengiant bei įgyvendinant paslaugų gavėjų Individualius globos planus;
 • dalyvauja vertinant asmens gebėjimą pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus savarankiškai ar naudojantis pagalba konkrečioje srityje bei rengiant išvadą.
Edita Auškalnytė
Socialinė darbuotoja (organizuoja pagalbą į namus), Partizanų g. 38D, 16 kab.
x

Funkcijos

 • Teikia bendrąsias (informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo) socialines paslaugas;
 • organizuoja ir koordinuoja socialinės priežiūros (pagalbos į namus) asmens namuose paslaugų teikimą;
 • analizuoja teikiamų socialinės priežiūros (pagalbos į namus) paslaugų kokybę, prognozuoja jų poreikį;
 • bendradarbiauja ir keičiasi informacija su seniūnijomis, savivaldybės administracijos padaliniu, atsakingu už socialinių paslaugų organizavimą ir kitomis institucijomis bei organizacijomis socialinio darbo organizavimo ir socialinių paslaugų teikimo klausimais;
 • tarpininkauja dėl kitų pagalbos priemonių (piniginės socialinės paramos, specialiųjų pagalbos priemonių, sveikatos priežiūros ir kt.).

Lina Škėmienė
Socialinė darbuotoja (organizuoja pagalbą į namus), Partizanų g. 38D, 16 kab.
x

Funkcijos

• Teikia bendrąsias (informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo) socialines paslaugas;
• organizuoja ir koordinuoja socialinės priežiūros (pagalbos į namus) asmens namuose paslaugų teikimą;
• analizuoja teikiamų socialinės priežiūros (pagalbos į namus) paslaugų kokybę, prognozuoja jų poreikį;
• bendradarbiauja ir keičiasi informacija su seniūnijomis, savivaldybės administracijos padaliniu, atsakingu už socialinių paslaugų organizavimą ir kitomis institucijomis bei organizacijomis socialinio darbo organizavimo ir socialinių paslaugų teikimo klausimais;
• tarpininkauja dėl kitų pagalbos priemonių (piniginės socialinės paramos, specialiųjų pagalbos priemonių, sveikatos priežiūros ir kt.).

Gintarė Patašiūtė
Socialinė darbuotoja (organizuoja pagalbą į namus), Partizanų g. 38D, 16 kab.
x

Funkcijos

• Teikia bendrąsias (informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo) socialines paslaugas;
• organizuoja ir koordinuoja socialinės priežiūros (pagalbos į namus) asmens namuose paslaugų teikimą;
• analizuoja teikiamų socialinės priežiūros (pagalbos į namus) paslaugų kokybę, prognozuoja jų poreikį;
• bendradarbiauja ir keičiasi informacija su seniūnijomis, savivaldybės administracijos padaliniu, atsakingu už socialinių paslaugų organizavimą ir kitomis institucijomis bei organizacijomis socialinio darbo organizavimo ir socialinių paslaugų teikimo klausimais;
• tarpininkauja dėl kitų pagalbos priemonių (piniginės socialinės paramos, specialiųjų pagalbos priemonių, sveikatos priežiūros ir kt.).
Irma Zabulionienė
Socialinė darbuotoja, Partizanų g. 38 D, 16 kab.
x

Funkcijos

• Teikia bendrąsias (informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo) socialines paslaugas asmenims, gyvenantiems Kauno miesto savivaldybei priklausančiose gyvenamosiose patalpase;
• aiškinasi ir kartu su asmeniu (šeima) vertina ekonominę šeimos situaciją, ir ieško būdų kaip spręsti įsiskolinimo (už Kauno miesto ;
• renka informaciją iš kitų institucijų apie asmenį (šeimą), reikalingą socialinių paslaugų poreikiui nustatyti;
• nustato asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį, vadovaujantis Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir socialinių paslaugų organizavimo Kauno mieste tvarkos aprašu, patvirtintu Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu;
• tarpininkauja ir atstovauja (asmeniui (šeimai) suteikia pagalbą sprendžiant įvairias asmens (šeimos) problemas (teisines, sveikatos, ūkines, buitines, tvarkant dokumentus, mokant mokesčius ir kt.), tarpininkaujant tarp asmens (šeimos) ir kitų institucijų, specialistų, asmenų);
• bendradarbiauja ir keičiasi informacija su seniūnijomis, savivaldybės administracijos padaliniais, atsakingais už Kauno miesto savivaldybės gyvenamąsias patalpas bei jų priežiūrą dėl asmenų įsiskolinimo už būstą;
• lanko socialinių paslaugų gavėjus jų namuose, siekiant užtikrinti pagalbos procesą;
• tarpininkauja dėl kitų pagalbos priemonių (piniginės socialinės paramos, specialiųjų pagalbos priemonių, sveikatos priežiūros ir kt.);
• dalyvauja asmens (šeimos) turinčio įsiskolinimų už Kauno miesto savivaldybės gyvenamąsias patalpas Atvejo peržiūrose ir pasitarimuose.

Aušrelė Gališanskienė
Socialinio darbo organizatorė Aleksoto seniūnijoje, Veiverių g. 132
x

Funkcijos

 • Nustato asmens (šeimos) poreikius socialinėms paslaugoms/ paramai gauti;
 • teikia išvadas dėl socialinės paramos ir socialinių paslaugų skyrimo ir taikymo;
 • tiria seniūnijos gyventojų buities sąlygas, surašo buities ir gyvenimo sąlygų tyrimo aktus;
 • vertina asmens gebėjimą pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus savarankiškai ar naudojantis pagalba konkrečioje srityje bei rengia išvadą Kauno miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriui (toliau – Socialinių paslaugų skyrius) pagal Asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus nustatymo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. A1-742;
 • vykdo valstybės deleguotą funkciją: vertina asmens, sukakusio senatvės pensijos amžių, veiklą ir gebėjimus dalyvauti (kai vertinami šio asmens specialieji poreikiai);
 • vertina asmeninio asistento paslaugų poreikį, vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. A1-657;
 • priima iš seniūnijos gyventojų prašymus-paraiškas socialinėms paslaugoms gauti;
 • nustato asmens (šeimos) socialinių paslaugų (socialinės priežiūros ir socialinės globos) poreikį, vadovaujantis Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir socialinių paslaugų organizavimo Kauno mieste tvarkos aprašu, patvirtintu Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu;
 • teikia bendrąsias socialines paslaugas:
 • bendradarbiauja ir keičiasi informacija su seniūnijomis, savivaldybės administracijos padaliniu, atsakingu už socialinių paslaugų organizavimą ir kitomis institucijomis bei organizacijomis socialinio darbo organizavimo ir socialinių paslaugų teikimo klausimais;
 • tarpininkauja dėl kitų pagalbos priemonių (piniginės socialinės paramos, specialiųjų pagalbos priemonių, sveikatos priežiūros ir kt.).
Ingrida Rysevienė
Socialinio darbo organizatorė, Aleksoto seniūnijoje, Veiverių g. 132
x

Funkcijos

 • Nustato asmens (šeimos) poreikius socialinėms paslaugoms/ paramai gauti;
 • teikia išvadas dėl socialinės paramos ir socialinių paslaugų skyrimo ir taikymo;
 • tiria seniūnijos gyventojų buities sąlygas, surašo buities ir gyvenimo sąlygų tyrimo aktus;
 • vertina asmens gebėjimą pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus savarankiškai ar naudojantis pagalba konkrečioje srityje bei rengia išvadą Kauno miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriui (toliau – Socialinių paslaugų skyrius) pagal Asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus nustatymo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. A1-742;
 • vykdo valstybės deleguotą funkciją: vertina asmens, sukakusio senatvės pensijos amžių, veiklą ir gebėjimus dalyvauti (kai vertinami šio asmens specialieji poreikiai);
 • vertina asmeninio asistento paslaugų poreikį, vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. A1-657;
 • priima iš seniūnijos gyventojų prašymus-paraiškas socialinėms paslaugoms gauti;
 • nustato asmens (šeimos) socialinių paslaugų (socialinės priežiūros ir socialinės globos) poreikį, vadovaujantis Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir socialinių paslaugų organizavimo Kauno mieste tvarkos aprašu, patvirtintu Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu;
 • teikia bendrąsias socialines paslaugas:
 • bendradarbiauja ir keičiasi informacija su seniūnijomis, savivaldybės administracijos padaliniu, atsakingu už socialinių paslaugų organizavimą ir kitomis institucijomis bei organizacijomis socialinio darbo organizavimo ir socialinių paslaugų teikimo klausimais;
 • tarpininkauja dėl kitų pagalbos priemonių (piniginės socialinės paramos, specialiųjų pagalbos priemonių, sveikatos priežiūros ir kt.).
Virginija Mozūrienė
Socialinio darbo organizatorė Centro seniūnijoje, Šv.Gertrūdos g. 7
x

Funkcijos

 • Nustato asmens (šeimos) poreikius socialinėms paslaugoms/ paramai gauti;
 • teikia išvadas dėl socialinės paramos ir socialinių paslaugų skyrimo ir taikymo;
 • tiria seniūnijos gyventojų buities sąlygas, surašo buities ir gyvenimo sąlygų tyrimo aktus;
 • vertina asmens gebėjimą pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus savarankiškai ar naudojantis pagalba konkrečioje srityje bei rengia išvadą Kauno miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriui (toliau – Socialinių paslaugų skyrius) pagal Asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus nustatymo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. A1-742;
 • vykdo valstybės deleguotą funkciją: vertina asmens, sukakusio senatvės pensijos amžių, veiklą ir gebėjimus dalyvauti (kai vertinami šio asmens specialieji poreikiai);
 • vertina asmeninio asistento paslaugų poreikį, vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. A1-657;
 • priima iš seniūnijos gyventojų prašymus-paraiškas socialinėms paslaugoms gauti;
 • nustato asmens (šeimos) socialinių paslaugų (socialinės priežiūros ir socialinės globos) poreikį, vadovaujantis Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir socialinių paslaugų organizavimo Kauno mieste tvarkos aprašu, patvirtintu Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu;
 • teikia bendrąsias socialines paslaugas:
 • bendradarbiauja ir keičiasi informacija su seniūnijomis, savivaldybės administracijos padaliniu, atsakingu už socialinių paslaugų organizavimą ir kitomis institucijomis bei organizacijomis socialinio darbo organizavimo ir socialinių paslaugų teikimo klausimais;
 • tarpininkauja dėl kitų pagalbos priemonių (piniginės socialinės paramos, specialiųjų pagalbos priemonių, sveikatos priežiūros ir kt.).
Rasa Vaičiūnienė
Socialinio darbo organizatorė Dainavos seniūnijoje, V.Krėvės pr. 41A
x

Funkcijos

 • Nustato asmens (šeimos) poreikius socialinėms paslaugoms/ paramai gauti;
 • teikia išvadas dėl socialinės paramos ir socialinių paslaugų skyrimo ir taikymo;
 • tiria seniūnijos gyventojų buities sąlygas, surašo buities ir gyvenimo sąlygų tyrimo aktus;
 • vertina asmens gebėjimą pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus savarankiškai ar naudojantis pagalba konkrečioje srityje bei rengia išvadą Kauno miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriui (toliau – Socialinių paslaugų skyrius) pagal Asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus nustatymo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. A1-742;
 • vykdo valstybės deleguotą funkciją: vertina asmens, sukakusio senatvės pensijos amžių, veiklą ir gebėjimus dalyvauti (kai vertinami šio asmens specialieji poreikiai);
 • vertina asmeninio asistento paslaugų poreikį, vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. A1-657;
 • priima iš seniūnijos gyventojų prašymus-paraiškas socialinėms paslaugoms gauti;
 • nustato asmens (šeimos) socialinių paslaugų (socialinės priežiūros ir socialinės globos) poreikį, vadovaujantis Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir socialinių paslaugų organizavimo Kauno mieste tvarkos aprašu, patvirtintu Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu;
 • teikia bendrąsias socialines paslaugas:
 • bendradarbiauja ir keičiasi informacija su seniūnijomis, savivaldybės administracijos padaliniu, atsakingu už socialinių paslaugų organizavimą ir kitomis institucijomis bei organizacijomis socialinio darbo organizavimo ir socialinių paslaugų teikimo klausimais;
 • tarpininkauja dėl kitų pagalbos priemonių (piniginės socialinės paramos, specialiųjų pagalbos priemonių, sveikatos priežiūros ir kt.).
Rasa Naujokė
Socialinio darbo organizatorė Dainavos seniūnijoje, V. Krėvės pr. 41A
x

Funkcijos

 • Nustato asmens (šeimos) poreikius socialinėms paslaugoms/ paramai gauti;
 • teikia išvadas dėl socialinės paramos ir socialinių paslaugų skyrimo ir taikymo;
 • tiria seniūnijos gyventojų buities sąlygas, surašo buities ir gyvenimo sąlygų tyrimo aktus;
 • vertina asmens gebėjimą pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus savarankiškai ar naudojantis pagalba konkrečioje srityje bei rengia išvadą Kauno miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriui (toliau – Socialinių paslaugų skyrius) pagal Asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus nustatymo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. A1-742;
 • vykdo valstybės deleguotą funkciją: vertina asmens, sukakusio senatvės pensijos amžių, veiklą ir gebėjimus dalyvauti (kai vertinami šio asmens specialieji poreikiai);
 • vertina asmeninio asistento paslaugų poreikį, vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. A1-657;
 • priima iš seniūnijos gyventojų prašymus-paraiškas socialinėms paslaugoms gauti;
 • nustato asmens (šeimos) socialinių paslaugų (socialinės priežiūros ir socialinės globos) poreikį, vadovaujantis Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir socialinių paslaugų organizavimo Kauno mieste tvarkos aprašu, patvirtintu Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu;
 • teikia bendrąsias socialines paslaugas:
 • bendradarbiauja ir keičiasi informacija su seniūnijomis, savivaldybės administracijos padaliniu, atsakingu už socialinių paslaugų organizavimą ir kitomis institucijomis bei organizacijomis socialinio darbo organizavimo ir socialinių paslaugų teikimo klausimais;
 • tarpininkauja dėl kitų pagalbos priemonių (piniginės socialinės paramos, specialiųjų pagalbos priemonių, sveikatos priežiūros ir kt.).
Dalė Kudarauskienė
Socialinio darbo organizatorė Dainavos seniūnijoje, V. Krėvės pr. 41A
x

Funkcijos

 • Nustato asmens (šeimos) poreikius socialinėms paslaugoms/ paramai gauti;
 • teikia išvadas dėl socialinės paramos ir socialinių paslaugų skyrimo ir taikymo;
 • tiria seniūnijos gyventojų buities sąlygas, surašo buities ir gyvenimo sąlygų tyrimo aktus;
 • vertina asmens gebėjimą pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus savarankiškai ar naudojantis pagalba konkrečioje srityje bei rengia išvadą Kauno miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriui (toliau – Socialinių paslaugų skyrius) pagal Asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus nustatymo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. A1-742;
 • vykdo valstybės deleguotą funkciją: vertina asmens, sukakusio senatvės pensijos amžių, veiklą ir gebėjimus dalyvauti (kai vertinami šio asmens specialieji poreikiai);
 • vertina asmeninio asistento paslaugų poreikį, vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. A1-657;
 • priima iš seniūnijos gyventojų prašymus-paraiškas socialinėms paslaugoms gauti;
 • nustato asmens (šeimos) socialinių paslaugų (socialinės priežiūros ir socialinės globos) poreikį, vadovaujantis Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir socialinių paslaugų organizavimo Kauno mieste tvarkos aprašu, patvirtintu Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu;
 • teikia bendrąsias socialines paslaugas:
 • bendradarbiauja ir keičiasi informacija su seniūnijomis, savivaldybės administracijos padaliniu, atsakingu už socialinių paslaugų organizavimą ir kitomis institucijomis bei organizacijomis socialinio darbo organizavimo ir socialinių paslaugų teikimo klausimais;
 • tarpininkauja dėl kitų pagalbos priemonių (piniginės socialinės paramos, specialiųjų pagalbos priemonių, sveikatos priežiūros ir kt.).
Ieva Žvaginė
Socialinio darbo organizatorė Dainavos seniūnijoje, V.Krėvės pr. 41A
x

Funkcijos

 • Nustato asmens (šeimos) poreikius socialinėms paslaugoms/ paramai gauti;
 • teikia išvadas dėl socialinės paramos ir socialinių paslaugų skyrimo ir taikymo;
 • tiria seniūnijos gyventojų buities sąlygas, surašo buities ir gyvenimo sąlygų tyrimo aktus;
 • vertina asmens gebėjimą pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus savarankiškai ar naudojantis pagalba konkrečioje srityje bei rengia išvadą Kauno miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriui (toliau – Socialinių paslaugų skyrius) pagal Asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus nustatymo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. A1-742;
 • vykdo valstybės deleguotą funkciją: vertina asmens, sukakusio senatvės pensijos amžių, veiklą ir gebėjimus dalyvauti (kai vertinami šio asmens specialieji poreikiai);
 • vertina asmeninio asistento paslaugų poreikį, vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. A1-657;
 • priima iš seniūnijos gyventojų prašymus-paraiškas socialinėms paslaugoms gauti;
 • nustato asmens (šeimos) socialinių paslaugų (socialinės priežiūros ir socialinės globos) poreikį, vadovaujantis Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir socialinių paslaugų organizavimo Kauno mieste tvarkos aprašu, patvirtintu Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu;
 • teikia bendrąsias socialines paslaugas:
 • bendradarbiauja ir keičiasi informacija su seniūnijomis, savivaldybės administracijos padaliniu, atsakingu už socialinių paslaugų organizavimą ir kitomis institucijomis bei organizacijomis socialinio darbo organizavimo ir socialinių paslaugų teikimo klausimais;
 • tarpininkauja dėl kitų pagalbos priemonių (piniginės socialinės paramos, specialiųjų pagalbos priemonių, sveikatos priežiūros ir kt.).
Neringa Valentė
Socialinio darbo organizatorė Eigulių seniūnijoje, P.Plechavičiaus g.9A
x

Funkcijos

 • Nustato asmens (šeimos) poreikius socialinėms paslaugoms/ paramai gauti;
 • teikia išvadas dėl socialinės paramos ir socialinių paslaugų skyrimo ir taikymo;
 • tiria seniūnijos gyventojų buities sąlygas, surašo buities ir gyvenimo sąlygų tyrimo aktus;
 • vertina asmens gebėjimą pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus savarankiškai ar naudojantis pagalba konkrečioje srityje bei rengia išvadą Kauno miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriui (toliau – Socialinių paslaugų skyrius) pagal Asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus nustatymo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. A1-742;
 • vykdo valstybės deleguotą funkciją: vertina asmens, sukakusio senatvės pensijos amžių, veiklą ir gebėjimus dalyvauti (kai vertinami šio asmens specialieji poreikiai);
 • vertina asmeninio asistento paslaugų poreikį, vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. A1-657;
 • priima iš seniūnijos gyventojų prašymus-paraiškas socialinėms paslaugoms gauti;
 • nustato asmens (šeimos) socialinių paslaugų (socialinės priežiūros ir socialinės globos) poreikį, vadovaujantis Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir socialinių paslaugų organizavimo Kauno mieste tvarkos aprašu, patvirtintu Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu;
 • teikia bendrąsias socialines paslaugas:
 • bendradarbiauja ir keičiasi informacija su seniūnijomis, savivaldybės administracijos padaliniu, atsakingu už socialinių paslaugų organizavimą ir kitomis institucijomis bei organizacijomis socialinio darbo organizavimo ir socialinių paslaugų teikimo klausimais;
 • tarpininkauja dėl kitų pagalbos priemonių (piniginės socialinės paramos, specialiųjų pagalbos priemonių, sveikatos priežiūros ir kt.).
Ramunė Bučinskaitė
Socialinio darbo organizatorė Eigulių seniūnijoje, P.Plechavičiaus g. 9A
x

Funkcijos

 • Nustato asmens (šeimos) poreikius socialinėms paslaugoms/ paramai gauti;
 • teikia išvadas dėl socialinės paramos ir socialinių paslaugų skyrimo ir taikymo;
 • tiria seniūnijos gyventojų buities sąlygas, surašo buities ir gyvenimo sąlygų tyrimo aktus;
 • vertina asmens gebėjimą pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus savarankiškai ar naudojantis pagalba konkrečioje srityje bei rengia išvadą Kauno miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriui (toliau – Socialinių paslaugų skyrius) pagal Asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus nustatymo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. A1-742;
 • vykdo valstybės deleguotą funkciją: vertina asmens, sukakusio senatvės pensijos amžių, veiklą ir gebėjimus dalyvauti (kai vertinami šio asmens specialieji poreikiai);
 • vertina asmeninio asistento paslaugų poreikį, vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. A1-657;
 • priima iš seniūnijos gyventojų prašymus-paraiškas socialinėms paslaugoms gauti;
 • nustato asmens (šeimos) socialinių paslaugų (socialinės priežiūros ir socialinės globos) poreikį, vadovaujantis Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir socialinių paslaugų organizavimo Kauno mieste tvarkos aprašu, patvirtintu Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu;
 • teikia bendrąsias socialines paslaugas:
 • bendradarbiauja ir keičiasi informacija su seniūnijomis, savivaldybės administracijos padaliniu, atsakingu už socialinių paslaugų organizavimą ir kitomis institucijomis bei organizacijomis socialinio darbo organizavimo ir socialinių paslaugų teikimo klausimais;
 • tarpininkauja dėl kitų pagalbos priemonių (piniginės socialinės paramos, specialiųjų pagalbos priemonių, sveikatos priežiūros ir kt.).
Diana Juškauskienė
Socialinio darbo organizatorė Gričiupio seniūnijoje, Gričiupio g. 11
x

Funkcijos

 • Nustato asmens (šeimos) poreikius socialinėms paslaugoms/ paramai gauti;
 • teikia išvadas dėl socialinės paramos ir socialinių paslaugų skyrimo ir taikymo;
 • tiria seniūnijos gyventojų buities sąlygas, surašo buities ir gyvenimo sąlygų tyrimo aktus;
 • vertina asmens gebėjimą pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus savarankiškai ar naudojantis pagalba konkrečioje srityje bei rengia išvadą Kauno miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriui (toliau – Socialinių paslaugų skyrius) pagal Asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus nustatymo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. A1-742;
 • vykdo valstybės deleguotą funkciją: vertina asmens, sukakusio senatvės pensijos amžių, veiklą ir gebėjimus dalyvauti (kai vertinami šio asmens specialieji poreikiai);
 • vertina asmeninio asistento paslaugų poreikį, vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. A1-657;
 • priima iš seniūnijos gyventojų prašymus-paraiškas socialinėms paslaugoms gauti;
 • nustato asmens (šeimos) socialinių paslaugų (socialinės priežiūros ir socialinės globos) poreikį, vadovaujantis Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir socialinių paslaugų organizavimo Kauno mieste tvarkos aprašu, patvirtintu Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu;
 • teikia bendrąsias socialines paslaugas:
 • bendradarbiauja ir keičiasi informacija su seniūnijomis, savivaldybės administracijos padaliniu, atsakingu už socialinių paslaugų organizavimą ir kitomis institucijomis bei organizacijomis socialinio darbo organizavimo ir socialinių paslaugų teikimo klausimais;
 • tarpininkauja dėl kitų pagalbos priemonių (piniginės socialinės paramos, specialiųjų pagalbos priemonių, sveikatos priežiūros ir kt.).
Jekaterina Ratkevičienė
Socialinio darbo organizatorė Gričiupio seniūnijoje, Gričiupio g. 11
x

Funkcijos

 • Nustato asmens (šeimos) poreikius socialinėms paslaugoms/ paramai gauti;
 • teikia išvadas dėl socialinės paramos ir socialinių paslaugų skyrimo ir taikymo;
 • tiria seniūnijos gyventojų buities sąlygas, surašo buities ir gyvenimo sąlygų tyrimo aktus;
 • vertina asmens gebėjimą pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus savarankiškai ar naudojantis pagalba konkrečioje srityje bei rengia išvadą Kauno miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriui (toliau – Socialinių paslaugų skyrius) pagal Asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus nustatymo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. A1-742;
 • vykdo valstybės deleguotą funkciją: vertina asmens, sukakusio senatvės pensijos amžių, veiklą ir gebėjimus dalyvauti (kai vertinami šio asmens specialieji poreikiai);
 • vertina asmeninio asistento paslaugų poreikį, vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. A1-657;
 • priima iš seniūnijos gyventojų prašymus-paraiškas socialinėms paslaugoms gauti;
 • nustato asmens (šeimos) socialinių paslaugų (socialinės priežiūros ir socialinės globos) poreikį, vadovaujantis Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir socialinių paslaugų organizavimo Kauno mieste tvarkos aprašu, patvirtintu Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu;
 • teikia bendrąsias socialines paslaugas:
 • bendradarbiauja ir keičiasi informacija su seniūnijomis, savivaldybės administracijos padaliniu, atsakingu už socialinių paslaugų organizavimą ir kitomis institucijomis bei organizacijomis socialinio darbo organizavimo ir socialinių paslaugų teikimo klausimais;
 • tarpininkauja dėl kitų pagalbos priemonių (piniginės socialinės paramos, specialiųjų pagalbos priemonių, sveikatos priežiūros ir kt.).
Giedrė Misevičiūtė
Socialinio darbo organizatorė Petrašiūnų seniūnijoje, T.Masiulio g. 10
x

Funkcijos

 • Nustato asmens (šeimos) poreikius socialinėms paslaugoms/ paramai gauti;
 • teikia išvadas dėl socialinės paramos ir socialinių paslaugų skyrimo ir taikymo;
 • tiria seniūnijos gyventojų buities sąlygas, surašo buities ir gyvenimo sąlygų tyrimo aktus;
 • vertina asmens gebėjimą pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus savarankiškai ar naudojantis pagalba konkrečioje srityje bei rengia išvadą Kauno miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriui (toliau – Socialinių paslaugų skyrius) pagal Asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus nustatymo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. A1-742;
 • vykdo valstybės deleguotą funkciją: vertina asmens, sukakusio senatvės pensijos amžių, veiklą ir gebėjimus dalyvauti (kai vertinami šio asmens specialieji poreikiai);
 • vertina asmeninio asistento paslaugų poreikį, vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. A1-657;
 • priima iš seniūnijos gyventojų prašymus-paraiškas socialinėms paslaugoms gauti;
 • nustato asmens (šeimos) socialinių paslaugų (socialinės priežiūros ir socialinės globos) poreikį, vadovaujantis Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir socialinių paslaugų organizavimo Kauno mieste tvarkos aprašu, patvirtintu Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu;
 • teikia bendrąsias socialines paslaugas:
 • bendradarbiauja ir keičiasi informacija su seniūnijomis, savivaldybės administracijos padaliniu, atsakingu už socialinių paslaugų organizavimą ir kitomis institucijomis bei organizacijomis socialinio darbo organizavimo ir socialinių paslaugų teikimo klausimais;
 • tarpininkauja dėl kitų pagalbos priemonių (piniginės socialinės paramos, specialiųjų pagalbos priemonių, sveikatos priežiūros ir kt.).
Dženeta Briliūtė
Socialinio darbo organizatorė Petrašiūnų seniūnijoje, T.Masiulio g. 10
x

Funkcijos

 • Nustato asmens (šeimos) poreikius socialinėms paslaugoms/ paramai gauti;
 • teikia išvadas dėl socialinės paramos ir socialinių paslaugų skyrimo ir taikymo;
 • tiria seniūnijos gyventojų buities sąlygas, surašo buities ir gyvenimo sąlygų tyrimo aktus;
 • vertina asmens gebėjimą pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus savarankiškai ar naudojantis pagalba konkrečioje srityje bei rengia išvadą Kauno miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriui (toliau – Socialinių paslaugų skyrius) pagal Asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus nustatymo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. A1-742;
 • vykdo valstybės deleguotą funkciją: vertina asmens, sukakusio senatvės pensijos amžių, veiklą ir gebėjimus dalyvauti (kai vertinami šio asmens specialieji poreikiai);
 • vertina asmeninio asistento paslaugų poreikį, vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. A1-657;
 • priima iš seniūnijos gyventojų prašymus-paraiškas socialinėms paslaugoms gauti;
 • nustato asmens (šeimos) socialinių paslaugų (socialinės priežiūros ir socialinės globos) poreikį, vadovaujantis Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir socialinių paslaugų organizavimo Kauno mieste tvarkos aprašu, patvirtintu Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu;
 • teikia bendrąsias socialines paslaugas:
 • bendradarbiauja ir keičiasi informacija su seniūnijomis, savivaldybės administracijos padaliniu, atsakingu už socialinių paslaugų organizavimą ir kitomis institucijomis bei organizacijomis socialinio darbo organizavimo ir socialinių paslaugų teikimo klausimais;
 • tarpininkauja dėl kitų pagalbos priemonių (piniginės socialinės paramos, specialiųjų pagalbos priemonių, sveikatos priežiūros ir kt.).
Žydrė Vaitiekūnienė
Socialinio darbo organizatorė Panemunės seniūnijoje, Vaidoto g. 115
x

Funkcijos

 • Nustato asmens (šeimos) poreikius socialinėms paslaugoms/ paramai gauti;
 • teikia išvadas dėl socialinės paramos ir socialinių paslaugų skyrimo ir taikymo;
 • tiria seniūnijos gyventojų buities sąlygas, surašo buities ir gyvenimo sąlygų tyrimo aktus;
 • vertina asmens gebėjimą pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus savarankiškai ar naudojantis pagalba konkrečioje srityje bei rengia išvadą Kauno miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriui (toliau – Socialinių paslaugų skyrius) pagal Asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus nustatymo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. A1-742;
 • vykdo valstybės deleguotą funkciją: vertina asmens, sukakusio senatvės pensijos amžių, veiklą ir gebėjimus dalyvauti (kai vertinami šio asmens specialieji poreikiai);
 • vertina asmeninio asistento paslaugų poreikį, vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. A1-657;
 • priima iš seniūnijos gyventojų prašymus-paraiškas socialinėms paslaugoms gauti;
 • nustato asmens (šeimos) socialinių paslaugų (socialinės priežiūros ir socialinės globos) poreikį, vadovaujantis Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir socialinių paslaugų organizavimo Kauno mieste tvarkos aprašu, patvirtintu Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu;
 • teikia bendrąsias socialines paslaugas:
 • bendradarbiauja ir keičiasi informacija su seniūnijomis, savivaldybės administracijos padaliniu, atsakingu už socialinių paslaugų organizavimą ir kitomis institucijomis bei organizacijomis socialinio darbo organizavimo ir socialinių paslaugų teikimo klausimais;
 • tarpininkauja dėl kitų pagalbos priemonių (piniginės socialinės paramos, specialiųjų pagalbos priemonių, sveikatos priežiūros ir kt.).
Judita Sanajevienė
Socialinio darbo organizatorė Panemunės seniūnijoje, Vaidoto g. 115
x

Funkcijos

 • Nustato asmens (šeimos) poreikius socialinėms paslaugoms/ paramai gauti;
 • teikia išvadas dėl socialinės paramos ir socialinių paslaugų skyrimo ir taikymo;
 • tiria seniūnijos gyventojų buities sąlygas, surašo buities ir gyvenimo sąlygų tyrimo aktus;
 • vertina asmens gebėjimą pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus savarankiškai ar naudojantis pagalba konkrečioje srityje bei rengia išvadą Kauno miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriui (toliau – Socialinių paslaugų skyrius) pagal Asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus nustatymo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. A1-742;
 • vykdo valstybės deleguotą funkciją: vertina asmens, sukakusio senatvės pensijos amžių, veiklą ir gebėjimus dalyvauti (kai vertinami šio asmens specialieji poreikiai);
 • vertina asmeninio asistento paslaugų poreikį, vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. A1-657;
 • priima iš seniūnijos gyventojų prašymus-paraiškas socialinėms paslaugoms gauti;
 • nustato asmens (šeimos) socialinių paslaugų (socialinės priežiūros ir socialinės globos) poreikį, vadovaujantis Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir socialinių paslaugų organizavimo Kauno mieste tvarkos aprašu, patvirtintu Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu;
 • teikia bendrąsias socialines paslaugas:
 • bendradarbiauja ir keičiasi informacija su seniūnijomis, savivaldybės administracijos padaliniu, atsakingu už socialinių paslaugų organizavimą ir kitomis institucijomis bei organizacijomis socialinio darbo organizavimo ir socialinių paslaugų teikimo klausimais;
 • tarpininkauja dėl kitų pagalbos priemonių (piniginės socialinės paramos, specialiųjų pagalbos priemonių, sveikatos priežiūros ir kt.).
Raimonda Zinkevičienė
Socialinio darbo organizatorė Šančių seniūnijoje, A.Juozapavičiaus pr. 72
x

Funkcijos

 • Nustato asmens (šeimos) poreikius socialinėms paslaugoms/ paramai gauti;
 • teikia išvadas dėl socialinės paramos ir socialinių paslaugų skyrimo ir taikymo;
 • tiria seniūnijos gyventojų buities sąlygas, surašo buities ir gyvenimo sąlygų tyrimo aktus;
 • vertina asmens gebėjimą pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus savarankiškai ar naudojantis pagalba konkrečioje srityje bei rengia išvadą Kauno miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriui (toliau – Socialinių paslaugų skyrius) pagal Asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus nustatymo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. A1-742;
 • vykdo valstybės deleguotą funkciją: vertina asmens, sukakusio senatvės pensijos amžių, veiklą ir gebėjimus dalyvauti (kai vertinami šio asmens specialieji poreikiai);
 • vertina asmeninio asistento paslaugų poreikį, vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. A1-657;
 • priima iš seniūnijos gyventojų prašymus-paraiškas socialinėms paslaugoms gauti;
 • nustato asmens (šeimos) socialinių paslaugų (socialinės priežiūros ir socialinės globos) poreikį, vadovaujantis Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir socialinių paslaugų organizavimo Kauno mieste tvarkos aprašu, patvirtintu Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu;
 • teikia bendrąsias socialines paslaugas:
 • bendradarbiauja ir keičiasi informacija su seniūnijomis, savivaldybės administracijos padaliniu, atsakingu už socialinių paslaugų organizavimą ir kitomis institucijomis bei organizacijomis socialinio darbo organizavimo ir socialinių paslaugų teikimo klausimais;
 • tarpininkauja dėl kitų pagalbos priemonių (piniginės socialinės paramos, specialiųjų pagalbos priemonių, sveikatos priežiūros ir kt.).
Jolanta Kadišienė
Socialinio darbo organizatorė Šančių seniūnijoje, A.Juozapavičiaus pr. 72
x

Funkcijos

 • Nustato asmens (šeimos) poreikius socialinėms paslaugoms/ paramai gauti;
 • teikia išvadas dėl socialinės paramos ir socialinių paslaugų skyrimo ir taikymo;
 • tiria seniūnijos gyventojų buities sąlygas, surašo buities ir gyvenimo sąlygų tyrimo aktus;
 • vertina asmens gebėjimą pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus savarankiškai ar naudojantis pagalba konkrečioje srityje bei rengia išvadą Kauno miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriui (toliau – Socialinių paslaugų skyrius) pagal Asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus nustatymo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. A1-742;
 • vykdo valstybės deleguotą funkciją: vertina asmens, sukakusio senatvės pensijos amžių, veiklą ir gebėjimus dalyvauti (kai vertinami šio asmens specialieji poreikiai);
 • vertina asmeninio asistento paslaugų poreikį, vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. A1-657;
 • priima iš seniūnijos gyventojų prašymus-paraiškas socialinėms paslaugoms gauti;
 • nustato asmens (šeimos) socialinių paslaugų (socialinės priežiūros ir socialinės globos) poreikį, vadovaujantis Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir socialinių paslaugų organizavimo Kauno mieste tvarkos aprašu, patvirtintu Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu;
 • teikia bendrąsias socialines paslaugas:
 • bendradarbiauja ir keičiasi informacija su seniūnijomis, savivaldybės administracijos padaliniu, atsakingu už socialinių paslaugų organizavimą ir kitomis institucijomis bei organizacijomis socialinio darbo organizavimo ir socialinių paslaugų teikimo klausimais;
 • tarpininkauja dėl kitų pagalbos priemonių (piniginės socialinės paramos, specialiųjų pagalbos priemonių, sveikatos priežiūros ir kt.).
Alma Žaltauskaitė
Socialinio darbo organizatorė, Partizanų g. 5 (prašymų priėmimas pagal MNM programą dėl maisto kortelių)
x

Funkcijos

 • Informuoja ir konsultuoja gyventojus dėl socialinių paslaugų teikimo, vykdo proaktyvią, prevencinę veiklą, nustatydamas socialiniu sunkumus, kylančius bendruomenėje, ir informuodamas įvairioms socialinėms grupėms priklausančius asmenis apie galimybę gauti socialines paslaugas, siekiant sudaryti galimybes asmeniui (šeimai) ugdyti ir (ar) stiprinti gebėjimus savarankiškai spręsti socialines problemas, palaikyti ryšius su visuomene, taip pat padėti didinti socialinę įtraukti;
 • tarpininkauja socialinių paslaugų gavėjams, kreipdamasis į kitas valstybės ir (ar) savivaldybių institucijas, įstaigas ir (ar) organizacijas, kuriose socialinių paslaugų gavėjai gali gauti pagalbą;
 • organizuoja socialinį darbą ir socialinių paslaugų teikimą, telkdamas kitus specialistus;
 • bendrauja ir bendradarbiauja su asmenimis iš socialinių paslaugų gavėjo socialinės aplinkos;
 • bendradarbiauja su kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis, įstaigomis ir organizacijomis socialinių paslaugų teikimo srityje;
 • pagal gautas Kauno miesto savivaldybės Socialinės paramos skyriaus užklausas nustato asmens (šeimos) poreikius socialinei paramai gauti ir teikia išvadas dėl socialinės paramos išimties tvarka skyrimo tikslingumo;
 • tiria seniūnijos gyventojų buities sąlygas, surašo buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktus;
 • priima gyventojų prašymus ir dokumentus reikalingus paramai pagal 2021-2027 metų materialinio nepritekliaus mažinimo programą (toliau – parama pagal MNM programą) gauti. Suveda prašymus į Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą (toliau - SPIS).
 • nustato asmenų teisę į paramą ir įtraukia į paramos gavėjų sąrašus pagal MNM programą;
 • suveda socialinių kortelių numerius į SPIS ir (ar) atiduoda asmenims priskirtas socialines korteles, pagal išduotas pagal MNM programą;
 • vertina asmens sukakusio senatvės pensijos amžių gebėjimą pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus savarankiškai ar naudojantis pagalba konkrečioje srityje bei rengia išvadą Kauno miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriui (toliau – Socialinių paslaugų skyrius) pagal Asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus nustatymo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. A1-742;
 • vykdo valstybės deleguotą funkciją:
 • vertina asmens, sukakusio senatvės pensijos amžių, veiklą ir gebėjimus dalyvauti (kai vertinami šio asmens specialieji poreikiai).
Dovilė Zovė
Socialinio darbo organizatorė, Šilainių seniūnijoje, Baltų pr. 53
x

Funkcijos

 • Nustato asmens (šeimos) poreikius socialinėms paslaugoms/ paramai gauti;
 • teikia išvadas dėl socialinės paramos ir socialinių paslaugų skyrimo ir taikymo;
 • tiria seniūnijos gyventojų buities sąlygas, surašo buities ir gyvenimo sąlygų tyrimo aktus;
 • vertina asmens gebėjimą pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus savarankiškai ar naudojantis pagalba konkrečioje srityje bei rengia išvadą Kauno miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriui (toliau – Socialinių paslaugų skyrius) pagal Asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus nustatymo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. A1-742;
 • vykdo valstybės deleguotą funkciją: vertina asmens, sukakusio senatvės pensijos amžių, veiklą ir gebėjimus dalyvauti (kai vertinami šio asmens specialieji poreikiai);
 • vertina asmeninio asistento paslaugų poreikį, vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. A1-657;
 • priima iš seniūnijos gyventojų prašymus-paraiškas socialinėms paslaugoms gauti;
 • nustato asmens (šeimos) socialinių paslaugų (socialinės priežiūros ir socialinės globos) poreikį, vadovaujantis Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir socialinių paslaugų organizavimo Kauno mieste tvarkos aprašu, patvirtintu Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu;
 • teikia bendrąsias socialines paslaugas:
 • bendradarbiauja ir keičiasi informacija su seniūnijomis, savivaldybės administracijos padaliniu, atsakingu už socialinių paslaugų organizavimą ir kitomis institucijomis bei organizacijomis socialinio darbo organizavimo ir socialinių paslaugų teikimo klausimais;
 • tarpininkauja dėl kitų pagalbos priemonių (piniginės socialinės paramos, specialiųjų pagalbos priemonių, sveikatos priežiūros ir kt.).
Danutė Čibirauskaitė
Socialinio darbo organizatorė Šilainių seniūnijoje, Baltų pr. 53
x

Funkcijos

 • Nustato asmens (šeimos) poreikius socialinėms paslaugoms/ paramai gauti;
 • teikia išvadas dėl socialinės paramos ir socialinių paslaugų skyrimo ir taikymo;
 • tiria seniūnijos gyventojų buities sąlygas, surašo buities ir gyvenimo sąlygų tyrimo aktus;
 • vertina asmens gebėjimą pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus savarankiškai ar naudojantis pagalba konkrečioje srityje bei rengia išvadą Kauno miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriui (toliau – Socialinių paslaugų skyrius) pagal Asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus nustatymo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. A1-742;
 • vykdo valstybės deleguotą funkciją: vertina asmens, sukakusio senatvės pensijos amžių, veiklą ir gebėjimus dalyvauti (kai vertinami šio asmens specialieji poreikiai);
 • vertina asmeninio asistento paslaugų poreikį, vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. A1-657;
 • priima iš seniūnijos gyventojų prašymus-paraiškas socialinėms paslaugoms gauti;
 • nustato asmens (šeimos) socialinių paslaugų (socialinės priežiūros ir socialinės globos) poreikį, vadovaujantis Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir socialinių paslaugų organizavimo Kauno mieste tvarkos aprašu, patvirtintu Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu;
 • teikia bendrąsias socialines paslaugas:
 • bendradarbiauja ir keičiasi informacija su seniūnijomis, savivaldybės administracijos padaliniu, atsakingu už socialinių paslaugų organizavimą ir kitomis institucijomis bei organizacijomis socialinio darbo organizavimo ir socialinių paslaugų teikimo klausimais;
 • tarpininkauja dėl kitų pagalbos priemonių (piniginės socialinės paramos, specialiųjų pagalbos priemonių, sveikatos priežiūros ir kt.).
Aistė Zakarauskaitė
Socialinio darbo organizatorė Šilainių seniūnijoje, Baltų pr. 53
x

Funkcijos

 • Nustato asmens (šeimos) poreikius socialinėms paslaugoms/ paramai gauti;
 • teikia išvadas dėl socialinės paramos ir socialinių paslaugų skyrimo ir taikymo;
 • tiria seniūnijos gyventojų buities sąlygas, surašo buities ir gyvenimo sąlygų tyrimo aktus;
 • vertina asmens gebėjimą pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus savarankiškai ar naudojantis pagalba konkrečioje srityje bei rengia išvadą Kauno miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriui (toliau – Socialinių paslaugų skyrius) pagal Asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus nustatymo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. A1-742;
 • vykdo valstybės deleguotą funkciją: vertina asmens, sukakusio senatvės pensijos amžių, veiklą ir gebėjimus dalyvauti (kai vertinami šio asmens specialieji poreikiai);
 • vertina asmeninio asistento paslaugų poreikį, vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. A1-657;
 • priima iš seniūnijos gyventojų prašymus-paraiškas socialinėms paslaugoms gauti;
 • nustato asmens (šeimos) socialinių paslaugų (socialinės priežiūros ir socialinės globos) poreikį, vadovaujantis Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir socialinių paslaugų organizavimo Kauno mieste tvarkos aprašu, patvirtintu Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu;
 • teikia bendrąsias socialines paslaugas:
 • bendradarbiauja ir keičiasi informacija su seniūnijomis, savivaldybės administracijos padaliniu, atsakingu už socialinių paslaugų organizavimą ir kitomis institucijomis bei organizacijomis socialinio darbo organizavimo ir socialinių paslaugų teikimo klausimais;
 • tarpininkauja dėl kitų pagalbos priemonių (piniginės socialinės paramos, specialiųjų pagalbos priemonių, sveikatos priežiūros ir kt.).
Dainora Mockienė
Socialinio darbo organizatorė Vilijampolės seniūnijoje, A. Stulginskio g. 61 (204 kab.)
x

Funkcijos

 • Nustato asmens (šeimos) poreikius socialinėms paslaugoms/ paramai gauti;
 • teikia išvadas dėl socialinės paramos ir socialinių paslaugų skyrimo ir taikymo;
 • tiria seniūnijos gyventojų buities sąlygas, surašo buities ir gyvenimo sąlygų tyrimo aktus;
 • vertina asmens gebėjimą pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus savarankiškai ar naudojantis pagalba konkrečioje srityje bei rengia išvadą Kauno miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriui (toliau – Socialinių paslaugų skyrius) pagal Asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus nustatymo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. A1-742;
 • vykdo valstybės deleguotą funkciją: vertina asmens, sukakusio senatvės pensijos amžių, veiklą ir gebėjimus dalyvauti (kai vertinami šio asmens specialieji poreikiai);
 • vertina asmeninio asistento paslaugų poreikį, vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. A1-657;
 • priima iš seniūnijos gyventojų prašymus-paraiškas socialinėms paslaugoms gauti;
 • nustato asmens (šeimos) socialinių paslaugų (socialinės priežiūros ir socialinės globos) poreikį, vadovaujantis Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir socialinių paslaugų organizavimo Kauno mieste tvarkos aprašu, patvirtintu Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu;
 • teikia bendrąsias socialines paslaugas:
 • bendradarbiauja ir keičiasi informacija su seniūnijomis, savivaldybės administracijos padaliniu, atsakingu už socialinių paslaugų organizavimą ir kitomis institucijomis bei organizacijomis socialinio darbo organizavimo ir socialinių paslaugų teikimo klausimais;
 • tarpininkauja dėl kitų pagalbos priemonių (piniginės socialinės paramos, specialiųjų pagalbos priemonių, sveikatos priežiūros ir kt.).
Leda Petraškienė
Socialinio darbo organizatorė Vilijampolės seniūnijoje, A. Stulginskio g. 61 (204 kab.)
x

Funkcijos

 • Nustato asmens (šeimos) poreikius socialinėms paslaugoms/ paramai gauti;
 • teikia išvadas dėl socialinės paramos ir socialinių paslaugų skyrimo ir taikymo;
 • tiria seniūnijos gyventojų buities sąlygas, surašo buities ir gyvenimo sąlygų tyrimo aktus;
 • vertina asmens gebėjimą pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus savarankiškai ar naudojantis pagalba konkrečioje srityje bei rengia išvadą Kauno miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriui (toliau – Socialinių paslaugų skyrius) pagal Asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus nustatymo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. A1-742;
 • vykdo valstybės deleguotą funkciją: vertina asmens, sukakusio senatvės pensijos amžių, veiklą ir gebėjimus dalyvauti (kai vertinami šio asmens specialieji poreikiai);
 • vertina asmeninio asistento paslaugų poreikį, vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. A1-657;
 • priima iš seniūnijos gyventojų prašymus-paraiškas socialinėms paslaugoms gauti;
 • nustato asmens (šeimos) socialinių paslaugų (socialinės priežiūros ir socialinės globos) poreikį, vadovaujantis Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir socialinių paslaugų organizavimo Kauno mieste tvarkos aprašu, patvirtintu Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu;
 • teikia bendrąsias socialines paslaugas:
 • bendradarbiauja ir keičiasi informacija su seniūnijomis, savivaldybės administracijos padaliniu, atsakingu už socialinių paslaugų organizavimą ir kitomis institucijomis bei organizacijomis socialinio darbo organizavimo ir socialinių paslaugų teikimo klausimais;
 • tarpininkauja dėl kitų pagalbos priemonių (piniginės socialinės paramos, specialiųjų pagalbos priemonių, sveikatos priežiūros ir kt.).
Almina Daujotienė
Socialinio darbo organizatorė Žaliakalnio seniūnijoje, Šv. Gertrūdos g. 7
x

Funkcijos

 • Nustato asmens (šeimos) poreikius socialinėms paslaugoms/ paramai gauti;
 • teikia išvadas dėl socialinės paramos ir socialinių paslaugų skyrimo ir taikymo;
 • tiria seniūnijos gyventojų buities sąlygas, surašo buities ir gyvenimo sąlygų tyrimo aktus;
 • vertina asmens gebėjimą pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus savarankiškai ar naudojantis pagalba konkrečioje srityje bei rengia išvadą Kauno miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriui (toliau – Socialinių paslaugų skyrius) pagal Asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus nustatymo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. A1-742;
 • vykdo valstybės deleguotą funkciją: vertina asmens, sukakusio senatvės pensijos amžių, veiklą ir gebėjimus dalyvauti (kai vertinami šio asmens specialieji poreikiai);
 • vertina asmeninio asistento paslaugų poreikį, vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. A1-657;
 • priima iš seniūnijos gyventojų prašymus-paraiškas socialinėms paslaugoms gauti;
 • nustato asmens (šeimos) socialinių paslaugų (socialinės priežiūros ir socialinės globos) poreikį, vadovaujantis Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir socialinių paslaugų organizavimo Kauno mieste tvarkos aprašu, patvirtintu Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu;
 • teikia bendrąsias socialines paslaugas:
 • bendradarbiauja ir keičiasi informacija su seniūnijomis, savivaldybės administracijos padaliniu, atsakingu už socialinių paslaugų organizavimą ir kitomis institucijomis bei organizacijomis socialinio darbo organizavimo ir socialinių paslaugų teikimo klausimais;
 • tarpininkauja dėl kitų pagalbos priemonių (piniginės socialinės paramos, specialiųjų pagalbos priemonių, sveikatos priežiūros ir kt.).
Aušra Chraptavičienė
Socialinio darbo organizatorė Žaliakalnio seniūnijoje, Šv. Gertrūdos g. 7
x

Funkcijos

 • Nustato asmens (šeimos) poreikius socialinėms paslaugoms/ paramai gauti;
 • teikia išvadas dėl socialinės paramos ir socialinių paslaugų skyrimo ir taikymo;
 • tiria seniūnijos gyventojų buities sąlygas, surašo buities ir gyvenimo sąlygų tyrimo aktus;
 • vertina asmens gebėjimą pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus savarankiškai ar naudojantis pagalba konkrečioje srityje bei rengia išvadą Kauno miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriui (toliau – Socialinių paslaugų skyrius) pagal Asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus nustatymo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. A1-742;
 • vykdo valstybės deleguotą funkciją: vertina asmens, sukakusio senatvės pensijos amžių, veiklą ir gebėjimus dalyvauti (kai vertinami šio asmens specialieji poreikiai);
 • vertina asmeninio asistento paslaugų poreikį, vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. A1-657;
 • priima iš seniūnijos gyventojų prašymus-paraiškas socialinėms paslaugoms gauti;
 • nustato asmens (šeimos) socialinių paslaugų (socialinės priežiūros ir socialinės globos) poreikį, vadovaujantis Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir socialinių paslaugų organizavimo Kauno mieste tvarkos aprašu, patvirtintu Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu;
 • teikia bendrąsias socialines paslaugas:
 • bendradarbiauja ir keičiasi informacija su seniūnijomis, savivaldybės administracijos padaliniu, atsakingu už socialinių paslaugų organizavimą ir kitomis institucijomis bei organizacijomis socialinio darbo organizavimo ir socialinių paslaugų teikimo klausimais;
 • tarpininkauja dėl kitų pagalbos priemonių (piniginės socialinės paramos, specialiųjų pagalbos priemonių, sveikatos priežiūros ir kt.).


Dainavos dienos globos centras
Audra Striupavičienė
Socialinė darbuotoja (dienos socialinė globa asmens namuose), Partizanų g. 38D, 15 kab.
x

Funkcijos

• Renka ir analizuoja informaciją apie bendruomenės gyventojų poreikius dienos socialinės globos ir slaugos asmens namuose, Dainavos DGC socialinės priežiūros bei dienos globos paslaugų teikimo ir transporto paslaugos organizavimo;
• informuoja ir konsultuoja interesantus dėl dienos socialinės globos ir slaugos asmens namuose, Dainavos DGC socialinės priežiūros bei dienos globos paslaugų teikimo ir transporto paslaugos organizavimo;
• nustato senyvo amžiaus ir pensinio amžiaus asmenų su negalia, gyvenančių savo namuose arba DDGC lankytojų specialiųjų socialinių paslaugų (socialinės priežiūros ir socialinės globos) poreikį;
• vertina asmens (šeimos) finansines galimybes mokėti už dienos socialinės globos asmens namuose, Dainavos DGC socialinės priežiūros ir dienos globos paslaugas bei transporto organizavimo paslaugą;
• teikia bendrąsias (informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo) socialines paslaugas;
• organizuoja ir koordinuoja dienos socialinės globos asmens namuose ir Dainavos DGC socialinės priežiūros bei dienos globos paslaugų teikimą:
• organizuoja tranpsorto paslaugos teikimą.
Kristina Skerstonienė
Socialinė darbuotoja (dienos socialinė globa asmens namuose), Partizanų g. 38D, 15 kab.
x

Funkcijos

• Renka ir analizuoja informaciją apie bendruomenės gyventojų poreikius dienos socialinės globos ir slaugos asmens namuose, Dainavos DGC socialinės priežiūros bei dienos globos paslaugų teikimo ir transporto paslaugos organizavimo;
• informuoja ir konsultuoja interesantus dėl dienos socialinės globos ir slaugos asmens namuose, Dainavos DGC socialinės priežiūros bei dienos globos paslaugų teikimo ir transporto paslaugos organizavimo;
• nustato senyvo amžiaus ir pensinio amžiaus asmenų su negalia, gyvenančių savo namuose arba DDGC lankytojų specialiųjų socialinių paslaugų (socialinės priežiūros ir socialinės globos) poreikį;
• vertina asmens (šeimos) finansines galimybes mokėti už dienos socialinės globos asmens namuose, Dainavos DGC socialinės priežiūros ir dienos globos paslaugas bei transporto organizavimo paslaugą;
• teikia bendrąsias (informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo) socialines paslaugas;
• organizuoja ir koordinuoja dienos socialinės globos asmens namuose ir Dainavos DGC socialinės priežiūros bei dienos globos paslaugų teikimą:
• organizuoja tranpsorto paslaugos teikimą.
Asta Vaitkevičienė
Socialinė darbuotoja (socialinė priežiūra ir dienos globa dienos centre, transporto organizavimo paslauga), Partizanų g. 38D, 3 kab.
x

Funkcijos

 • Renka ir analizuoja informaciją apie bendruomenės gyventojų poreikius dienos socialinės globos ir slaugos asmens namuose, Dainavos DGC socialinės priežiūros bei dienos globos paslaugų teikimo ir transporto paslaugos organizavimo;
 • informuoja ir konsultuoja interesantus dėl dienos socialinės globos ir slaugos asmens namuose, Dainavos DGC socialinės priežiūros bei dienos globos paslaugų teikimo ir transporto paslaugos organizavimo;
 • nustato senyvo amžiaus ir pensinio amžiaus asmenų su negalia, gyvenančių savo namuose arba DDGC lankytojų specialiųjų socialinių paslaugų (socialinės priežiūros ir socialinės globos) poreikį;
 • vertina asmens (šeimos) finansines galimybes mokėti už dienos socialinės globos asmens namuose, Dainavos DGC socialinės priežiūros ir dienos globos paslaugas bei transporto organizavimo paslaugą;
 • teikia bendrąsias (informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo) socialines paslaugas;
 • organizuoja ir koordinuoja dienos socialinės globos asmens namuose ir Dainavos DGC socialinės priežiūros bei dienos globos paslaugų teikimą:
 • organizuoja tranpsorto paslaugos teikimą.
Snieguolė Skrodenienė
Užimtumo specialistė, Partizanų g. 38D, 11 kab.
x

Funkcijos

 • Teikia bendrąsias (informavimo, konsultavimo ir tarpininkavimo) socialines paslaugas;
 • atsižvelgdamas į paslaugų gavėjų amžių, jų sugebėjimus bei poreikius, planuoja ir organizuoja Dainavos DGC socialinių paslaugų gavėjų turiningą užimtumą ir laisvalaikį;
 • atsižvelgdamas į paslaugų gavėjų amžių, jų sugebėjimus bei poreikius, skatina jį siekti optimalaus savarankiškumo bei formuoti darbinės veiklos įgūdžius;
 • atsižvelgdamas į paslaugų gavėjų amžių, jų sugebėjimus bei poreikius, Dainavos DGC ir už jo ribų organizuoja renginius ir ekskursijas.
Vida Baranauskaitė
Ergoterapeutė, Partizanų g. 38D
x

Funkcijos

 • Kvalifikuotai teikia ergoterapijos paslaugas Centro paslaugų gavėjams
 • propaguoja sveiką gyvenseną, sveikatos tausojimo priemones;
 • laikosi asmens higienos taisyklių, aseptikos ir antiseptikos, sanitarinio priešepideminio režimo, AIDS profilaktikos reikalavimų;
 • bendradarbiauja su kitais įstaigos specialistais;
 • kartą per mėnesį sudaro savo darbo veiklos planą ir veiklos ataskaitą bei pateikti Centro Socialinių paslaugų bendruomenei skyriaus vedėjui.


Socialinių paslaugų šeimai skyrius
Jolanta Blauzdžiūnaitė-Pavlovič
L. e. vedėjos socialiniams reikalams pareigas, Nemuno g. 31 (įėjimas per Nemuno g. 29), 6 kab.
x

Funkcijos

 • Planuoja, organizuoja, koordinuoja, kontroliuoja ir vertina Skyriaus darbuotojų darbą;
 • organizuoja atvejo vadybos proceso vykdymą;
 • organizuoja socialinės priežiūros paslaugų teikimą šeimoms;
 • koordinuoja ir kontroliuoja atvejo vadybos ir socialinio darbo su šeimomis vykdymą;
 • koordinuoja psichologinių konsultacijų teikimą;
 • vykdo Skyriaus teikiamų paslaugų kokybės kontrolę;
 • rengia dokumentų, reglamentuojančių Skyriaus kompetencijai priskirtų funkcijų organizavimą ir vykdymą, projektus;
 • nagrinėja Skyriaus darbuotojų tarnybinius pranešimus;
 • veda Skyriaus darbuotojų darbo ir poilsio laiko apskaitą;
 • organizuoja ir koordinuoja Skyriaus darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimą;
 • pagal kompetenciją nagrinėja valstybės institucijų, fizinių ir juridinių asmenų pareiškimus, skundus prašymus, rengia atsakymų ir kitų raštų projektus;
 • Centro direktoriaus pavedimu dalyvauja sudarytų komisijų ir darbo grupių veikloje;
 • pagal kompetenciją informuoja ir konsultuoja interesantus, paslaugų gavėjus Skyriaus teikiamų paslaugų teikimo klausimais;
 • vertina darbuotojų metines užduotis ir teikia vertinimo išvadas Centro direktoriui;
 • pagal kompetencijas rengia ataskaitas ir planus;
 • atstovauja Skyrių įvairiose organizacijose, įstaigose, visuomenėje, rūpinasi informacijos apie Skyriaus veiklą, teikiamas paslaugų rūšis bei jų gavimo sąlygas sklaida;
 • kontroliuoja, kaip Skyriaus darbuotojai laikosi darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų reikalavimų ir Centro direktoriui bei darbuotojui, atsakingam už įstaigos darbuotojų saugą ir sveikatą siūlo prevencines priemones, skirtas nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų prevencijai;
 • bendradarbiauja su sveikatos priežiūros ir švietimo įstaigomis, policijos komisariatais, Kauno miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriumi, Socialinės paramos skyriumi, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritoriniu skyriumi, seniūnijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, religinėmis bendruomenėmis ir kt. įstaigomis socialinių paslaugų teikimo klausimais.
Aida Purienė
L. e. vedėjo pavaduotojos socialiniams reikalams pareigas, Nemuno g. 31 (įėjimas per Nemuno g. 29), 8 kab.
x

Funkcijos

 • Renka ir analizuoja informaciją apie šeimų ir vaikų poreikius socialinių paslaugų teikimui;
 • pagal kompetenciją informuoja ir konsultuoja interesantus, paslaugų gavėjus Skyriaus teikiamų socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo klausimais;
 • kontroliuoja atvejo vadybos vykdymo ir socialinės priežiūros paslaugų teikimo atitikimą nustatytoms tvarkoms, pastebėjus neatitikimus informuoja Skyriaus vedėją;
 • kontroliuoja, kaip tvarkomos Skyriaus paslaugų gavėjų bylos;
 • tvarko Skyriaus paslaugų gavėjų bylų archyvą;
 • tiria Skyriuje rengiamos ir pildomos dokumentacijos kokybę;
 • konsultuoja atvejo vadybininkus dėl darbo su šeimomis vykdymo procedūrų;
 • konsultuoja socialinius darbuotojus dėl socialinių paslaugų teikimo šeimoms procedūrų;
 • kaupia ir sistemina statistinius duomenis, susijusius su atvejo vadybos taikymu ir socialinių paslaugų teikimu šeimoms;
 • rengia dokumentų, reglamentuojančių Skyriaus kompetencijai priskirtų funkcijų organizavimą ir vykdymą, projektus;
 • pagal kompetenciją nagrinėja valstybės institucijų, fizinių ir juridinių asmenų pareiškimus, skundus, prašymus, rengia atsakymų ir kitų raštų projektus;
 • organizuoja Skyriuje gaunamos paramos paskirstymą ir su paramos gavimu susijusių dokumentų rengimą;
 • tvarko Skyriaus ūkinius reikalus (organizuoja darbuotojų aprūpinimą darbo priemonėmis, ūkinio - techninio pobūdžio problemų sprendimą ir pan.);
 • sudaro Skyriaus darbuotojų atostogų grafiką;
 • neesant darbe Skyriaus vedėjo socialiniams reikalams, vykdo jo funkcijas;
 • bendradarbiauja su sveikatos priežiūros ir švietimo įstaigomis, policijos komisariatais, Kauno miesto savivaldybės administracija, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritoriniu skyriumi, seniūnijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, religinėmis bendruomenėmis ir kt. įstaigomis socialinių paslaugų teikimo klausimais;
 • atstovauja Skyrių įvairiose organizacijose, įstaigose, visuomenėje, rūpinasi informacijos apie Skyriaus veiklą, teikiamas paslaugų rūšis bei jų gavimo sąlygas sklaida.
Rosita Stasiukaitienė
L. e. vyr. atvejo vadybininkės pareigas, Nemuno g. 31, 4 kab.
x

Funkcijos

 • Renka ir analizuoja informaciją apie šeimų ir vaikų poreikius socialinių paslaugų teikimui;
 • pagal kompetenciją informuoja ir konsultuoja interesantus, paslaugų gavėjus Skyriaus teikiamų socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo klausimais;
 • kontroliuoja atvejo vadybos vykdymo ir socialinės priežiūros paslaugų teikimo atitikimą nustatytoms tvarkoms, pastebėjus neatitikimus informuoja Skyriaus vedėją;
 • vykdo šeimų, kurioms taikomas atvejo vadybos procesas, teikiamos bendrosios, socialinės priežiūros paslaugos ir šeimų (asmenų), kuriems(-ioms) nenustatytas socialinių paslaugų poreikis bylų kokybės ir atitikimo tvarkoms, reglamentuojančioms atvejo vadybos procesą ir socialinių paslaugų teikimą, patikrinimus, su patikros rezultatais supažindina Skyriaus vedėją socialiniams reikalams ir Skyriaus vedėjo pavaduotoją socialiniams reikalams;
 • kontroliuoja, kaip vedami duomenys Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje.
 • apmoko naujai į darbą priimtą atvejo vadybininką, socialinį darbuotoją;
 • tiria Skyriuje rengiamos ir pildomos dokumentacijos kokybę;
 • tvarkingai pildo Šeimų, kurioms suteiktos bendrosios socialinės paslaugos ir Šeimų (asmenų), kuriems(-ioms) nenustatytas socialinių paslaugų poreikis, bylų registrus ir tvarko šių bylų archyvą;
 • konsultuoja atvejo vadybininkus dėl darbo su šeimomis vykdymo procedūrų, rengia metodines rekomendacijas;
 • konsultuoja socialinius darbuotojus dėl socialinių paslaugų teikimo šeimoms procedūrų, rengia metodines rekomendacijas;
 • koordinuoja atvejo vadybininkų ir socialinių darbuotojų veiklą, organizuoja bendrus pasitarimus, esant poreikiui, teikiant jiems metodinę pagalbą ir kt.
Simona Neverauskaitė
Psichologė, Nemuno g. 29/31, (įėjimas per Nemuno g. 29), 7 kab.
x

Funkcijos

 • Vertina asmens (šeimos) poreikius psichologinei pagalbai, renka duomenis apie asmenį, šeimą, socialinę aplinką;
 • konsultuoja asmenis (šeimas), turinčius psichologinių problemų, teikia jiems psichologinę pagalbą;
 • supažindina asmenį (šeimą) su psichologinio konsultavimo procesu;
 • periodiškai vertina darbo su asmeniu (šeima) eigą, rezultatus, efektyvumą;
 • rengia individualias rekomendacijas asmens (šeimos) problemoms spręsti;
 • fiksuoja ir analizuoja informaciją apie asmenį (šeimą), gaunantį psichologinę pagalbą, kuri gali būti svarbi teikiant socialines paslaugas;
 •  organizuoja ir veda grupinius užsiėmimus vaikams ir suaugusiesiems;
 •  jei asmuo (šeima) yra krizinėje situacijoje suteikia skubią psichologinę pagalbą, nedelsiant informuoja apie situaciją šeimos atvejo vadybininką esant poreikiui ir policiją;
 •  pagal poreikį rengia asmens (šeimos) charakteristiką;
 • pagal poreikį dalyvauja Atvejo nagrinėjimo posėdžiuose, teikia išvadas raštu arba žodžiu apie psichologo paslaugas gaunančius asmenis (šeimas);
 • esant poreikiui, konsultuoja asmenį (šeimą) jo namuose;
 • konsultuoja Skyriaus darbuotojus jų paslaugų gavėjų problemų sprendimo klausimais.
Edita Markauskienė
Socialinė darbuotoja (konsultuoja dėl vienkartinės išmokos įsikurti), Nemuno g. 29/31, (įėjimas per Nemuno g. 29), 1 kab.
x

Funkcijos

 • Konsultuoja asmenis, kuriems paskirta vienkartinė išmoka įsikurti, dėl šios išmokos tikslinio panaudojimo, vadovaujantis Kauno miesto socialinių paslaugų centro vienkartinės išmokos įsikurti panaudojimo tvarkos aprašu (toliau – Aprašas), Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais šios išmokos panaudojimą;
 • teikia bendrąsias (informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo) socialines paslaugas;
 • suformuoja asmens, besikreipiančio dėl vienkartinės išmokos įsikurti, bylą;
 • gautas išankstinio apmokėjimo sąskaitas, PVM sąskaitas faktūras apmokėjimui ir PVM sąskaitas faktūras už apmokėtas prekes/paslaugas per 5 darbo dienas nuo sąskaitos gavimo dienos pateikia per Dokumentų valdymo sistemą – „Kontora“ Kauno miesto savivaldybės administracijos Centriniam apskaitos skyriui;
 • įtarus, kad vienkartinė išmoka įsikurti gali būti panaudota neracionaliai, atlieka buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimą ir užpildo buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą;
 • renka jam reikalingą informaciją iš įvairių valstybinių ir savivaldybių įstaigų, jeigu tai reikalinga dėl socialinių paslaugų teikimo;
 • bendradarbiauja su Kauno miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos, Socialinių paslaugų, Centriniu apskaitos skyriais bei kitais specialistais ir (ar) socialiniais partneriais;
 • registruoja asmens, kuriam paskirta vienkartinė išmoka įsikurti, byloje išmokos likutį ir datą, kol  išmokama visa paskirta suma iki numatyto termino;
Ieva Avizova
Atvejo vadybininkė (Dainavos seniūnija), Partizanų g. 38D, 5 kab.
x

Funkcijos

 • • Vadovaudamasis Atvejo vadybos tvarko aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu (toliau – Aprašas) vykdo atvejo vadybos procesą, laikydamasis Apraše numatytų procedūrinių veiksmų ir terminų;
  • vertina pagalbos vaikui ir (ar) šeimai poreikius ir numato galimus pagalbos šeimai būdus įtraukdamas į šį procesą šeimą;
  • formuoja ir stiprina šeimos narių įgūdžius ir motyvaciją naudotis esama pagalbos sistema, savarankiškai spręsti kylančias problemas;
  • telkia pagalbos teikėjus planuojant ir teikiant pagalbą vaikui iršeimai;
  • organizuoja atvejo nagrinėjimo posėdžius, planuoja pagalbą šeimai, kartu su šeima bei atvejo vadybos procese dalyvaujančiais asmenimis sudarant ir įgyvendinant pagalbos planą;
  • koordinuoja pagalbos plano įgyvendinimą, vertina pagalbos plano poveikį vaikui ir (ar) šeimai, jo rezultatyvumą, efektyvumą;
  • renka informaciją iš kitų Atvejo vadybos procese dalyvaujančių įstaigų, asmenų reikalingą pokyčiams šeimoje įvertinti;
  • koordinuoja socialinių darbuotojų, dirbančių su šeimomis, veiklą, telkiant komandą, reguliariai organizuoja bendrus pasitarimus, esant poreikiui, teikia jiems metodinę pagalbą ir kt.;
  • inicijuoja socialinį darbą su šeimos socialine aplinka tam, kad šeima galėtų sėkmingiau integruotis visuomenėje;
  • pagal poreikį koordinuoja prevencinę pagalbą, pasitelkiant šeimos socialinę aplinką, bendruomenę, socialinius darbuotojus ir kitus pagalbos teikėjus renkant ir analizuojant informaciją apie pagalbos teikėjus vietos bendruomenėje; kitus tyčinius sunkius ar labai sunkius nusikaltimus ar už analogiškas veikas, numatytas kitų valstybių baudžiamuosiuose įstatymuose, neatsižvelgiant į tai, ar teistumas yra išnykęs ar panaikintas (šie duomenys tvarkomi vadovaujantis Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 30 straipsniu).
  • šeimoms teikia bendrąsias socialines paslaugas (informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo);
  • dalyvauja kuriant bei plėtojant pagalbos vaikams ir šeimoms paslaugų sistemą;
  • bendradarbiauja su sveikatos priežiūros ir švietimo įstaigomis, policijos komisariatais, seniūnijomis, savivaldybės administracijos padaliniais, administruojančiais socialinę paramą bei socialines paslaugas, VVTAĮT teritoriniu skyriumi, nevyriausybinėmis organizacijomis, religinėmis bendruomenėmis ir kt. įstaigomis pagalbos šeimai planavimo ir teikimo klausimais;
  • teikia siūlymus savivaldybės tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriui dėl pagalbos vaikams ir šeimoms paslaugų poreikio užtikrinimo savivaldybėje.
Edita Vaičiulienė
Atvejo vadybininkė (Petrašiūnų, Gričiupio seniūnijos), Nemuno g. 29/31 (įėjimas per Nemuno g. 29), 4 kab.
x

Funkcijos

• Vadovaudamasis Atvejo vadybos tvarko aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu (toliau – Aprašas) vykdo atvejo vadybos procesą, laikydamasis Apraše numatytų procedūrinių veiksmų ir terminų;
• vertina pagalbos vaikui ir (ar) šeimai poreikius ir numato galimus pagalbos šeimai būdus įtraukdamas į šį procesą šeimą;
• formuoja ir stiprina šeimos narių įgūdžius ir motyvaciją naudotis esama pagalbos sistema, savarankiškai spręsti kylančias problemas;
• telkia pagalbos teikėjus planuojant ir teikiant pagalbą vaikui iršeimai;
• organizuoja atvejo nagrinėjimo posėdžius, planuoja pagalbą šeimai, kartu su šeima bei atvejo vadybos procese dalyvaujančiais asmenimis sudarant ir įgyvendinant pagalbos planą;
• koordinuoja pagalbos plano įgyvendinimą, vertina pagalbos plano poveikį vaikui ir (ar) šeimai, jo rezultatyvumą, efektyvumą;
• renka informaciją iš kitų Atvejo vadybos procese dalyvaujančių įstaigų, asmenų reikalingą pokyčiams šeimoje įvertinti;
• koordinuoja socialinių darbuotojų, dirbančių su šeimomis, veiklą, telkiant komandą, reguliariai organizuoja bendrus pasitarimus, esant poreikiui, teikia jiems metodinę pagalbą ir kt.;
• inicijuoja socialinį darbą su šeimos socialine aplinka tam, kad šeima galėtų sėkmingiau integruotis visuomenėje;
• pagal poreikį koordinuoja prevencinę pagalbą, pasitelkiant šeimos socialinę aplinką, bendruomenę, socialinius darbuotojus ir kitus pagalbos teikėjus renkant ir analizuojant informaciją apie pagalbos teikėjus vietos bendruomenėje; kitus tyčinius sunkius ar labai sunkius nusikaltimus ar už analogiškas veikas, numatytas kitų valstybių baudžiamuosiuose įstatymuose, neatsižvelgiant į tai, ar teistumas yra išnykęs ar panaikintas (šie duomenys tvarkomi vadovaujantis Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 30 straipsniu).
• šeimoms teikia bendrąsias socialines paslaugas (informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo);
• dalyvauja kuriant bei plėtojant pagalbos vaikams ir šeimoms paslaugų sistemą;
• bendradarbiauja su sveikatos priežiūros ir švietimo įstaigomis, policijos komisariatais, seniūnijomis, savivaldybės administracijos padaliniais, administruojančiais socialinę paramą bei socialines paslaugas, VVTAĮT teritoriniu skyriumi, nevyriausybinėmis organizacijomis, religinėmis bendruomenėmis ir kt. įstaigomis pagalbos šeimai planavimo ir teikimo klausimais;
• teikia siūlymus savivaldybės tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriui dėl pagalbos vaikams ir šeimoms paslaugų poreikio užtikrinimo savivaldybėje.

Rūta Akimovienė
Atvejo vadybininkė (NVO Vilijampolės seniūnijoje, Vilijampolės seniūnija), Vilijampolės seniūnija (A. Stulginskio g. 61)
x

Funkcijos

• Vadovaudamasis Atvejo vadybos tvarko aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu (toliau – Aprašas) vykdo atvejo vadybos procesą, laikydamasis Apraše numatytų procedūrinių veiksmų ir terminų;
• vertina pagalbos vaikui ir (ar) šeimai poreikius ir numato galimus pagalbos šeimai būdus įtraukdamas į šį procesą šeimą;
• formuoja ir stiprina šeimos narių įgūdžius ir motyvaciją naudotis esama pagalbos sistema, savarankiškai spręsti kylančias problemas;
• telkia pagalbos teikėjus planuojant ir teikiant pagalbą vaikui iršeimai;
• organizuoja atvejo nagrinėjimo posėdžius, planuoja pagalbą šeimai, kartu su šeima bei atvejo vadybos procese dalyvaujančiais asmenimis sudarant ir įgyvendinant pagalbos planą;
• koordinuoja pagalbos plano įgyvendinimą, vertina pagalbos plano poveikį vaikui ir (ar) šeimai, jo rezultatyvumą, efektyvumą;
• renka informaciją iš kitų Atvejo vadybos procese dalyvaujančių įstaigų, asmenų reikalingą pokyčiams šeimoje įvertinti;
• koordinuoja socialinių darbuotojų, dirbančių su šeimomis, veiklą, telkiant komandą, reguliariai organizuoja bendrus pasitarimus, esant poreikiui, teikia jiems metodinę pagalbą ir kt.;
• inicijuoja socialinį darbą su šeimos socialine aplinka tam, kad šeima galėtų sėkmingiau integruotis visuomenėje;
• pagal poreikį koordinuoja prevencinę pagalbą, pasitelkiant šeimos socialinę aplinką, bendruomenę, socialinius darbuotojus ir kitus pagalbos teikėjus renkant ir analizuojant informaciją apie pagalbos teikėjus vietos bendruomenėje; kitus tyčinius sunkius ar labai sunkius nusikaltimus ar už analogiškas veikas, numatytas kitų valstybių baudžiamuosiuose įstatymuose, neatsižvelgiant į tai, ar teistumas yra išnykęs ar panaikintas (šie duomenys tvarkomi vadovaujantis Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 30 straipsniu).
• šeimoms teikia bendrąsias socialines paslaugas (informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo);
• dalyvauja kuriant bei plėtojant pagalbos vaikams ir šeimoms paslaugų sistemą;
• bendradarbiauja su sveikatos priežiūros ir švietimo įstaigomis, policijos komisariatais, seniūnijomis, savivaldybės administracijos padaliniais, administruojančiais socialinę paramą bei socialines paslaugas, VVTAĮT teritoriniu skyriumi, nevyriausybinėmis organizacijomis, religinėmis bendruomenėmis ir kt. įstaigomis pagalbos šeimai planavimo ir teikimo klausimais;
• teikia siūlymus savivaldybės tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriui dėl pagalbos vaikams ir šeimoms paslaugų poreikio užtikrinimo savivaldybėje.
Deimantė Baltrušaitienė
Atvejo vadybininkė (Kauno miestas), Gričiupio seniūnija (Gričiupio g. 11)
x

Funkcijos

• Vadovaudamasis Atvejo vadybos tvarko aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu (toliau – Aprašas) vykdo atvejo vadybos procesą, laikydamasis Apraše numatytų procedūrinių veiksmų ir terminų;
• vertina pagalbos vaikui ir (ar) šeimai poreikius ir numato galimus pagalbos šeimai būdus įtraukdamas į šį procesą šeimą;
• formuoja ir stiprina šeimos narių įgūdžius ir motyvaciją naudotis esama pagalbos sistema, savarankiškai spręsti kylančias problemas;
• telkia pagalbos teikėjus planuojant ir teikiant pagalbą vaikui iršeimai;
• organizuoja atvejo nagrinėjimo posėdžius, planuoja pagalbą šeimai, kartu su šeima bei atvejo vadybos procese dalyvaujančiais asmenimis sudarant ir įgyvendinant pagalbos planą;
• koordinuoja pagalbos plano įgyvendinimą, vertina pagalbos plano poveikį vaikui ir (ar) šeimai, jo rezultatyvumą, efektyvumą;
• renka informaciją iš kitų Atvejo vadybos procese dalyvaujančių įstaigų, asmenų reikalingą pokyčiams šeimoje įvertinti;
• koordinuoja socialinių darbuotojų, dirbančių su šeimomis, veiklą, telkiant komandą, reguliariai organizuoja bendrus pasitarimus, esant poreikiui, teikia jiems metodinę pagalbą ir kt.;
• inicijuoja socialinį darbą su šeimos socialine aplinka tam, kad šeima galėtų sėkmingiau integruotis visuomenėje;
• pagal poreikį koordinuoja prevencinę pagalbą, pasitelkiant šeimos socialinę aplinką, bendruomenę, socialinius darbuotojus ir kitus pagalbos teikėjus renkant ir analizuojant informaciją apie pagalbos teikėjus vietos bendruomenėje; kitus tyčinius sunkius ar labai sunkius nusikaltimus ar už analogiškas veikas, numatytas kitų valstybių baudžiamuosiuose įstatymuose, neatsižvelgiant į tai, ar teistumas yra išnykęs ar panaikintas (šie duomenys tvarkomi vadovaujantis Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 30 straipsniu).
• šeimoms teikia bendrąsias socialines paslaugas (informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo);
• dalyvauja kuriant bei plėtojant pagalbos vaikams ir šeimoms paslaugų sistemą;
• bendradarbiauja su sveikatos priežiūros ir švietimo įstaigomis, policijos komisariatais, seniūnijomis, savivaldybės administracijos padaliniais, administruojančiais socialinę paramą bei socialines paslaugas, VVTAĮT teritoriniu skyriumi, nevyriausybinėmis organizacijomis, religinėmis bendruomenėmis ir kt. įstaigomis pagalbos šeimai planavimo ir teikimo klausimais;
• teikia siūlymus savivaldybės tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriui dėl pagalbos vaikams ir šeimoms paslaugų poreikio užtikrinimo savivaldybėje.
Rita Tamošiūnienė
Atvejo vadybininkė (NVO Aleksoto seniūnijoje, Dainavos seniūnija), Petrašiūnų seniūnija (T. Masiulio g. 10)
x

Funkcijos

• Vadovaudamasis Atvejo vadybos tvarko aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu (toliau – Aprašas) vykdo atvejo vadybos procesą, laikydamasis Apraše numatytų procedūrinių veiksmų ir terminų;
• vertina pagalbos vaikui ir (ar) šeimai poreikius ir numato galimus pagalbos šeimai būdus įtraukdamas į šį procesą šeimą;
• formuoja ir stiprina šeimos narių įgūdžius ir motyvaciją naudotis esama pagalbos sistema, savarankiškai spręsti kylančias problemas;
• telkia pagalbos teikėjus planuojant ir teikiant pagalbą vaikui iršeimai;
• organizuoja atvejo nagrinėjimo posėdžius, planuoja pagalbą šeimai, kartu su šeima bei atvejo vadybos procese dalyvaujančiais asmenimis sudarant ir įgyvendinant pagalbos planą;
• koordinuoja pagalbos plano įgyvendinimą, vertina pagalbos plano poveikį vaikui ir (ar) šeimai, jo rezultatyvumą, efektyvumą;
• renka informaciją iš kitų Atvejo vadybos procese dalyvaujančių įstaigų, asmenų reikalingą pokyčiams šeimoje įvertinti;
• koordinuoja socialinių darbuotojų, dirbančių su šeimomis, veiklą, telkiant komandą, reguliariai organizuoja bendrus pasitarimus, esant poreikiui, teikia jiems metodinę pagalbą ir kt.;
• inicijuoja socialinį darbą su šeimos socialine aplinka tam, kad šeima galėtų sėkmingiau integruotis visuomenėje;
• pagal poreikį koordinuoja prevencinę pagalbą, pasitelkiant šeimos socialinę aplinką, bendruomenę, socialinius darbuotojus ir kitus pagalbos teikėjus renkant ir analizuojant informaciją apie pagalbos teikėjus vietos bendruomenėje; kitus tyčinius sunkius ar labai sunkius nusikaltimus ar už analogiškas veikas, numatytas kitų valstybių baudžiamuosiuose įstatymuose, neatsižvelgiant į tai, ar teistumas yra išnykęs ar panaikintas (šie duomenys tvarkomi vadovaujantis Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 30 straipsniu).
• šeimoms teikia bendrąsias socialines paslaugas (informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo);
• dalyvauja kuriant bei plėtojant pagalbos vaikams ir šeimoms paslaugų sistemą;
• bendradarbiauja su sveikatos priežiūros ir švietimo įstaigomis, policijos komisariatais, seniūnijomis, savivaldybės administracijos padaliniais, administruojančiais socialinę paramą bei socialines paslaugas, VVTAĮT teritoriniu skyriumi, nevyriausybinėmis organizacijomis, religinėmis bendruomenėmis ir kt. įstaigomis pagalbos šeimai planavimo ir teikimo klausimais;
• teikia siūlymus savivaldybės tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriui dėl pagalbos vaikams ir šeimoms paslaugų poreikio užtikrinimo savivaldybėje.
Arijana Parnarauskė
Atvejo vadybininkė (NVO Šančių seniūnijose, Šančių seniūnija), Nemuno g. 29/31 (įėjimas per Nemuno g. 29), 3 kab.
x

Funkcijos

• Vadovaudamasis Atvejo vadybos tvarko aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu (toliau – Aprašas) vykdo atvejo vadybos procesą, laikydamasis Apraše numatytų procedūrinių veiksmų ir terminų;
• vertina pagalbos vaikui ir (ar) šeimai poreikius ir numato galimus pagalbos šeimai būdus įtraukdamas į šį procesą šeimą;
• formuoja ir stiprina šeimos narių įgūdžius ir motyvaciją naudotis esama pagalbos sistema, savarankiškai spręsti kylančias problemas;
• telkia pagalbos teikėjus planuojant ir teikiant pagalbą vaikui iršeimai;
• organizuoja atvejo nagrinėjimo posėdžius, planuoja pagalbą šeimai, kartu su šeima bei atvejo vadybos procese dalyvaujančiais asmenimis sudarant ir įgyvendinant pagalbos planą;
• koordinuoja pagalbos plano įgyvendinimą, vertina pagalbos plano poveikį vaikui ir (ar) šeimai, jo rezultatyvumą, efektyvumą;
• renka informaciją iš kitų Atvejo vadybos procese dalyvaujančių įstaigų, asmenų reikalingą pokyčiams šeimoje įvertinti;
• koordinuoja socialinių darbuotojų, dirbančių su šeimomis, veiklą, telkiant komandą, reguliariai organizuoja bendrus pasitarimus, esant poreikiui, teikia jiems metodinę pagalbą ir kt.;
• inicijuoja socialinį darbą su šeimos socialine aplinka tam, kad šeima galėtų sėkmingiau integruotis visuomenėje;
• pagal poreikį koordinuoja prevencinę pagalbą, pasitelkiant šeimos socialinę aplinką, bendruomenę, socialinius darbuotojus ir kitus pagalbos teikėjus renkant ir analizuojant informaciją apie pagalbos teikėjus vietos bendruomenėje; kitus tyčinius sunkius ar labai sunkius nusikaltimus ar už analogiškas veikas, numatytas kitų valstybių baudžiamuosiuose įstatymuose, neatsižvelgiant į tai, ar teistumas yra išnykęs ar panaikintas (šie duomenys tvarkomi vadovaujantis Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 30 straipsniu).
• šeimoms teikia bendrąsias socialines paslaugas (informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo);
• dalyvauja kuriant bei plėtojant pagalbos vaikams ir šeimoms paslaugų sistemą;
• bendradarbiauja su sveikatos priežiūros ir švietimo įstaigomis, policijos komisariatais, seniūnijomis, savivaldybės administracijos padaliniais, administruojančiais socialinę paramą bei socialines paslaugas, VVTAĮT teritoriniu skyriumi, nevyriausybinėmis organizacijomis, religinėmis bendruomenėmis ir kt. įstaigomis pagalbos šeimai planavimo ir teikimo klausimais;
• teikia siūlymus savivaldybės tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriui dėl pagalbos vaikams ir šeimoms paslaugų poreikio užtikrinimo savivaldybėje.
Kamilė Dzenajavičiūtė
Atvejo vadybininkė (Dainavos seniūnija), Partizanų g. 38D, 5 kab.
x

Funkcijos

• Vadovaudamasis Atvejo vadybos tvarko aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu (toliau – Aprašas) vykdo atvejo vadybos procesą, laikydamasis Apraše numatytų procedūrinių veiksmų ir terminų;
• vertina pagalbos vaikui ir (ar) šeimai poreikius ir numato galimus pagalbos šeimai būdus įtraukdamas į šį procesą šeimą;
• formuoja ir stiprina šeimos narių įgūdžius ir motyvaciją naudotis esama pagalbos sistema, savarankiškai spręsti kylančias problemas;
• telkia pagalbos teikėjus planuojant ir teikiant pagalbą vaikui iršeimai;
• organizuoja atvejo nagrinėjimo posėdžius, planuoja pagalbą šeimai, kartu su šeima bei atvejo vadybos procese dalyvaujančiais asmenimis sudarant ir įgyvendinant pagalbos planą;
• koordinuoja pagalbos plano įgyvendinimą, vertina pagalbos plano poveikį vaikui ir (ar) šeimai, jo rezultatyvumą, efektyvumą;
• renka informaciją iš kitų Atvejo vadybos procese dalyvaujančių įstaigų, asmenų reikalingą pokyčiams šeimoje įvertinti;
• koordinuoja socialinių darbuotojų, dirbančių su šeimomis, veiklą, telkiant komandą, reguliariai organizuoja bendrus pasitarimus, esant poreikiui, teikia jiems metodinę pagalbą ir kt.;
• inicijuoja socialinį darbą su šeimos socialine aplinka tam, kad šeima galėtų sėkmingiau integruotis visuomenėje;
• pagal poreikį koordinuoja prevencinę pagalbą, pasitelkiant šeimos socialinę aplinką, bendruomenę, socialinius darbuotojus ir kitus pagalbos teikėjus renkant ir analizuojant informaciją apie pagalbos teikėjus vietos bendruomenėje; kitus tyčinius sunkius ar labai sunkius nusikaltimus ar už analogiškas veikas, numatytas kitų valstybių baudžiamuosiuose įstatymuose, neatsižvelgiant į tai, ar teistumas yra išnykęs ar panaikintas (šie duomenys tvarkomi vadovaujantis Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 30 straipsniu).
• šeimoms teikia bendrąsias socialines paslaugas (informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo);
• dalyvauja kuriant bei plėtojant pagalbos vaikams ir šeimoms paslaugų sistemą;
• bendradarbiauja su sveikatos priežiūros ir švietimo įstaigomis, policijos komisariatais, seniūnijomis, savivaldybės administracijos padaliniais, administruojančiais socialinę paramą bei socialines paslaugas, VVTAĮT teritoriniu skyriumi, nevyriausybinėmis organizacijomis, religinėmis bendruomenėmis ir kt. įstaigomis pagalbos šeimai planavimo ir teikimo klausimais;
• teikia siūlymus savivaldybės tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriui dėl pagalbos vaikams ir šeimoms paslaugų poreikio užtikrinimo savivaldybėje.
Aistė Sakalauskienė
Atvejo vadybininkė (Dainavos seniūnija, Šilainių seniūnija, NVO Dainavos seniūnijoje), (Šilainių seniūnija), Baltų pr. 53
x

Funkcijos

• Vadovaudamasis Atvejo vadybos tvarko aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu (toliau – Aprašas) vykdo atvejo vadybos procesą, laikydamasis Apraše numatytų procedūrinių veiksmų ir terminų;
• vertina pagalbos vaikui ir (ar) šeimai poreikius ir numato galimus pagalbos šeimai būdus įtraukdamas į šį procesą šeimą;
• formuoja ir stiprina šeimos narių įgūdžius ir motyvaciją naudotis esama pagalbos sistema, savarankiškai spręsti kylančias problemas;
• telkia pagalbos teikėjus planuojant ir teikiant pagalbą vaikui iršeimai;
• organizuoja atvejo nagrinėjimo posėdžius, planuoja pagalbą šeimai, kartu su šeima bei atvejo vadybos procese dalyvaujančiais asmenimis sudarant ir įgyvendinant pagalbos planą;
• koordinuoja pagalbos plano įgyvendinimą, vertina pagalbos plano poveikį vaikui ir (ar) šeimai, jo rezultatyvumą, efektyvumą;
• renka informaciją iš kitų Atvejo vadybos procese dalyvaujančių įstaigų, asmenų reikalingą pokyčiams šeimoje įvertinti;
• koordinuoja socialinių darbuotojų, dirbančių su šeimomis, veiklą, telkiant komandą, reguliariai organizuoja bendrus pasitarimus, esant poreikiui, teikia jiems metodinę pagalbą ir kt.;
• inicijuoja socialinį darbą su šeimos socialine aplinka tam, kad šeima galėtų sėkmingiau integruotis visuomenėje;
• pagal poreikį koordinuoja prevencinę pagalbą, pasitelkiant šeimos socialinę aplinką, bendruomenę, socialinius darbuotojus ir kitus pagalbos teikėjus renkant ir analizuojant informaciją apie pagalbos teikėjus vietos bendruomenėje; kitus tyčinius sunkius ar labai sunkius nusikaltimus ar už analogiškas veikas, numatytas kitų valstybių baudžiamuosiuose įstatymuose, neatsižvelgiant į tai, ar teistumas yra išnykęs ar panaikintas (šie duomenys tvarkomi vadovaujantis Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 30 straipsniu).
• šeimoms teikia bendrąsias socialines paslaugas (informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo);
• dalyvauja kuriant bei plėtojant pagalbos vaikams ir šeimoms paslaugų sistemą;
• bendradarbiauja su sveikatos priežiūros ir švietimo įstaigomis, policijos komisariatais, seniūnijomis, savivaldybės administracijos padaliniais, administruojančiais socialinę paramą bei socialines paslaugas, VVTAĮT teritoriniu skyriumi, nevyriausybinėmis organizacijomis, religinėmis bendruomenėmis ir kt. įstaigomis pagalbos šeimai planavimo ir teikimo klausimais;
• teikia siūlymus savivaldybės tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriui dėl pagalbos vaikams ir šeimoms paslaugų poreikio užtikrinimo savivaldybėje.
Asta Žukauskaitė
Atvejo vadybininkė (NVO Šilainių seniūnijoje, Centro, Aleksoto seniūnija), Šv. Gertrūdos g. 7
x

Funkcijos

• Vadovaudamasis Atvejo vadybos tvarko aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu (toliau – Aprašas) vykdo atvejo vadybos procesą, laikydamasis Apraše numatytų procedūrinių veiksmų ir terminų;
• vertina pagalbos vaikui ir (ar) šeimai poreikius ir numato galimus pagalbos šeimai būdus įtraukdamas į šį procesą šeimą;
• formuoja ir stiprina šeimos narių įgūdžius ir motyvaciją naudotis esama pagalbos sistema, savarankiškai spręsti kylančias problemas;
• telkia pagalbos teikėjus planuojant ir teikiant pagalbą vaikui iršeimai;
• organizuoja atvejo nagrinėjimo posėdžius, planuoja pagalbą šeimai, kartu su šeima bei atvejo vadybos procese dalyvaujančiais asmenimis sudarant ir įgyvendinant pagalbos planą;
• koordinuoja pagalbos plano įgyvendinimą, vertina pagalbos plano poveikį vaikui ir (ar) šeimai, jo rezultatyvumą, efektyvumą;
• renka informaciją iš kitų Atvejo vadybos procese dalyvaujančių įstaigų, asmenų reikalingą pokyčiams šeimoje įvertinti;
• koordinuoja socialinių darbuotojų, dirbančių su šeimomis, veiklą, telkiant komandą, reguliariai organizuoja bendrus pasitarimus, esant poreikiui, teikia jiems metodinę pagalbą ir kt.;
• inicijuoja socialinį darbą su šeimos socialine aplinka tam, kad šeima galėtų sėkmingiau integruotis visuomenėje;
• pagal poreikį koordinuoja prevencinę pagalbą, pasitelkiant šeimos socialinę aplinką, bendruomenę, socialinius darbuotojus ir kitus pagalbos teikėjus renkant ir analizuojant informaciją apie pagalbos teikėjus vietos bendruomenėje; kitus tyčinius sunkius ar labai sunkius nusikaltimus ar už analogiškas veikas, numatytas kitų valstybių baudžiamuosiuose įstatymuose, neatsižvelgiant į tai, ar teistumas yra išnykęs ar panaikintas (šie duomenys tvarkomi vadovaujantis Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 30 straipsniu).
• šeimoms teikia bendrąsias socialines paslaugas (informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo);
• dalyvauja kuriant bei plėtojant pagalbos vaikams ir šeimoms paslaugų sistemą;
• bendradarbiauja su sveikatos priežiūros ir švietimo įstaigomis, policijos komisariatais, seniūnijomis, savivaldybės administracijos padaliniais, administruojančiais socialinę paramą bei socialines paslaugas, VVTAĮT teritoriniu skyriumi, nevyriausybinėmis organizacijomis, religinėmis bendruomenėmis ir kt. įstaigomis pagalbos šeimai planavimo ir teikimo klausimais;
• teikia siūlymus savivaldybės tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriui dėl pagalbos vaikams ir šeimoms paslaugų poreikio užtikrinimo savivaldybėje.
Vaida Ogulevičiūtė
Atvejo vadybininkė, (Gričiupio seniūnija), Nemuno g. 29/31 (įėjimas per Nemuno g. 29), 5 kab.
x

Funkcijos

• Vadovaudamasis Atvejo vadybos tvarko aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu (toliau – Aprašas) vykdo atvejo vadybos procesą, laikydamasis Apraše numatytų procedūrinių veiksmų ir terminų;
• vertina pagalbos vaikui ir (ar) šeimai poreikius ir numato galimus pagalbos šeimai būdus įtraukdamas į šį procesą šeimą;
• formuoja ir stiprina šeimos narių įgūdžius ir motyvaciją naudotis esama pagalbos sistema, savarankiškai spręsti kylančias problemas;
• telkia pagalbos teikėjus planuojant ir teikiant pagalbą vaikui iršeimai;
• organizuoja atvejo nagrinėjimo posėdžius, planuoja pagalbą šeimai, kartu su šeima bei atvejo vadybos procese dalyvaujančiais asmenimis sudarant ir įgyvendinant pagalbos planą;
• koordinuoja pagalbos plano įgyvendinimą, vertina pagalbos plano poveikį vaikui ir (ar) šeimai, jo rezultatyvumą, efektyvumą;
• renka informaciją iš kitų Atvejo vadybos procese dalyvaujančių įstaigų, asmenų reikalingą pokyčiams šeimoje įvertinti;
• koordinuoja socialinių darbuotojų, dirbančių su šeimomis, veiklą, telkiant komandą, reguliariai organizuoja bendrus pasitarimus, esant poreikiui, teikia jiems metodinę pagalbą ir kt.;
• inicijuoja socialinį darbą su šeimos socialine aplinka tam, kad šeima galėtų sėkmingiau integruotis visuomenėje;
• pagal poreikį koordinuoja prevencinę pagalbą, pasitelkiant šeimos socialinę aplinką, bendruomenę, socialinius darbuotojus ir kitus pagalbos teikėjus renkant ir analizuojant informaciją apie pagalbos teikėjus vietos bendruomenėje; kitus tyčinius sunkius ar labai sunkius nusikaltimus ar už analogiškas veikas, numatytas kitų valstybių baudžiamuosiuose įstatymuose, neatsižvelgiant į tai, ar teistumas yra išnykęs ar panaikintas (šie duomenys tvarkomi vadovaujantis Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 30 straipsniu).
• šeimoms teikia bendrąsias socialines paslaugas (informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo);
• dalyvauja kuriant bei plėtojant pagalbos vaikams ir šeimoms paslaugų sistemą;
• bendradarbiauja su sveikatos priežiūros ir švietimo įstaigomis, policijos komisariatais, seniūnijomis, savivaldybės administracijos padaliniais, administruojančiais socialinę paramą bei socialines paslaugas, VVTAĮT teritoriniu skyriumi, nevyriausybinėmis organizacijomis, religinėmis bendruomenėmis ir kt. įstaigomis pagalbos šeimai planavimo ir teikimo klausimais;
• teikia siūlymus savivaldybės tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriui dėl pagalbos vaikams ir šeimoms paslaugų poreikio užtikrinimo savivaldybėje.
Monika Šidlauskienė
Atvejo vadybininkė, (Šilainių seniūnija), Baltų pr. 53
x

Funkcijos

• Vadovaudamasis Atvejo vadybos tvarko aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu (toliau – Aprašas) vykdo atvejo vadybos procesą, laikydamasis Apraše numatytų procedūrinių veiksmų ir terminų;
• vertina pagalbos vaikui ir (ar) šeimai poreikius ir numato galimus pagalbos šeimai būdus įtraukdamas į šį procesą šeimą;
• formuoja ir stiprina šeimos narių įgūdžius ir motyvaciją naudotis esama pagalbos sistema, savarankiškai spręsti kylančias problemas;
• telkia pagalbos teikėjus planuojant ir teikiant pagalbą vaikui iršeimai;
• organizuoja atvejo nagrinėjimo posėdžius, planuoja pagalbą šeimai, kartu su šeima bei atvejo vadybos procese dalyvaujančiais asmenimis sudarant ir įgyvendinant pagalbos planą;
• koordinuoja pagalbos plano įgyvendinimą, vertina pagalbos plano poveikį vaikui ir (ar) šeimai, jo rezultatyvumą, efektyvumą;
• renka informaciją iš kitų Atvejo vadybos procese dalyvaujančių įstaigų, asmenų reikalingą pokyčiams šeimoje įvertinti;
• koordinuoja socialinių darbuotojų, dirbančių su šeimomis, veiklą, telkiant komandą, reguliariai organizuoja bendrus pasitarimus, esant poreikiui, teikia jiems metodinę pagalbą ir kt.;
• inicijuoja socialinį darbą su šeimos socialine aplinka tam, kad šeima galėtų sėkmingiau integruotis visuomenėje;
• pagal poreikį koordinuoja prevencinę pagalbą, pasitelkiant šeimos socialinę aplinką, bendruomenę, socialinius darbuotojus ir kitus pagalbos teikėjus renkant ir analizuojant informaciją apie pagalbos teikėjus vietos bendruomenėje; kitus tyčinius sunkius ar labai sunkius nusikaltimus ar už analogiškas veikas, numatytas kitų valstybių baudžiamuosiuose įstatymuose, neatsižvelgiant į tai, ar teistumas yra išnykęs ar panaikintas (šie duomenys tvarkomi vadovaujantis Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 30 straipsniu).
• šeimoms teikia bendrąsias socialines paslaugas (informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo);
• dalyvauja kuriant bei plėtojant pagalbos vaikams ir šeimoms paslaugų sistemą;
• bendradarbiauja su sveikatos priežiūros ir švietimo įstaigomis, policijos komisariatais, seniūnijomis, savivaldybės administracijos padaliniais, administruojančiais socialinę paramą bei socialines paslaugas, VVTAĮT teritoriniu skyriumi, nevyriausybinėmis organizacijomis, religinėmis bendruomenėmis ir kt. įstaigomis pagalbos šeimai planavimo ir teikimo klausimais;
• teikia siūlymus savivaldybės tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriui dėl pagalbos vaikams ir šeimoms paslaugų poreikio užtikrinimo savivaldybėje.
Mavliuda Štrupkienė
Atvejo vadybininkė, (NVO Centro seniūnijoje, Šilainių seniūnija), Nemuno g. 29/31 (įėjimas per Nemuno g. 29), 5 kab.
x

Funkcijos

• Vadovaudamasis Atvejo vadybos tvarko aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu (toliau – Aprašas) vykdo atvejo vadybos procesą, laikydamasis Apraše numatytų procedūrinių veiksmų ir terminų;
• vertina pagalbos vaikui ir (ar) šeimai poreikius ir numato galimus pagalbos šeimai būdus įtraukdamas į šį procesą šeimą;
• formuoja ir stiprina šeimos narių įgūdžius ir motyvaciją naudotis esama pagalbos sistema, savarankiškai spręsti kylančias problemas;
• telkia pagalbos teikėjus planuojant ir teikiant pagalbą vaikui iršeimai;
• organizuoja atvejo nagrinėjimo posėdžius, planuoja pagalbą šeimai, kartu su šeima bei atvejo vadybos procese dalyvaujančiais asmenimis sudarant ir įgyvendinant pagalbos planą;
• koordinuoja pagalbos plano įgyvendinimą, vertina pagalbos plano poveikį vaikui ir (ar) šeimai, jo rezultatyvumą, efektyvumą;
• renka informaciją iš kitų Atvejo vadybos procese dalyvaujančių įstaigų, asmenų reikalingą pokyčiams šeimoje įvertinti;
• koordinuoja socialinių darbuotojų, dirbančių su šeimomis, veiklą, telkiant komandą, reguliariai organizuoja bendrus pasitarimus, esant poreikiui, teikia jiems metodinę pagalbą ir kt.;
• inicijuoja socialinį darbą su šeimos socialine aplinka tam, kad šeima galėtų sėkmingiau integruotis visuomenėje;
• pagal poreikį koordinuoja prevencinę pagalbą, pasitelkiant šeimos socialinę aplinką, bendruomenę, socialinius darbuotojus ir kitus pagalbos teikėjus renkant ir analizuojant informaciją apie pagalbos teikėjus vietos bendruomenėje; kitus tyčinius sunkius ar labai sunkius nusikaltimus ar už analogiškas veikas, numatytas kitų valstybių baudžiamuosiuose įstatymuose, neatsižvelgiant į tai, ar teistumas yra išnykęs ar panaikintas (šie duomenys tvarkomi vadovaujantis Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 30 straipsniu).
• šeimoms teikia bendrąsias socialines paslaugas (informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo);
• dalyvauja kuriant bei plėtojant pagalbos vaikams ir šeimoms paslaugų sistemą;
• bendradarbiauja su sveikatos priežiūros ir švietimo įstaigomis, policijos komisariatais, seniūnijomis, savivaldybės administracijos padaliniais, administruojančiais socialinę paramą bei socialines paslaugas, VVTAĮT teritoriniu skyriumi, nevyriausybinėmis organizacijomis, religinėmis bendruomenėmis ir kt. įstaigomis pagalbos šeimai planavimo ir teikimo klausimais;
• teikia siūlymus savivaldybės tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriui dėl pagalbos vaikams ir šeimoms paslaugų poreikio užtikrinimo savivaldybėje.
Liucija Narkutė-Kjoeniksen
Atvejo vadybininkė, (NVO Dainavos seniūnijoje, Šilainių seniūnija), Nemuno g. 29/31 (įėjimas per Nemuno g. 29), 5 kab.
x

Funkcijos

• Vadovaudamasis Atvejo vadybos tvarko aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu (toliau – Aprašas) vykdo atvejo vadybos procesą, laikydamasis Apraše numatytų procedūrinių veiksmų ir terminų;
• vertina pagalbos vaikui ir (ar) šeimai poreikius ir numato galimus pagalbos šeimai būdus įtraukdamas į šį procesą šeimą;
• formuoja ir stiprina šeimos narių įgūdžius ir motyvaciją naudotis esama pagalbos sistema, savarankiškai spręsti kylančias problemas;
• telkia pagalbos teikėjus planuojant ir teikiant pagalbą vaikui iršeimai;
• organizuoja atvejo nagrinėjimo posėdžius, planuoja pagalbą šeimai, kartu su šeima bei atvejo vadybos procese dalyvaujančiais asmenimis sudarant ir įgyvendinant pagalbos planą;
• koordinuoja pagalbos plano įgyvendinimą, vertina pagalbos plano poveikį vaikui ir (ar) šeimai, jo rezultatyvumą, efektyvumą;
• renka informaciją iš kitų Atvejo vadybos procese dalyvaujančių įstaigų, asmenų reikalingą pokyčiams šeimoje įvertinti;
• koordinuoja socialinių darbuotojų, dirbančių su šeimomis, veiklą, telkiant komandą, reguliariai organizuoja bendrus pasitarimus, esant poreikiui, teikia jiems metodinę pagalbą ir kt.;
• inicijuoja socialinį darbą su šeimos socialine aplinka tam, kad šeima galėtų sėkmingiau integruotis visuomenėje;
• pagal poreikį koordinuoja prevencinę pagalbą, pasitelkiant šeimos socialinę aplinką, bendruomenę, socialinius darbuotojus ir kitus pagalbos teikėjus renkant ir analizuojant informaciją apie pagalbos teikėjus vietos bendruomenėje; kitus tyčinius sunkius ar labai sunkius nusikaltimus ar už analogiškas veikas, numatytas kitų valstybių baudžiamuosiuose įstatymuose, neatsižvelgiant į tai, ar teistumas yra išnykęs ar panaikintas (šie duomenys tvarkomi vadovaujantis Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 30 straipsniu).
• šeimoms teikia bendrąsias socialines paslaugas (informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo);
• dalyvauja kuriant bei plėtojant pagalbos vaikams ir šeimoms paslaugų sistemą;
• bendradarbiauja su sveikatos priežiūros ir švietimo įstaigomis, policijos komisariatais, seniūnijomis, savivaldybės administracijos padaliniais, administruojančiais socialinę paramą bei socialines paslaugas, VVTAĮT teritoriniu skyriumi, nevyriausybinėmis organizacijomis, religinėmis bendruomenėmis ir kt. įstaigomis pagalbos šeimai planavimo ir teikimo klausimais;
• teikia siūlymus savivaldybės tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriui dėl pagalbos vaikams ir šeimoms paslaugų poreikio užtikrinimo savivaldybėje.
Deimantė Paplauskaitė
Atvejo vadybininkė (Kauno miestas), Nemuno g. 29/31 (įėjimas per Nemuno g. 29), 3 kab.
x

Funkcijos

• Vadovaudamasis Atvejo vadybos tvarko aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu (toliau – Aprašas) vykdo atvejo vadybos procesą, laikydamasis Apraše numatytų procedūrinių veiksmų ir terminų;
• vertina pagalbos vaikui ir (ar) šeimai poreikius ir numato galimus pagalbos šeimai būdus įtraukdamas į šį procesą šeimą;
• formuoja ir stiprina šeimos narių įgūdžius ir motyvaciją naudotis esama pagalbos sistema, savarankiškai spręsti kylančias problemas;
• telkia pagalbos teikėjus planuojant ir teikiant pagalbą vaikui iršeimai;
• organizuoja atvejo nagrinėjimo posėdžius, planuoja pagalbą šeimai, kartu su šeima bei atvejo vadybos procese dalyvaujančiais asmenimis sudarant ir įgyvendinant pagalbos planą;
• koordinuoja pagalbos plano įgyvendinimą, vertina pagalbos plano poveikį vaikui ir (ar) šeimai, jo rezultatyvumą, efektyvumą;
• renka informaciją iš kitų Atvejo vadybos procese dalyvaujančių įstaigų, asmenų reikalingą pokyčiams šeimoje įvertinti;
• koordinuoja socialinių darbuotojų, dirbančių su šeimomis, veiklą, telkiant komandą, reguliariai organizuoja bendrus pasitarimus, esant poreikiui, teikia jiems metodinę pagalbą ir kt.;
• inicijuoja socialinį darbą su šeimos socialine aplinka tam, kad šeima galėtų sėkmingiau integruotis visuomenėje;
• pagal poreikį koordinuoja prevencinę pagalbą, pasitelkiant šeimos socialinę aplinką, bendruomenę, socialinius darbuotojus ir kitus pagalbos teikėjus renkant ir analizuojant informaciją apie pagalbos teikėjus vietos bendruomenėje; kitus tyčinius sunkius ar labai sunkius nusikaltimus ar už analogiškas veikas, numatytas kitų valstybių baudžiamuosiuose įstatymuose, neatsižvelgiant į tai, ar teistumas yra išnykęs ar panaikintas (šie duomenys tvarkomi vadovaujantis Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 30 straipsniu).
• šeimoms teikia bendrąsias socialines paslaugas (informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo);
• dalyvauja kuriant bei plėtojant pagalbos vaikams ir šeimoms paslaugų sistemą;
• bendradarbiauja su sveikatos priežiūros ir švietimo įstaigomis, policijos komisariatais, seniūnijomis, savivaldybės administracijos padaliniais, administruojančiais socialinę paramą bei socialines paslaugas, VVTAĮT teritoriniu skyriumi, nevyriausybinėmis organizacijomis, religinėmis bendruomenėmis ir kt. įstaigomis pagalbos šeimai planavimo ir teikimo klausimais;
• teikia siūlymus savivaldybės tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriui dėl pagalbos vaikams ir šeimoms paslaugų poreikio užtikrinimo savivaldybėje.
Stella Padylina
Atvejo vadybininkė (Dainavos seniūnija, NVO Panemunės seniūnijoje), Panemunės seniūnija (Vaidoto g. 115)
x

Funkcijos

• Vadovaudamasis Atvejo vadybos tvarko aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu (toliau – Aprašas) vykdo atvejo vadybos procesą, laikydamasis Apraše numatytų procedūrinių veiksmų ir terminų;
• vertina pagalbos vaikui ir (ar) šeimai poreikius ir numato galimus pagalbos šeimai būdus įtraukdamas į šį procesą šeimą;
• formuoja ir stiprina šeimos narių įgūdžius ir motyvaciją naudotis esama pagalbos sistema, savarankiškai spręsti kylančias problemas;
• telkia pagalbos teikėjus planuojant ir teikiant pagalbą vaikui iršeimai;
• organizuoja atvejo nagrinėjimo posėdžius, planuoja pagalbą šeimai, kartu su šeima bei atvejo vadybos procese dalyvaujančiais asmenimis sudarant ir įgyvendinant pagalbos planą;
• koordinuoja pagalbos plano įgyvendinimą, vertina pagalbos plano poveikį vaikui ir (ar) šeimai, jo rezultatyvumą, efektyvumą;
• renka informaciją iš kitų Atvejo vadybos procese dalyvaujančių įstaigų, asmenų reikalingą pokyčiams šeimoje įvertinti;
• koordinuoja socialinių darbuotojų, dirbančių su šeimomis, veiklą, telkiant komandą, reguliariai organizuoja bendrus pasitarimus, esant poreikiui, teikia jiems metodinę pagalbą ir kt.;
• inicijuoja socialinį darbą su šeimos socialine aplinka tam, kad šeima galėtų sėkmingiau integruotis visuomenėje;
• pagal poreikį koordinuoja prevencinę pagalbą, pasitelkiant šeimos socialinę aplinką, bendruomenę, socialinius darbuotojus ir kitus pagalbos teikėjus renkant ir analizuojant informaciją apie pagalbos teikėjus vietos bendruomenėje; kitus tyčinius sunkius ar labai sunkius nusikaltimus ar už analogiškas veikas, numatytas kitų valstybių baudžiamuosiuose įstatymuose, neatsižvelgiant į tai, ar teistumas yra išnykęs ar panaikintas (šie duomenys tvarkomi vadovaujantis Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 30 straipsniu).
• šeimoms teikia bendrąsias socialines paslaugas (informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo);
• dalyvauja kuriant bei plėtojant pagalbos vaikams ir šeimoms paslaugų sistemą;
• bendradarbiauja su sveikatos priežiūros ir švietimo įstaigomis, policijos komisariatais, seniūnijomis, savivaldybės administracijos padaliniais, administruojančiais socialinę paramą bei socialines paslaugas, VVTAĮT teritoriniu skyriumi, nevyriausybinėmis organizacijomis, religinėmis bendruomenėmis ir kt. įstaigomis pagalbos šeimai planavimo ir teikimo klausimais;
• teikia siūlymus savivaldybės tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriui dėl pagalbos vaikams ir šeimoms paslaugų poreikio užtikrinimo savivaldybėje.
Jurgita Libonaitė
Atvejo vadybininkė (NVO Žaliakalnio seniūnijoje, Dainavos seniūnija), Dainavos seniūnija (V. Krėvės pr. 41A)
x

Funkcijos

• Vadovaudamasis Atvejo vadybos tvarko aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu (toliau – Aprašas) vykdo atvejo vadybos procesą, laikydamasis Apraše numatytų procedūrinių veiksmų ir terminų;
• vertina pagalbos vaikui ir (ar) šeimai poreikius ir numato galimus pagalbos šeimai būdus įtraukdamas į šį procesą šeimą;
• formuoja ir stiprina šeimos narių įgūdžius ir motyvaciją naudotis esama pagalbos sistema, savarankiškai spręsti kylančias problemas;
• telkia pagalbos teikėjus planuojant ir teikiant pagalbą vaikui iršeimai;
• organizuoja atvejo nagrinėjimo posėdžius, planuoja pagalbą šeimai, kartu su šeima bei atvejo vadybos procese dalyvaujančiais asmenimis sudarant ir įgyvendinant pagalbos planą;
• koordinuoja pagalbos plano įgyvendinimą, vertina pagalbos plano poveikį vaikui ir (ar) šeimai, jo rezultatyvumą, efektyvumą;
• renka informaciją iš kitų Atvejo vadybos procese dalyvaujančių įstaigų, asmenų reikalingą pokyčiams šeimoje įvertinti;
• koordinuoja socialinių darbuotojų, dirbančių su šeimomis, veiklą, telkiant komandą, reguliariai organizuoja bendrus pasitarimus, esant poreikiui, teikia jiems metodinę pagalbą ir kt.;
• inicijuoja socialinį darbą su šeimos socialine aplinka tam, kad šeima galėtų sėkmingiau integruotis visuomenėje;
• pagal poreikį koordinuoja prevencinę pagalbą, pasitelkiant šeimos socialinę aplinką, bendruomenę, socialinius darbuotojus ir kitus pagalbos teikėjus renkant ir analizuojant informaciją apie pagalbos teikėjus vietos bendruomenėje; kitus tyčinius sunkius ar labai sunkius nusikaltimus ar už analogiškas veikas, numatytas kitų valstybių baudžiamuosiuose įstatymuose, neatsižvelgiant į tai, ar teistumas yra išnykęs ar panaikintas (šie duomenys tvarkomi vadovaujantis Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 30 straipsniu).
• šeimoms teikia bendrąsias socialines paslaugas (informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo);
• dalyvauja kuriant bei plėtojant pagalbos vaikams ir šeimoms paslaugų sistemą;
• bendradarbiauja su sveikatos priežiūros ir švietimo įstaigomis, policijos komisariatais, seniūnijomis, savivaldybės administracijos padaliniais, administruojančiais socialinę paramą bei socialines paslaugas, VVTAĮT teritoriniu skyriumi, nevyriausybinėmis organizacijomis, religinėmis bendruomenėmis ir kt. įstaigomis pagalbos šeimai planavimo ir teikimo klausimais;
• teikia siūlymus savivaldybės tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriui dėl pagalbos vaikams ir šeimoms paslaugų poreikio užtikrinimo savivaldybėje.
Aida Ročienė
L. e. atvejo vadybininkės pareigas (Eigulių seniūnija) P. Plechavičiaus g. 9A
x

Funkcijos

• Vadovaudamasis Atvejo vadybos tvarko aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu (toliau – Aprašas) vykdo atvejo vadybos procesą, laikydamasis Apraše numatytų procedūrinių veiksmų ir terminų;
• vertina pagalbos vaikui ir (ar) šeimai poreikius ir numato galimus pagalbos šeimai būdus įtraukdamas į šį procesą šeimą;
• formuoja ir stiprina šeimos narių įgūdžius ir motyvaciją naudotis esama pagalbos sistema, savarankiškai spręsti kylančias problemas;
• telkia pagalbos teikėjus planuojant ir teikiant pagalbą vaikui iršeimai;
• organizuoja atvejo nagrinėjimo posėdžius, planuoja pagalbą šeimai, kartu su šeima bei atvejo vadybos procese dalyvaujančiais asmenimis sudarant ir įgyvendinant pagalbos planą;
• koordinuoja pagalbos plano įgyvendinimą, vertina pagalbos plano poveikį vaikui ir (ar) šeimai, jo rezultatyvumą, efektyvumą;
• renka informaciją iš kitų Atvejo vadybos procese dalyvaujančių įstaigų, asmenų reikalingą pokyčiams šeimoje įvertinti;
• koordinuoja socialinių darbuotojų, dirbančių su šeimomis, veiklą, telkiant komandą, reguliariai organizuoja bendrus pasitarimus, esant poreikiui, teikia jiems metodinę pagalbą ir kt.;
• inicijuoja socialinį darbą su šeimos socialine aplinka tam, kad šeima galėtų sėkmingiau integruotis visuomenėje;
• pagal poreikį koordinuoja prevencinę pagalbą, pasitelkiant šeimos socialinę aplinką, bendruomenę, socialinius darbuotojus ir kitus pagalbos teikėjus renkant ir analizuojant informaciją apie pagalbos teikėjus vietos bendruomenėje; kitus tyčinius sunkius ar labai sunkius nusikaltimus ar už analogiškas veikas, numatytas kitų valstybių baudžiamuosiuose įstatymuose, neatsižvelgiant į tai, ar teistumas yra išnykęs ar panaikintas (šie duomenys tvarkomi vadovaujantis Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 30 straipsniu).
• šeimoms teikia bendrąsias socialines paslaugas (informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo);
• dalyvauja kuriant bei plėtojant pagalbos vaikams ir šeimoms paslaugų sistemą;
• bendradarbiauja su sveikatos priežiūros ir švietimo įstaigomis, policijos komisariatais, seniūnijomis, savivaldybės administracijos padaliniais, administruojančiais socialinę paramą bei socialines paslaugas, VVTAĮT teritoriniu skyriumi, nevyriausybinėmis organizacijomis, religinėmis bendruomenėmis ir kt. įstaigomis pagalbos šeimai planavimo ir teikimo klausimais;
• teikia siūlymus savivaldybės tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriui dėl pagalbos vaikams ir šeimoms paslaugų poreikio užtikrinimo savivaldybėje.
Indrė Simanavičiūtė
Atvejo vadybininkė (NVO Aleksoto seniūnijoje, Panemunės seniūnija), Nemuno g. 29/31 (įėjimas per Nemuno g. 29), 1 kab.
x

Funkcijos

• Vadovaudamasis Atvejo vadybos tvarko aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu (toliau – Aprašas) vykdo atvejo vadybos procesą, laikydamasis Apraše numatytų procedūrinių veiksmų ir terminų;
• vertina pagalbos vaikui ir (ar) šeimai poreikius ir numato galimus pagalbos šeimai būdus įtraukdamas į šį procesą šeimą;
• formuoja ir stiprina šeimos narių įgūdžius ir motyvaciją naudotis esama pagalbos sistema, savarankiškai spręsti kylančias problemas;
• telkia pagalbos teikėjus planuojant ir teikiant pagalbą vaikui iršeimai;
• organizuoja atvejo nagrinėjimo posėdžius, planuoja pagalbą šeimai, kartu su šeima bei atvejo vadybos procese dalyvaujančiais asmenimis sudarant ir įgyvendinant pagalbos planą;
• koordinuoja pagalbos plano įgyvendinimą, vertina pagalbos plano poveikį vaikui ir (ar) šeimai, jo rezultatyvumą, efektyvumą;
• renka informaciją iš kitų Atvejo vadybos procese dalyvaujančių įstaigų, asmenų reikalingą pokyčiams šeimoje įvertinti;
• koordinuoja socialinių darbuotojų, dirbančių su šeimomis, veiklą, telkiant komandą, reguliariai organizuoja bendrus pasitarimus, esant poreikiui, teikia jiems metodinę pagalbą ir kt.;
• inicijuoja socialinį darbą su šeimos socialine aplinka tam, kad šeima galėtų sėkmingiau integruotis visuomenėje;
• pagal poreikį koordinuoja prevencinę pagalbą, pasitelkiant šeimos socialinę aplinką, bendruomenę, socialinius darbuotojus ir kitus pagalbos teikėjus renkant ir analizuojant informaciją apie pagalbos teikėjus vietos bendruomenėje; kitus tyčinius sunkius ar labai sunkius nusikaltimus ar už analogiškas veikas, numatytas kitų valstybių baudžiamuosiuose įstatymuose, neatsižvelgiant į tai, ar teistumas yra išnykęs ar panaikintas (šie duomenys tvarkomi vadovaujantis Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 30 straipsniu).
• šeimoms teikia bendrąsias socialines paslaugas (informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo);
• dalyvauja kuriant bei plėtojant pagalbos vaikams ir šeimoms paslaugų sistemą;
• bendradarbiauja su sveikatos priežiūros ir švietimo įstaigomis, policijos komisariatais, seniūnijomis, savivaldybės administracijos padaliniais, administruojančiais socialinę paramą bei socialines paslaugas, VVTAĮT teritoriniu skyriumi, nevyriausybinėmis organizacijomis, religinėmis bendruomenėmis ir kt. įstaigomis pagalbos šeimai planavimo ir teikimo klausimais;
• teikia siūlymus savivaldybės tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriui dėl pagalbos vaikams ir šeimoms paslaugų poreikio užtikrinimo savivaldybėje.
Vaiva Stankūnienė
Atvejo vadybininkė (NVO Petrašiūnų, Dainavos seniūnijose, Šančių seniūnija), Nemuno g. 29/31 (įėjimas per Nemuno g. 29), 3 kab.
x

Funkcijos

• Vadovaudamasis Atvejo vadybos tvarko aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu (toliau – Aprašas) vykdo atvejo vadybos procesą, laikydamasis Apraše numatytų procedūrinių veiksmų ir terminų;
• vertina pagalbos vaikui ir (ar) šeimai poreikius ir numato galimus pagalbos šeimai būdus įtraukdamas į šį procesą šeimą;
• formuoja ir stiprina šeimos narių įgūdžius ir motyvaciją naudotis esama pagalbos sistema, savarankiškai spręsti kylančias problemas;
• telkia pagalbos teikėjus planuojant ir teikiant pagalbą vaikui iršeimai;
• organizuoja atvejo nagrinėjimo posėdžius, planuoja pagalbą šeimai, kartu su šeima bei atvejo vadybos procese dalyvaujančiais asmenimis sudarant ir įgyvendinant pagalbos planą;
• koordinuoja pagalbos plano įgyvendinimą, vertina pagalbos plano poveikį vaikui ir (ar) šeimai, jo rezultatyvumą, efektyvumą;
• renka informaciją iš kitų Atvejo vadybos procese dalyvaujančių įstaigų, asmenų reikalingą pokyčiams šeimoje įvertinti;
• koordinuoja socialinių darbuotojų, dirbančių su šeimomis, veiklą, telkiant komandą, reguliariai organizuoja bendrus pasitarimus, esant poreikiui, teikia jiems metodinę pagalbą ir kt.;
• inicijuoja socialinį darbą su šeimos socialine aplinka tam, kad šeima galėtų sėkmingiau integruotis visuomenėje;
• pagal poreikį koordinuoja prevencinę pagalbą, pasitelkiant šeimos socialinę aplinką, bendruomenę, socialinius darbuotojus ir kitus pagalbos teikėjus renkant ir analizuojant informaciją apie pagalbos teikėjus vietos bendruomenėje; kitus tyčinius sunkius ar labai sunkius nusikaltimus ar už analogiškas veikas, numatytas kitų valstybių baudžiamuosiuose įstatymuose, neatsižvelgiant į tai, ar teistumas yra išnykęs ar panaikintas (šie duomenys tvarkomi vadovaujantis Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 30 straipsniu).
• šeimoms teikia bendrąsias socialines paslaugas (informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo);
• dalyvauja kuriant bei plėtojant pagalbos vaikams ir šeimoms paslaugų sistemą;
• bendradarbiauja su sveikatos priežiūros ir švietimo įstaigomis, policijos komisariatais, seniūnijomis, savivaldybės administracijos padaliniais, administruojančiais socialinę paramą bei socialines paslaugas, VVTAĮT teritoriniu skyriumi, nevyriausybinėmis organizacijomis, religinėmis bendruomenėmis ir kt. įstaigomis pagalbos šeimai planavimo ir teikimo klausimais;
• teikia siūlymus savivaldybės tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriui dėl pagalbos vaikams ir šeimoms paslaugų poreikio užtikrinimo savivaldybėje.
Egidija Šulcaitė
L. e. atvejo vadybininkės pareigas (NVO Šilainių, Vilijampolės seniūnijose, Šilainių seniūnija), Nemuno g. 29/31 (įėjimas per Nemuno g. 29), 4 kab.
x

Funkcijos

• Vadovaudamasis Atvejo vadybos tvarko aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu (toliau – Aprašas) vykdo atvejo vadybos procesą, laikydamasis Apraše numatytų procedūrinių veiksmų ir terminų;
• vertina pagalbos vaikui ir (ar) šeimai poreikius ir numato galimus pagalbos šeimai būdus įtraukdamas į šį procesą šeimą;
• formuoja ir stiprina šeimos narių įgūdžius ir motyvaciją naudotis esama pagalbos sistema, savarankiškai spręsti kylančias problemas;
• telkia pagalbos teikėjus planuojant ir teikiant pagalbą vaikui iršeimai;
• organizuoja atvejo nagrinėjimo posėdžius, planuoja pagalbą šeimai, kartu su šeima bei atvejo vadybos procese dalyvaujančiais asmenimis sudarant ir įgyvendinant pagalbos planą;
• koordinuoja pagalbos plano įgyvendinimą, vertina pagalbos plano poveikį vaikui ir (ar) šeimai, jo rezultatyvumą, efektyvumą;
• renka informaciją iš kitų Atvejo vadybos procese dalyvaujančių įstaigų, asmenų reikalingą pokyčiams šeimoje įvertinti;
• koordinuoja socialinių darbuotojų, dirbančių su šeimomis, veiklą, telkiant komandą, reguliariai organizuoja bendrus pasitarimus, esant poreikiui, teikia jiems metodinę pagalbą ir kt.;
• inicijuoja socialinį darbą su šeimos socialine aplinka tam, kad šeima galėtų sėkmingiau integruotis visuomenėje;
• pagal poreikį koordinuoja prevencinę pagalbą, pasitelkiant šeimos socialinę aplinką, bendruomenę, socialinius darbuotojus ir kitus pagalbos teikėjus renkant ir analizuojant informaciją apie pagalbos teikėjus vietos bendruomenėje; kitus tyčinius sunkius ar labai sunkius nusikaltimus ar už analogiškas veikas, numatytas kitų valstybių baudžiamuosiuose įstatymuose, neatsižvelgiant į tai, ar teistumas yra išnykęs ar panaikintas (šie duomenys tvarkomi vadovaujantis Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 30 straipsniu).
• šeimoms teikia bendrąsias socialines paslaugas (informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo);
• dalyvauja kuriant bei plėtojant pagalbos vaikams ir šeimoms paslaugų sistemą;
• bendradarbiauja su sveikatos priežiūros ir švietimo įstaigomis, policijos komisariatais, seniūnijomis, savivaldybės administracijos padaliniais, administruojančiais socialinę paramą bei socialines paslaugas, VVTAĮT teritoriniu skyriumi, nevyriausybinėmis organizacijomis, religinėmis bendruomenėmis ir kt. įstaigomis pagalbos šeimai planavimo ir teikimo klausimais;
• teikia siūlymus savivaldybės tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriui dėl pagalbos vaikams ir šeimoms paslaugų poreikio užtikrinimo savivaldybėje.
Lina Baronaitienė
Socialinė darbuotoja (LSMU Kauno klinikų Vaikų skubios pagalbos skyriuje)
x

Funkcijos

 • Organizuoja ir teikia bendrąsias socialines paslaugas (informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo, transporto organizavimo ir kt.) vaikams, patekusiems į Vaikų skubios pagalbos skyrių, ir jų šeimoms;
 • renka informaciją iš kitų institucijų apie vaikus, patekusius į Vaikų skubios pagalbos skyrių, ir jų šeimas, reikalingą vaiko ir šeimos situacijai įvertinti;
 • analizuoja informaciją apie vaikų, patekusių į Vaikų skubios pagalbos skyrių, ir jų šeimų poreikius socialinių paslaugų teikimui;
 • konsultuoja vaiką (vaikus) ir jo (jų) tėvus (ar teisėtus vaiko (vaikų) atstovus pagal įstatymą) parinkdamas tinkamą konsultavimo techniką, metodą;
 • esant poreikiui dalyvauja šeimos atvejo nagrinėjimo posėdžiuose;
 • rengia informacinio pobūdžio raštus Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vaiko teisių apsaugos teritoriniams skyriams apie vaikus, patekusius į Vaikų skubios pagalbos skyrių;
 • bendradarbiauja su sveikatos priežiūros ir švietimo įstaigomis, policijos komisariatais, seniūnijomis, savivaldybės administracijos padaliniais, administruojančiais socialinę paramą bei socialines paslaugas, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vaiko teisių apsaugos teritoriniais skyriais, nevyriausybinėmis organizacijomis, religinėmis bendruomenėmis ir kt. įstaigomis socialinių paslaugų teikimo klausimais.
Rasa Buchalcaitė
Socialinė darbuotoja, Aleksoto seniūnija (Veiverių g. 132)
x

Funkcijos

 • Vadovaujantis žmogiškomis vertybėmis, abipusės pagarbos, tarpusavio bendradarbiavimo principais, atsižvelgdamas į šeimai sudarytą pagalbos planą planuoja ir teikia socialinę pagalbą šeimoms jų socialinėje aplinkoje, susitinkant su šeima šeimos namuose, Skyriuje ar kitose sutartose vietose, palaikant kontaktą su šeima kitomis priemonėmis, pavyzdžiui, telefonu;
 • teikia šeimoms ir vaikams bendrąsias socialines paslaugas (informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo, maitinimo organizavimo, transporto organizavimo, aprūpinimo būtiniausiais daiktais ir drabužiais);
 • teikia šeimoms ir vaikams socialinės priežiūros (socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo) paslaugas, juos konsultuojant (individualiai ir grupėmis), teikiant emocinę bei socialinę pagalbą ir didinant šeimos motyvaciją dalyvauti kompleksinės pagalbos ar prevencinės pagalbos teikimo procese, pozityvios tėvystės mokymuose, šeimos stiprinimo programose, nesmurtinio elgesio mokymo programose, priklausomybės ligų gydymo ir kitose programose;
 • teikia šeimai reikalingą informaciją ir žinias, ugdo tėvystės įgūdžius, socialinius įgūdžius, skatinant glaudesnį šeimos santykį su socialine aplinka;
 • konsultuoja vaiką ir tėvus (ar teisėtus vaiko atstovus pagal įstatymą) parinkdamas tinkamą konsultavimo techniką, metodą;
 • pagal galimybes, organizuoja ir veda grupinius užsiėmimus šeimoms ir vaikams, organizuoja šeimų pagalbos sau grupes, kitą prevencinę pagalbą;
 • bendradarbiauja ir veikia kartu su atvejo vadybininku organizuojant, planuojant ir teikiant pagalbą šeimai, teikia siūlymus atvejo vadybininkui dėl pagalbos plano šeimai efektyvumo ir informuoja jį apie situaciją šeimoje;
 • teikia siūlymus atvejo vadybininkui dėl pagalbos plano, jame numatytų priemonių šeimai ir vaikui, atsižvelgiant į pakitusius šeimos poreikius ir (ar) pakitusią šeimos situaciją, tikslinimo;
 • dalyvauja atvejo nagrinėjimo posėdžiuose, teikia informaciją apie situaciją šeimoje ir šeimai teiktą pagalbą;
 • dalyvauja kuriant bei plėtojant pagalbos šeimoms ir vaikams paslaugų sistemą seniūnijoje bei (ar) Kauno miesto savivaldybėje;
 • bendradarbiauja su sveikatos priežiūros ir švietimo įstaigomis, policijos komisariatais, seniūnijomis, savivaldybės administracijos padaliniais, administruojančiais socialinę paramą bei socialines paslaugas, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritoriniu skyriumi, nevyriausybinėmis organizacijomis, religinėmis bendruomenėmis ir kt. įstaigomis socialinių paslaugų teikimo klausimais.
Ingrida Juškienė
Socialinė darbuotoja, Aleksoto seniūnija (Veiverių g. 132)
x

Funkcijos

 • Vadovaujantis žmogiškomis vertybėmis, abipusės pagarbos, tarpusavio bendradarbiavimo principais, atsižvelgdamas į šeimai sudarytą pagalbos planą planuoja ir teikia socialinę pagalbą šeimoms jų socialinėje aplinkoje, susitinkant su šeima šeimos namuose, Skyriuje ar kitose sutartose vietose, palaikant kontaktą su šeima kitomis priemonėmis, pavyzdžiui, telefonu;
 • teikia šeimoms ir vaikams bendrąsias socialines paslaugas (informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo, maitinimo organizavimo, transporto organizavimo, aprūpinimo būtiniausiais daiktais ir drabužiais);
 • teikia šeimoms ir vaikams socialinės priežiūros (socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo) paslaugas, juos konsultuojant (individualiai ir grupėmis), teikiant emocinę bei socialinę pagalbą ir didinant šeimos motyvaciją dalyvauti kompleksinės pagalbos ar prevencinės pagalbos teikimo procese, pozityvios tėvystės mokymuose, šeimos stiprinimo programose, nesmurtinio elgesio mokymo programose, priklausomybės ligų gydymo ir kitose programose;
 • teikia šeimai reikalingą informaciją ir žinias, ugdo tėvystės įgūdžius, socialinius įgūdžius, skatinant glaudesnį šeimos santykį su socialine aplinka;
 • konsultuoja vaiką ir tėvus (ar teisėtus vaiko atstovus pagal įstatymą) parinkdamas tinkamą konsultavimo techniką, metodą;
 • pagal galimybes, organizuoja ir veda grupinius užsiėmimus šeimoms ir vaikams, organizuoja šeimų pagalbos sau grupes, kitą prevencinę pagalbą;
 • bendradarbiauja ir veikia kartu su atvejo vadybininku organizuojant, planuojant ir teikiant pagalbą šeimai, teikia siūlymus atvejo vadybininkui dėl pagalbos plano šeimai efektyvumo ir informuoja jį apie situaciją šeimoje;
 • teikia siūlymus atvejo vadybininkui dėl pagalbos plano, jame numatytų priemonių šeimai ir vaikui, atsižvelgiant į pakitusius šeimos poreikius ir (ar) pakitusią šeimos situaciją, tikslinimo;
 • dalyvauja atvejo nagrinėjimo posėdžiuose, teikia informaciją apie situaciją šeimoje ir šeimai teiktą pagalbą;
 • dalyvauja kuriant bei plėtojant pagalbos šeimoms ir vaikams paslaugų sistemą seniūnijoje bei (ar) Kauno miesto savivaldybėje;
 • bendradarbiauja su sveikatos priežiūros ir švietimo įstaigomis, policijos komisariatais, seniūnijomis, savivaldybės administracijos padaliniais, administruojančiais socialinę paramą bei socialines paslaugas, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritoriniu skyriumi, nevyriausybinėmis organizacijomis, religinėmis bendruomenėmis ir kt. įstaigomis socialinių paslaugų teikimo klausimais.
Ieva Vasiljevienė
Socialinė darbuotoja, Centro seniūnija (Šv. Gertrūdos g. 7)
x

Funkcijos

 • Vadovaujantis žmogiškomis vertybėmis, abipusės pagarbos, tarpusavio bendradarbiavimo principais, atsižvelgdamas į šeimai sudarytą pagalbos planą planuoja ir teikia socialinę pagalbą šeimoms jų socialinėje aplinkoje, susitinkant su šeima šeimos namuose, Skyriuje ar kitose sutartose vietose, palaikant kontaktą su šeima kitomis priemonėmis, pavyzdžiui, telefonu;
 • teikia šeimoms ir vaikams bendrąsias socialines paslaugas (informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo, maitinimo organizavimo, transporto organizavimo, aprūpinimo būtiniausiais daiktais ir drabužiais);
 • teikia šeimoms ir vaikams socialinės priežiūros (socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo) paslaugas, juos konsultuojant (individualiai ir grupėmis), teikiant emocinę bei socialinę pagalbą ir didinant šeimos motyvaciją dalyvauti kompleksinės pagalbos ar prevencinės pagalbos teikimo procese, pozityvios tėvystės mokymuose, šeimos stiprinimo programose, nesmurtinio elgesio mokymo programose, priklausomybės ligų gydymo ir kitose programose;
 • teikia šeimai reikalingą informaciją ir žinias, ugdo tėvystės įgūdžius, socialinius įgūdžius, skatinant glaudesnį šeimos santykį su socialine aplinka;
 • konsultuoja vaiką ir tėvus (ar teisėtus vaiko atstovus pagal įstatymą) parinkdamas tinkamą konsultavimo techniką, metodą;
 • pagal galimybes, organizuoja ir veda grupinius užsiėmimus šeimoms ir vaikams, organizuoja šeimų pagalbos sau grupes, kitą prevencinę pagalbą;
 • bendradarbiauja ir veikia kartu su atvejo vadybininku organizuojant, planuojant ir teikiant pagalbą šeimai, teikia siūlymus atvejo vadybininkui dėl pagalbos plano šeimai efektyvumo ir informuoja jį apie situaciją šeimoje;
 • teikia siūlymus atvejo vadybininkui dėl pagalbos plano, jame numatytų priemonių šeimai ir vaikui, atsižvelgiant į pakitusius šeimos poreikius ir (ar) pakitusią šeimos situaciją, tikslinimo;
 • dalyvauja atvejo nagrinėjimo posėdžiuose, teikia informaciją apie situaciją šeimoje ir šeimai teiktą pagalbą;
 • dalyvauja kuriant bei plėtojant pagalbos šeimoms ir vaikams paslaugų sistemą seniūnijoje bei (ar) Kauno miesto savivaldybėje;
 • bendradarbiauja su sveikatos priežiūros ir švietimo įstaigomis, policijos komisariatais, seniūnijomis, savivaldybės administracijos padaliniais, administruojančiais socialinę paramą bei socialines paslaugas, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritoriniu skyriumi, nevyriausybinėmis organizacijomis, religinėmis bendruomenėmis ir kt. įstaigomis socialinių paslaugų teikimo klausimais.
Jolita Narijauskienė
Socialinė darbuotoja, Dainavos seniūnija (V. Krėvės pr. 41A)
x

Funkcijos

 • Vadovaujantis žmogiškomis vertybėmis, abipusės pagarbos, tarpusavio bendradarbiavimo principais, atsižvelgdamas į šeimai sudarytą pagalbos planą planuoja ir teikia socialinę pagalbą šeimoms jų socialinėje aplinkoje, susitinkant su šeima šeimos namuose, Skyriuje ar kitose sutartose vietose, palaikant kontaktą su šeima kitomis priemonėmis, pavyzdžiui, telefonu;
 • teikia šeimoms ir vaikams bendrąsias socialines paslaugas (informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo, maitinimo organizavimo, transporto organizavimo, aprūpinimo būtiniausiais daiktais ir drabužiais);
 • teikia šeimoms ir vaikams socialinės priežiūros (socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo) paslaugas, juos konsultuojant (individualiai ir grupėmis), teikiant emocinę bei socialinę pagalbą ir didinant šeimos motyvaciją dalyvauti kompleksinės pagalbos ar prevencinės pagalbos teikimo procese, pozityvios tėvystės mokymuose, šeimos stiprinimo programose, nesmurtinio elgesio mokymo programose, priklausomybės ligų gydymo ir kitose programose;
 • teikia šeimai reikalingą informaciją ir žinias, ugdo tėvystės įgūdžius, socialinius įgūdžius, skatinant glaudesnį šeimos santykį su socialine aplinka;
 • konsultuoja vaiką ir tėvus (ar teisėtus vaiko atstovus pagal įstatymą) parinkdamas tinkamą konsultavimo techniką, metodą;
 • pagal galimybes, organizuoja ir veda grupinius užsiėmimus šeimoms ir vaikams, organizuoja šeimų pagalbos sau grupes, kitą prevencinę pagalbą;
 • bendradarbiauja ir veikia kartu su atvejo vadybininku organizuojant, planuojant ir teikiant pagalbą šeimai, teikia siūlymus atvejo vadybininkui dėl pagalbos plano šeimai efektyvumo ir informuoja jį apie situaciją šeimoje;
 • teikia siūlymus atvejo vadybininkui dėl pagalbos plano, jame numatytų priemonių šeimai ir vaikui, atsižvelgiant į pakitusius šeimos poreikius ir (ar) pakitusią šeimos situaciją, tikslinimo;
 • dalyvauja atvejo nagrinėjimo posėdžiuose, teikia informaciją apie situaciją šeimoje ir šeimai teiktą pagalbą;
 • dalyvauja kuriant bei plėtojant pagalbos šeimoms ir vaikams paslaugų sistemą seniūnijoje bei (ar) Kauno miesto savivaldybėje;
 • bendradarbiauja su sveikatos priežiūros ir švietimo įstaigomis, policijos komisariatais, seniūnijomis, savivaldybės administracijos padaliniais, administruojančiais socialinę paramą bei socialines paslaugas, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritoriniu skyriumi, nevyriausybinėmis organizacijomis, religinėmis bendruomenėmis ir kt. įstaigomis socialinių paslaugų teikimo klausimais.
Jūratė Kazlauskaitė
Socialinė darbuotoja, Dainavos, Eigulių seniūnija (Partizanų g. 38D), 18 kab.
x

Funkcijos

 • Vadovaujantis žmogiškomis vertybėmis, abipusės pagarbos, tarpusavio bendradarbiavimo principais, atsižvelgdamas į šeimai sudarytą pagalbos planą planuoja ir teikia socialinę pagalbą šeimoms jų socialinėje aplinkoje, susitinkant su šeima šeimos namuose, Skyriuje ar kitose sutartose vietose, palaikant kontaktą su šeima kitomis priemonėmis, pavyzdžiui, telefonu;
 • teikia šeimoms ir vaikams bendrąsias socialines paslaugas (informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo, maitinimo organizavimo, transporto organizavimo, aprūpinimo būtiniausiais daiktais ir drabužiais);
 • teikia šeimoms ir vaikams socialinės priežiūros (socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo) paslaugas, juos konsultuojant (individualiai ir grupėmis), teikiant emocinę bei socialinę pagalbą ir didinant šeimos motyvaciją dalyvauti kompleksinės pagalbos ar prevencinės pagalbos teikimo procese, pozityvios tėvystės mokymuose, šeimos stiprinimo programose, nesmurtinio elgesio mokymo programose, priklausomybės ligų gydymo ir kitose programose;
 • teikia šeimai reikalingą informaciją ir žinias, ugdo tėvystės įgūdžius, socialinius įgūdžius, skatinant glaudesnį šeimos santykį su socialine aplinka;
 • konsultuoja vaiką ir tėvus (ar teisėtus vaiko atstovus pagal įstatymą) parinkdamas tinkamą konsultavimo techniką, metodą;
 • pagal galimybes, organizuoja ir veda grupinius užsiėmimus šeimoms ir vaikams, organizuoja šeimų pagalbos sau grupes, kitą prevencinę pagalbą;
 • bendradarbiauja ir veikia kartu su atvejo vadybininku organizuojant, planuojant ir teikiant pagalbą šeimai, teikia siūlymus atvejo vadybininkui dėl pagalbos plano šeimai efektyvumo ir informuoja jį apie situaciją šeimoje;
 • teikia siūlymus atvejo vadybininkui dėl pagalbos plano, jame numatytų priemonių šeimai ir vaikui, atsižvelgiant į pakitusius šeimos poreikius ir (ar) pakitusią šeimos situaciją, tikslinimo;
 • dalyvauja atvejo nagrinėjimo posėdžiuose, teikia informaciją apie situaciją šeimoje ir šeimai teiktą pagalbą;
 • dalyvauja kuriant bei plėtojant pagalbos šeimoms ir vaikams paslaugų sistemą seniūnijoje bei (ar) Kauno miesto savivaldybėje;
 • bendradarbiauja su sveikatos priežiūros ir švietimo įstaigomis, policijos komisariatais, seniūnijomis, savivaldybės administracijos padaliniais, administruojančiais socialinę paramą bei socialines paslaugas, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritoriniu skyriumi, nevyriausybinėmis organizacijomis, religinėmis bendruomenėmis ir kt. įstaigomis socialinių paslaugų teikimo klausimais.
Rasa Vietrinienė
Socialinė darbuotoja, Dainavos seniūnija (V. Krėvės pr. 41A)
x

Funkcijos

 • Vadovaujantis žmogiškomis vertybėmis, abipusės pagarbos, tarpusavio bendradarbiavimo principais, atsižvelgdamas į šeimai sudarytą pagalbos planą planuoja ir teikia socialinę pagalbą šeimoms jų socialinėje aplinkoje, susitinkant su šeima šeimos namuose, Skyriuje ar kitose sutartose vietose, palaikant kontaktą su šeima kitomis priemonėmis, pavyzdžiui, telefonu;
 • teikia šeimoms ir vaikams bendrąsias socialines paslaugas (informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo, maitinimo organizavimo, transporto organizavimo, aprūpinimo būtiniausiais daiktais ir drabužiais);
 • teikia šeimoms ir vaikams socialinės priežiūros (socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo) paslaugas, juos konsultuojant (individualiai ir grupėmis), teikiant emocinę bei socialinę pagalbą ir didinant šeimos motyvaciją dalyvauti kompleksinės pagalbos ar prevencinės pagalbos teikimo procese, pozityvios tėvystės mokymuose, šeimos stiprinimo programose, nesmurtinio elgesio mokymo programose, priklausomybės ligų gydymo ir kitose programose;
 • teikia šeimai reikalingą informaciją ir žinias, ugdo tėvystės įgūdžius, socialinius įgūdžius, skatinant glaudesnį šeimos santykį su socialine aplinka;
 • konsultuoja vaiką ir tėvus (ar teisėtus vaiko atstovus pagal įstatymą) parinkdamas tinkamą konsultavimo techniką, metodą;
 • pagal galimybes, organizuoja ir veda grupinius užsiėmimus šeimoms ir vaikams, organizuoja šeimų pagalbos sau grupes, kitą prevencinę pagalbą;
 • bendradarbiauja ir veikia kartu su atvejo vadybininku organizuojant, planuojant ir teikiant pagalbą šeimai, teikia siūlymus atvejo vadybininkui dėl pagalbos plano šeimai efektyvumo ir informuoja jį apie situaciją šeimoje;
 • teikia siūlymus atvejo vadybininkui dėl pagalbos plano, jame numatytų priemonių šeimai ir vaikui, atsižvelgiant į pakitusius šeimos poreikius ir (ar) pakitusią šeimos situaciją, tikslinimo;
 • dalyvauja atvejo nagrinėjimo posėdžiuose, teikia informaciją apie situaciją šeimoje ir šeimai teiktą pagalbą;
 • dalyvauja kuriant bei plėtojant pagalbos šeimoms ir vaikams paslaugų sistemą seniūnijoje bei (ar) Kauno miesto savivaldybėje;
 • bendradarbiauja su sveikatos priežiūros ir švietimo įstaigomis, policijos komisariatais, seniūnijomis, savivaldybės administracijos padaliniais, administruojančiais socialinę paramą bei socialines paslaugas, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritoriniu skyriumi, nevyriausybinėmis organizacijomis, religinėmis bendruomenėmis ir kt. įstaigomis socialinių paslaugų teikimo klausimais.
Viktorija Sergejevaitė
Socialinė darbuotoja, Dainavos seniūnija (V. Krėvės pr. 41A)
x

Funkcijos

 • Vadovaujantis žmogiškomis vertybėmis, abipusės pagarbos, tarpusavio bendradarbiavimo principais, atsižvelgdamas į šeimai sudarytą pagalbos planą planuoja ir teikia socialinę pagalbą šeimoms jų socialinėje aplinkoje, susitinkant su šeima šeimos namuose, Skyriuje ar kitose sutartose vietose, palaikant kontaktą su šeima kitomis priemonėmis, pavyzdžiui, telefonu;
 • teikia šeimoms ir vaikams bendrąsias socialines paslaugas (informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo, maitinimo organizavimo, transporto organizavimo, aprūpinimo būtiniausiais daiktais ir drabužiais);
 • teikia šeimoms ir vaikams socialinės priežiūros (socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo) paslaugas, juos konsultuojant (individualiai ir grupėmis), teikiant emocinę bei socialinę pagalbą ir didinant šeimos motyvaciją dalyvauti kompleksinės pagalbos ar prevencinės pagalbos teikimo procese, pozityvios tėvystės mokymuose, šeimos stiprinimo programose, nesmurtinio elgesio mokymo programose, priklausomybės ligų gydymo ir kitose programose;
 • teikia šeimai reikalingą informaciją ir žinias, ugdo tėvystės įgūdžius, socialinius įgūdžius, skatinant glaudesnį šeimos santykį su socialine aplinka;
 • konsultuoja vaiką ir tėvus (ar teisėtus vaiko atstovus pagal įstatymą) parinkdamas tinkamą konsultavimo techniką, metodą;
 • pagal galimybes, organizuoja ir veda grupinius užsiėmimus šeimoms ir vaikams, organizuoja šeimų pagalbos sau grupes, kitą prevencinę pagalbą;
 • bendradarbiauja ir veikia kartu su atvejo vadybininku organizuojant, planuojant ir teikiant pagalbą šeimai, teikia siūlymus atvejo vadybininkui dėl pagalbos plano šeimai efektyvumo ir informuoja jį apie situaciją šeimoje;
 • teikia siūlymus atvejo vadybininkui dėl pagalbos plano, jame numatytų priemonių šeimai ir vaikui, atsižvelgiant į pakitusius šeimos poreikius ir (ar) pakitusią šeimos situaciją, tikslinimo;
 • dalyvauja atvejo nagrinėjimo posėdžiuose, teikia informaciją apie situaciją šeimoje ir šeimai teiktą pagalbą;
 • dalyvauja kuriant bei plėtojant pagalbos šeimoms ir vaikams paslaugų sistemą seniūnijoje bei (ar) Kauno miesto savivaldybėje;
 • bendradarbiauja su sveikatos priežiūros ir švietimo įstaigomis, policijos komisariatais, seniūnijomis, savivaldybės administracijos padaliniais, administruojančiais socialinę paramą bei socialines paslaugas, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritoriniu skyriumi, nevyriausybinėmis organizacijomis, religinėmis bendruomenėmis ir kt. įstaigomis socialinių paslaugų teikimo klausimais.
Agnė Kuzminskienė
Socialinė darbuotoja, Dainavos seniūnija (V. Krėvės pr. 41A)
x

Funkcijos

 • Vadovaujantis žmogiškomis vertybėmis, abipusės pagarbos, tarpusavio bendradarbiavimo principais, atsižvelgdamas į šeimai sudarytą pagalbos planą planuoja ir teikia socialinę pagalbą šeimoms jų socialinėje aplinkoje, susitinkant su šeima šeimos namuose, Skyriuje ar kitose sutartose vietose, palaikant kontaktą su šeima kitomis priemonėmis, pavyzdžiui, telefonu;
 • teikia šeimoms ir vaikams bendrąsias socialines paslaugas (informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo, maitinimo organizavimo, transporto organizavimo, aprūpinimo būtiniausiais daiktais ir drabužiais);
 • teikia šeimoms ir vaikams socialinės priežiūros (socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo) paslaugas, juos konsultuojant (individualiai ir grupėmis), teikiant emocinę bei socialinę pagalbą ir didinant šeimos motyvaciją dalyvauti kompleksinės pagalbos ar prevencinės pagalbos teikimo procese, pozityvios tėvystės mokymuose, šeimos stiprinimo programose, nesmurtinio elgesio mokymo programose, priklausomybės ligų gydymo ir kitose programose;
 • teikia šeimai reikalingą informaciją ir žinias, ugdo tėvystės įgūdžius, socialinius įgūdžius, skatinant glaudesnį šeimos santykį su socialine aplinka;
 • konsultuoja vaiką ir tėvus (ar teisėtus vaiko atstovus pagal įstatymą) parinkdamas tinkamą konsultavimo techniką, metodą;
 • pagal galimybes, organizuoja ir veda grupinius užsiėmimus šeimoms ir vaikams, organizuoja šeimų pagalbos sau grupes, kitą prevencinę pagalbą;
 • bendradarbiauja ir veikia kartu su atvejo vadybininku organizuojant, planuojant ir teikiant pagalbą šeimai, teikia siūlymus atvejo vadybininkui dėl pagalbos plano šeimai efektyvumo ir informuoja jį apie situaciją šeimoje;
 • teikia siūlymus atvejo vadybininkui dėl pagalbos plano, jame numatytų priemonių šeimai ir vaikui, atsižvelgiant į pakitusius šeimos poreikius ir (ar) pakitusią šeimos situaciją, tikslinimo;
 • dalyvauja atvejo nagrinėjimo posėdžiuose, teikia informaciją apie situaciją šeimoje ir šeimai teiktą pagalbą;
 • dalyvauja kuriant bei plėtojant pagalbos šeimoms ir vaikams paslaugų sistemą seniūnijoje bei (ar) Kauno miesto savivaldybėje;
 • bendradarbiauja su sveikatos priežiūros ir švietimo įstaigomis, policijos komisariatais, seniūnijomis, savivaldybės administracijos padaliniais, administruojančiais socialinę paramą bei socialines paslaugas, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritoriniu skyriumi, nevyriausybinėmis organizacijomis, religinėmis bendruomenėmis ir kt. įstaigomis socialinių paslaugų teikimo klausimais.
Vilmantė Mituzė
Socialinė darbuotoja, Dainavos seniūnija (Partizanų g. 38D, 18 kab.)
x

Funkcijos

 • Vadovaujantis žmogiškomis vertybėmis, abipusės pagarbos, tarpusavio bendradarbiavimo principais, atsižvelgdamas į šeimai sudarytą pagalbos planą planuoja ir teikia socialinę pagalbą šeimoms jų socialinėje aplinkoje, susitinkant su šeima šeimos namuose, Skyriuje ar kitose sutartose vietose, palaikant kontaktą su šeima kitomis priemonėmis, pavyzdžiui, telefonu;
 • teikia šeimoms ir vaikams bendrąsias socialines paslaugas (informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo, maitinimo organizavimo, transporto organizavimo, aprūpinimo būtiniausiais daiktais ir drabužiais);
 • teikia šeimoms ir vaikams socialinės priežiūros (socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo) paslaugas, juos konsultuojant (individualiai ir grupėmis), teikiant emocinę bei socialinę pagalbą ir didinant šeimos motyvaciją dalyvauti kompleksinės pagalbos ar prevencinės pagalbos teikimo procese, pozityvios tėvystės mokymuose, šeimos stiprinimo programose, nesmurtinio elgesio mokymo programose, priklausomybės ligų gydymo ir kitose programose;
 • teikia šeimai reikalingą informaciją ir žinias, ugdo tėvystės įgūdžius, socialinius įgūdžius, skatinant glaudesnį šeimos santykį su socialine aplinka;
 • konsultuoja vaiką ir tėvus (ar teisėtus vaiko atstovus pagal įstatymą) parinkdamas tinkamą konsultavimo techniką, metodą;
 • pagal galimybes, organizuoja ir veda grupinius užsiėmimus šeimoms ir vaikams, organizuoja šeimų pagalbos sau grupes, kitą prevencinę pagalbą;
 • bendradarbiauja ir veikia kartu su atvejo vadybininku organizuojant, planuojant ir teikiant pagalbą šeimai, teikia siūlymus atvejo vadybininkui dėl pagalbos plano šeimai efektyvumo ir informuoja jį apie situaciją šeimoje;
 • teikia siūlymus atvejo vadybininkui dėl pagalbos plano, jame numatytų priemonių šeimai ir vaikui, atsižvelgiant į pakitusius šeimos poreikius ir (ar) pakitusią šeimos situaciją, tikslinimo;
 • dalyvauja atvejo nagrinėjimo posėdžiuose, teikia informaciją apie situaciją šeimoje ir šeimai teiktą pagalbą;
 • dalyvauja kuriant bei plėtojant pagalbos šeimoms ir vaikams paslaugų sistemą seniūnijoje bei (ar) Kauno miesto savivaldybėje;
 • bendradarbiauja su sveikatos priežiūros ir švietimo įstaigomis, policijos komisariatais, seniūnijomis, savivaldybės administracijos padaliniais, administruojančiais socialinę paramą bei socialines paslaugas, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritoriniu skyriumi, nevyriausybinėmis organizacijomis, religinėmis bendruomenėmis ir kt. įstaigomis socialinių paslaugų teikimo klausimais.
Laura Alijošiūtė
Socialinė darbuotoja, Eigulių seniūnija (P. Plechavičiaus g. 9A)
x

Funkcijos

 • Vadovaujantis žmogiškomis vertybėmis, abipusės pagarbos, tarpusavio bendradarbiavimo principais, atsižvelgdamas į šeimai sudarytą pagalbos planą planuoja ir teikia socialinę pagalbą šeimoms jų socialinėje aplinkoje, susitinkant su šeima šeimos namuose, Skyriuje ar kitose sutartose vietose, palaikant kontaktą su šeima kitomis priemonėmis, pavyzdžiui, telefonu;
 • teikia šeimoms ir vaikams bendrąsias socialines paslaugas (informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo, maitinimo organizavimo, transporto organizavimo, aprūpinimo būtiniausiais daiktais ir drabužiais);
 • teikia šeimoms ir vaikams socialinės priežiūros (socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo) paslaugas, juos konsultuojant (individualiai ir grupėmis), teikiant emocinę bei socialinę pagalbą ir didinant šeimos motyvaciją dalyvauti kompleksinės pagalbos ar prevencinės pagalbos teikimo procese, pozityvios tėvystės mokymuose, šeimos stiprinimo programose, nesmurtinio elgesio mokymo programose, priklausomybės ligų gydymo ir kitose programose;
 • teikia šeimai reikalingą informaciją ir žinias, ugdo tėvystės įgūdžius, socialinius įgūdžius, skatinant glaudesnį šeimos santykį su socialine aplinka;
 • konsultuoja vaiką ir tėvus (ar teisėtus vaiko atstovus pagal įstatymą) parinkdamas tinkamą konsultavimo techniką, metodą;
 • pagal galimybes, organizuoja ir veda grupinius užsiėmimus šeimoms ir vaikams, organizuoja šeimų pagalbos sau grupes, kitą prevencinę pagalbą;
 • bendradarbiauja ir veikia kartu su atvejo vadybininku organizuojant, planuojant ir teikiant pagalbą šeimai, teikia siūlymus atvejo vadybininkui dėl pagalbos plano šeimai efektyvumo ir informuoja jį apie situaciją šeimoje;
 • teikia siūlymus atvejo vadybininkui dėl pagalbos plano, jame numatytų priemonių šeimai ir vaikui, atsižvelgiant į pakitusius šeimos poreikius ir (ar) pakitusią šeimos situaciją, tikslinimo;
 • dalyvauja atvejo nagrinėjimo posėdžiuose, teikia informaciją apie situaciją šeimoje ir šeimai teiktą pagalbą;
 • dalyvauja kuriant bei plėtojant pagalbos šeimoms ir vaikams paslaugų sistemą seniūnijoje bei (ar) Kauno miesto savivaldybėje;
 • bendradarbiauja su sveikatos priežiūros ir švietimo įstaigomis, policijos komisariatais, seniūnijomis, savivaldybės administracijos padaliniais, administruojančiais socialinę paramą bei socialines paslaugas, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritoriniu skyriumi, nevyriausybinėmis organizacijomis, religinėmis bendruomenėmis ir kt. įstaigomis socialinių paslaugų teikimo klausimais.
Reda Nainytė
Socialinė darbuotoja, Eigulių seniūnija (P. Plechavičiaus g. 9A)
x

Funkcijos

 • Vadovaujantis žmogiškomis vertybėmis, abipusės pagarbos, tarpusavio bendradarbiavimo principais, atsižvelgdamas į šeimai sudarytą pagalbos planą planuoja ir teikia socialinę pagalbą šeimoms jų socialinėje aplinkoje, susitinkant su šeima šeimos namuose, Skyriuje ar kitose sutartose vietose, palaikant kontaktą su šeima kitomis priemonėmis, pavyzdžiui, telefonu;
 • teikia šeimoms ir vaikams bendrąsias socialines paslaugas (informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo, maitinimo organizavimo, transporto organizavimo, aprūpinimo būtiniausiais daiktais ir drabužiais);
 • teikia šeimoms ir vaikams socialinės priežiūros (socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo) paslaugas, juos konsultuojant (individualiai ir grupėmis), teikiant emocinę bei socialinę pagalbą ir didinant šeimos motyvaciją dalyvauti kompleksinės pagalbos ar prevencinės pagalbos teikimo procese, pozityvios tėvystės mokymuose, šeimos stiprinimo programose, nesmurtinio elgesio mokymo programose, priklausomybės ligų gydymo ir kitose programose;
 • teikia šeimai reikalingą informaciją ir žinias, ugdo tėvystės įgūdžius, socialinius įgūdžius, skatinant glaudesnį šeimos santykį su socialine aplinka;
 • konsultuoja vaiką ir tėvus (ar teisėtus vaiko atstovus pagal įstatymą) parinkdamas tinkamą konsultavimo techniką, metodą;
 • pagal galimybes, organizuoja ir veda grupinius užsiėmimus šeimoms ir vaikams, organizuoja šeimų pagalbos sau grupes, kitą prevencinę pagalbą;
 • bendradarbiauja ir veikia kartu su atvejo vadybininku organizuojant, planuojant ir teikiant pagalbą šeimai, teikia siūlymus atvejo vadybininkui dėl pagalbos plano šeimai efektyvumo ir informuoja jį apie situaciją šeimoje;
 • teikia siūlymus atvejo vadybininkui dėl pagalbos plano, jame numatytų priemonių šeimai ir vaikui, atsižvelgiant į pakitusius šeimos poreikius ir (ar) pakitusią šeimos situaciją, tikslinimo;
 • dalyvauja atvejo nagrinėjimo posėdžiuose, teikia informaciją apie situaciją šeimoje ir šeimai teiktą pagalbą;
 • dalyvauja kuriant bei plėtojant pagalbos šeimoms ir vaikams paslaugų sistemą seniūnijoje bei (ar) Kauno miesto savivaldybėje;
 • bendradarbiauja su sveikatos priežiūros ir švietimo įstaigomis, policijos komisariatais, seniūnijomis, savivaldybės administracijos padaliniais, administruojančiais socialinę paramą bei socialines paslaugas, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritoriniu skyriumi, nevyriausybinėmis organizacijomis, religinėmis bendruomenėmis ir kt. įstaigomis socialinių paslaugų teikimo klausimais.
Gintarė Cicėnienė
Socialinė darbuotoja, Gričiupio seniūnija (Gričiupio g. 11)
x

Funkcijos

 • Vadovaujantis žmogiškomis vertybėmis, abipusės pagarbos, tarpusavio bendradarbiavimo principais, atsižvelgdamas į šeimai sudarytą pagalbos planą planuoja ir teikia socialinę pagalbą šeimoms jų socialinėje aplinkoje, susitinkant su šeima šeimos namuose, Skyriuje ar kitose sutartose vietose, palaikant kontaktą su šeima kitomis priemonėmis, pavyzdžiui, telefonu;
 • teikia šeimoms ir vaikams bendrąsias socialines paslaugas (informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo, maitinimo organizavimo, transporto organizavimo, aprūpinimo būtiniausiais daiktais ir drabužiais);
 • teikia šeimoms ir vaikams socialinės priežiūros (socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo) paslaugas, juos konsultuojant (individualiai ir grupėmis), teikiant emocinę bei socialinę pagalbą ir didinant šeimos motyvaciją dalyvauti kompleksinės pagalbos ar prevencinės pagalbos teikimo procese, pozityvios tėvystės mokymuose, šeimos stiprinimo programose, nesmurtinio elgesio mokymo programose, priklausomybės ligų gydymo ir kitose programose;
 • teikia šeimai reikalingą informaciją ir žinias, ugdo tėvystės įgūdžius, socialinius įgūdžius, skatinant glaudesnį šeimos santykį su socialine aplinka;
 • konsultuoja vaiką ir tėvus (ar teisėtus vaiko atstovus pagal įstatymą) parinkdamas tinkamą konsultavimo techniką, metodą;
 • pagal galimybes, organizuoja ir veda grupinius užsiėmimus šeimoms ir vaikams, organizuoja šeimų pagalbos sau grupes, kitą prevencinę pagalbą;
 • bendradarbiauja ir veikia kartu su atvejo vadybininku organizuojant, planuojant ir teikiant pagalbą šeimai, teikia siūlymus atvejo vadybininkui dėl pagalbos plano šeimai efektyvumo ir informuoja jį apie situaciją šeimoje;
 • teikia siūlymus atvejo vadybininkui dėl pagalbos plano, jame numatytų priemonių šeimai ir vaikui, atsižvelgiant į pakitusius šeimos poreikius ir (ar) pakitusią šeimos situaciją, tikslinimo;
 • dalyvauja atvejo nagrinėjimo posėdžiuose, teikia informaciją apie situaciją šeimoje ir šeimai teiktą pagalbą;
 • dalyvauja kuriant bei plėtojant pagalbos šeimoms ir vaikams paslaugų sistemą seniūnijoje bei (ar) Kauno miesto savivaldybėje;
 • bendradarbiauja su sveikatos priežiūros ir švietimo įstaigomis, policijos komisariatais, seniūnijomis, savivaldybės administracijos padaliniais, administruojančiais socialinę paramą bei socialines paslaugas, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritoriniu skyriumi, nevyriausybinėmis organizacijomis, religinėmis bendruomenėmis ir kt. įstaigomis socialinių paslaugų teikimo klausimais.
Aistė Šukė
Socialinė darbuotoja, Gričiupio seniūnija (Gričiupio g. 11)
x

Funkcijos

 • Vadovaujantis žmogiškomis vertybėmis, abipusės pagarbos, tarpusavio bendradarbiavimo principais, atsižvelgdamas į šeimai sudarytą pagalbos planą planuoja ir teikia socialinę pagalbą šeimoms jų socialinėje aplinkoje, susitinkant su šeima šeimos namuose, Skyriuje ar kitose sutartose vietose, palaikant kontaktą su šeima kitomis priemonėmis, pavyzdžiui, telefonu;
 • teikia šeimoms ir vaikams bendrąsias socialines paslaugas (informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo, maitinimo organizavimo, transporto organizavimo, aprūpinimo būtiniausiais daiktais ir drabužiais);
 • teikia šeimoms ir vaikams socialinės priežiūros (socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo) paslaugas, juos konsultuojant (individualiai ir grupėmis), teikiant emocinę bei socialinę pagalbą ir didinant šeimos motyvaciją dalyvauti kompleksinės pagalbos ar prevencinės pagalbos teikimo procese, pozityvios tėvystės mokymuose, šeimos stiprinimo programose, nesmurtinio elgesio mokymo programose, priklausomybės ligų gydymo ir kitose programose;
 • teikia šeimai reikalingą informaciją ir žinias, ugdo tėvystės įgūdžius, socialinius įgūdžius, skatinant glaudesnį šeimos santykį su socialine aplinka;
 • konsultuoja vaiką ir tėvus (ar teisėtus vaiko atstovus pagal įstatymą) parinkdamas tinkamą konsultavimo techniką, metodą;
 • pagal galimybes, organizuoja ir veda grupinius užsiėmimus šeimoms ir vaikams, organizuoja šeimų pagalbos sau grupes, kitą prevencinę pagalbą;
 • bendradarbiauja ir veikia kartu su atvejo vadybininku organizuojant, planuojant ir teikiant pagalbą šeimai, teikia siūlymus atvejo vadybininkui dėl pagalbos plano šeimai efektyvumo ir informuoja jį apie situaciją šeimoje;
 • teikia siūlymus atvejo vadybininkui dėl pagalbos plano, jame numatytų priemonių šeimai ir vaikui, atsižvelgiant į pakitusius šeimos poreikius ir (ar) pakitusią šeimos situaciją, tikslinimo;
 • dalyvauja atvejo nagrinėjimo posėdžiuose, teikia informaciją apie situaciją šeimoje ir šeimai teiktą pagalbą;
 • dalyvauja kuriant bei plėtojant pagalbos šeimoms ir vaikams paslaugų sistemą seniūnijoje bei (ar) Kauno miesto savivaldybėje;
 • bendradarbiauja su sveikatos priežiūros ir švietimo įstaigomis, policijos komisariatais, seniūnijomis, savivaldybės administracijos padaliniais, administruojančiais socialinę paramą bei socialines paslaugas, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritoriniu skyriumi, nevyriausybinėmis organizacijomis, religinėmis bendruomenėmis ir kt. įstaigomis socialinių paslaugų teikimo klausimais.
Evelina Puslienė
Socialinė darbuotoja, Gričiupio seniūnija (Gričiupio g. 11)
x

Funkcijos

 • Vadovaujantis žmogiškomis vertybėmis, abipusės pagarbos, tarpusavio bendradarbiavimo principais, atsižvelgdamas į šeimai sudarytą pagalbos planą planuoja ir teikia socialinę pagalbą šeimoms jų socialinėje aplinkoje, susitinkant su šeima šeimos namuose, Skyriuje ar kitose sutartose vietose, palaikant kontaktą su šeima kitomis priemonėmis, pavyzdžiui, telefonu;
 • teikia šeimoms ir vaikams bendrąsias socialines paslaugas (informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo, maitinimo organizavimo, transporto organizavimo, aprūpinimo būtiniausiais daiktais ir drabužiais);
 • teikia šeimoms ir vaikams socialinės priežiūros (socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo) paslaugas, juos konsultuojant (individualiai ir grupėmis), teikiant emocinę bei socialinę pagalbą ir didinant šeimos motyvaciją dalyvauti kompleksinės pagalbos ar prevencinės pagalbos teikimo procese, pozityvios tėvystės mokymuose, šeimos stiprinimo programose, nesmurtinio elgesio mokymo programose, priklausomybės ligų gydymo ir kitose programose;
 • teikia šeimai reikalingą informaciją ir žinias, ugdo tėvystės įgūdžius, socialinius įgūdžius, skatinant glaudesnį šeimos santykį su socialine aplinka;
 • konsultuoja vaiką ir tėvus (ar teisėtus vaiko atstovus pagal įstatymą) parinkdamas tinkamą konsultavimo techniką, metodą;
 • pagal galimybes, organizuoja ir veda grupinius užsiėmimus šeimoms ir vaikams, organizuoja šeimų pagalbos sau grupes, kitą prevencinę pagalbą;
 • bendradarbiauja ir veikia kartu su atvejo vadybininku organizuojant, planuojant ir teikiant pagalbą šeimai, teikia siūlymus atvejo vadybininkui dėl pagalbos plano šeimai efektyvumo ir informuoja jį apie situaciją šeimoje;
 • teikia siūlymus atvejo vadybininkui dėl pagalbos plano, jame numatytų priemonių šeimai ir vaikui, atsižvelgiant į pakitusius šeimos poreikius ir (ar) pakitusią šeimos situaciją, tikslinimo;
 • dalyvauja atvejo nagrinėjimo posėdžiuose, teikia informaciją apie situaciją šeimoje ir šeimai teiktą pagalbą;
 • dalyvauja kuriant bei plėtojant pagalbos šeimoms ir vaikams paslaugų sistemą seniūnijoje bei (ar) Kauno miesto savivaldybėje;
 • bendradarbiauja su sveikatos priežiūros ir švietimo įstaigomis, policijos komisariatais, seniūnijomis, savivaldybės administracijos padaliniais, administruojančiais socialinę paramą bei socialines paslaugas, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritoriniu skyriumi, nevyriausybinėmis organizacijomis, religinėmis bendruomenėmis ir kt. įstaigomis socialinių paslaugų teikimo klausimais.
Leonilė Ramanauskienė
Socialinė darbuotoja, Gričiupio seniūnija (Gričiupio g. 11)
x

Funkcijos

 • Vadovaujantis žmogiškomis vertybėmis, abipusės pagarbos, tarpusavio bendradarbiavimo principais, atsižvelgdamas į šeimai sudarytą pagalbos planą planuoja ir teikia socialinę pagalbą šeimoms jų socialinėje aplinkoje, susitinkant su šeima šeimos namuose, Skyriuje ar kitose sutartose vietose, palaikant kontaktą su šeima kitomis priemonėmis, pavyzdžiui, telefonu;
 • teikia šeimoms ir vaikams bendrąsias socialines paslaugas (informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo, maitinimo organizavimo, transporto organizavimo, aprūpinimo būtiniausiais daiktais ir drabužiais);
 • teikia šeimoms ir vaikams socialinės priežiūros (socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo) paslaugas, juos konsultuojant (individualiai ir grupėmis), teikiant emocinę bei socialinę pagalbą ir didinant šeimos motyvaciją dalyvauti kompleksinės pagalbos ar prevencinės pagalbos teikimo procese, pozityvios tėvystės mokymuose, šeimos stiprinimo programose, nesmurtinio elgesio mokymo programose, priklausomybės ligų gydymo ir kitose programose;
 • teikia šeimai reikalingą informaciją ir žinias, ugdo tėvystės įgūdžius, socialinius įgūdžius, skatinant glaudesnį šeimos santykį su socialine aplinka;
 • konsultuoja vaiką ir tėvus (ar teisėtus vaiko atstovus pagal įstatymą) parinkdamas tinkamą konsultavimo techniką, metodą;
 • pagal galimybes, organizuoja ir veda grupinius užsiėmimus šeimoms ir vaikams, organizuoja šeimų pagalbos sau grupes, kitą prevencinę pagalbą;
 • bendradarbiauja ir veikia kartu su atvejo vadybininku organizuojant, planuojant ir teikiant pagalbą šeimai, teikia siūlymus atvejo vadybininkui dėl pagalbos plano šeimai efektyvumo ir informuoja jį apie situaciją šeimoje;
 • teikia siūlymus atvejo vadybininkui dėl pagalbos plano, jame numatytų priemonių šeimai ir vaikui, atsižvelgiant į pakitusius šeimos poreikius ir (ar) pakitusią šeimos situaciją, tikslinimo;
 • dalyvauja atvejo nagrinėjimo posėdžiuose, teikia informaciją apie situaciją šeimoje ir šeimai teiktą pagalbą;
 • dalyvauja kuriant bei plėtojant pagalbos šeimoms ir vaikams paslaugų sistemą seniūnijoje bei (ar) Kauno miesto savivaldybėje;
 • bendradarbiauja su sveikatos priežiūros ir švietimo įstaigomis, policijos komisariatais, seniūnijomis, savivaldybės administracijos padaliniais, administruojančiais socialinę paramą bei socialines paslaugas, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritoriniu skyriumi, nevyriausybinėmis organizacijomis, religinėmis bendruomenėmis ir kt. įstaigomis socialinių paslaugų teikimo klausimais.
Margarita Solovej
Socialinė darbuotoja, Panemunės seniūnija (Vaidoto g. 115)
x

Funkcijos

 • Vadovaujantis žmogiškomis vertybėmis, abipusės pagarbos, tarpusavio bendradarbiavimo principais, atsižvelgdamas į šeimai sudarytą pagalbos planą planuoja ir teikia socialinę pagalbą šeimoms jų socialinėje aplinkoje, susitinkant su šeima šeimos namuose, Skyriuje ar kitose sutartose vietose, palaikant kontaktą su šeima kitomis priemonėmis, pavyzdžiui, telefonu;
 • teikia šeimoms ir vaikams bendrąsias socialines paslaugas (informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo, maitinimo organizavimo, transporto organizavimo, aprūpinimo būtiniausiais daiktais ir drabužiais);
 • teikia šeimoms ir vaikams socialinės priežiūros (socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo) paslaugas, juos konsultuojant (individualiai ir grupėmis), teikiant emocinę bei socialinę pagalbą ir didinant šeimos motyvaciją dalyvauti kompleksinės pagalbos ar prevencinės pagalbos teikimo procese, pozityvios tėvystės mokymuose, šeimos stiprinimo programose, nesmurtinio elgesio mokymo programose, priklausomybės ligų gydymo ir kitose programose;
 • teikia šeimai reikalingą informaciją ir žinias, ugdo tėvystės įgūdžius, socialinius įgūdžius, skatinant glaudesnį šeimos santykį su socialine aplinka;
 • konsultuoja vaiką ir tėvus (ar teisėtus vaiko atstovus pagal įstatymą) parinkdamas tinkamą konsultavimo techniką, metodą;
 • pagal galimybes, organizuoja ir veda grupinius užsiėmimus šeimoms ir vaikams, organizuoja šeimų pagalbos sau grupes, kitą prevencinę pagalbą;
 • bendradarbiauja ir veikia kartu su atvejo vadybininku organizuojant, planuojant ir teikiant pagalbą šeimai, teikia siūlymus atvejo vadybininkui dėl pagalbos plano šeimai efektyvumo ir informuoja jį apie situaciją šeimoje;
 • teikia siūlymus atvejo vadybininkui dėl pagalbos plano, jame numatytų priemonių šeimai ir vaikui, atsižvelgiant į pakitusius šeimos poreikius ir (ar) pakitusią šeimos situaciją, tikslinimo;
 • dalyvauja atvejo nagrinėjimo posėdžiuose, teikia informaciją apie situaciją šeimoje ir šeimai teiktą pagalbą;
 • dalyvauja kuriant bei plėtojant pagalbos šeimoms ir vaikams paslaugų sistemą seniūnijoje bei (ar) Kauno miesto savivaldybėje;
 • bendradarbiauja su sveikatos priežiūros ir švietimo įstaigomis, policijos komisariatais, seniūnijomis, savivaldybės administracijos padaliniais, administruojančiais socialinę paramą bei socialines paslaugas, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritoriniu skyriumi, nevyriausybinėmis organizacijomis, religinėmis bendruomenėmis ir kt. įstaigomis socialinių paslaugų teikimo klausimais.
Renata Čiužienė
Socialinė darbuotoja, Panemunės seniūnija (Vaidoto g. 115)
x

Funkcijos

 • Vadovaujantis žmogiškomis vertybėmis, abipusės pagarbos, tarpusavio bendradarbiavimo principais, atsižvelgdamas į šeimai sudarytą pagalbos planą planuoja ir teikia socialinę pagalbą šeimoms jų socialinėje aplinkoje, susitinkant su šeima šeimos namuose, Skyriuje ar kitose sutartose vietose, palaikant kontaktą su šeima kitomis priemonėmis, pavyzdžiui, telefonu;
 • teikia šeimoms ir vaikams bendrąsias socialines paslaugas (informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo, maitinimo organizavimo, transporto organizavimo, aprūpinimo būtiniausiais daiktais ir drabužiais);
 • teikia šeimoms ir vaikams socialinės priežiūros (socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo) paslaugas, juos konsultuojant (individualiai ir grupėmis), teikiant emocinę bei socialinę pagalbą ir didinant šeimos motyvaciją dalyvauti kompleksinės pagalbos ar prevencinės pagalbos teikimo procese, pozityvios tėvystės mokymuose, šeimos stiprinimo programose, nesmurtinio elgesio mokymo programose, priklausomybės ligų gydymo ir kitose programose;
 • teikia šeimai reikalingą informaciją ir žinias, ugdo tėvystės įgūdžius, socialinius įgūdžius, skatinant glaudesnį šeimos santykį su socialine aplinka;
 • konsultuoja vaiką ir tėvus (ar teisėtus vaiko atstovus pagal įstatymą) parinkdamas tinkamą konsultavimo techniką, metodą;
 • pagal galimybes, organizuoja ir veda grupinius užsiėmimus šeimoms ir vaikams, organizuoja šeimų pagalbos sau grupes, kitą prevencinę pagalbą;
 • bendradarbiauja ir veikia kartu su atvejo vadybininku organizuojant, planuojant ir teikiant pagalbą šeimai, teikia siūlymus atvejo vadybininkui dėl pagalbos plano šeimai efektyvumo ir informuoja jį apie situaciją šeimoje;
 • teikia siūlymus atvejo vadybininkui dėl pagalbos plano, jame numatytų priemonių šeimai ir vaikui, atsižvelgiant į pakitusius šeimos poreikius ir (ar) pakitusią šeimos situaciją, tikslinimo;
 • dalyvauja atvejo nagrinėjimo posėdžiuose, teikia informaciją apie situaciją šeimoje ir šeimai teiktą pagalbą;
 • dalyvauja kuriant bei plėtojant pagalbos šeimoms ir vaikams paslaugų sistemą seniūnijoje bei (ar) Kauno miesto savivaldybėje;
 • bendradarbiauja su sveikatos priežiūros ir švietimo įstaigomis, policijos komisariatais, seniūnijomis, savivaldybės administracijos padaliniais, administruojančiais socialinę paramą bei socialines paslaugas, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritoriniu skyriumi, nevyriausybinėmis organizacijomis, religinėmis bendruomenėmis ir kt. įstaigomis socialinių paslaugų teikimo klausimais.
Karolina Dubosaitė
Socialinė darbuotoja, Petrašiūnų seniūnija (T. Masiulio g. 10)
x

Funkcijos

 • Vadovaujantis žmogiškomis vertybėmis, abipusės pagarbos, tarpusavio bendradarbiavimo principais, atsižvelgdamas į šeimai sudarytą pagalbos planą planuoja ir teikia socialinę pagalbą šeimoms jų socialinėje aplinkoje, susitinkant su šeima šeimos namuose, Skyriuje ar kitose sutartose vietose, palaikant kontaktą su šeima kitomis priemonėmis, pavyzdžiui, telefonu;
 • teikia šeimoms ir vaikams bendrąsias socialines paslaugas (informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo, maitinimo organizavimo, transporto organizavimo, aprūpinimo būtiniausiais daiktais ir drabužiais);
 • teikia šeimoms ir vaikams socialinės priežiūros (socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo) paslaugas, juos konsultuojant (individualiai ir grupėmis), teikiant emocinę bei socialinę pagalbą ir didinant šeimos motyvaciją dalyvauti kompleksinės pagalbos ar prevencinės pagalbos teikimo procese, pozityvios tėvystės mokymuose, šeimos stiprinimo programose, nesmurtinio elgesio mokymo programose, priklausomybės ligų gydymo ir kitose programose;
 • teikia šeimai reikalingą informaciją ir žinias, ugdo tėvystės įgūdžius, socialinius įgūdžius, skatinant glaudesnį šeimos santykį su socialine aplinka;
 • konsultuoja vaiką ir tėvus (ar teisėtus vaiko atstovus pagal įstatymą) parinkdamas tinkamą konsultavimo techniką, metodą;
 • pagal galimybes, organizuoja ir veda grupinius užsiėmimus šeimoms ir vaikams, organizuoja šeimų pagalbos sau grupes, kitą prevencinę pagalbą;
 • bendradarbiauja ir veikia kartu su atvejo vadybininku organizuojant, planuojant ir teikiant pagalbą šeimai, teikia siūlymus atvejo vadybininkui dėl pagalbos plano šeimai efektyvumo ir informuoja jį apie situaciją šeimoje;
 • teikia siūlymus atvejo vadybininkui dėl pagalbos plano, jame numatytų priemonių šeimai ir vaikui, atsižvelgiant į pakitusius šeimos poreikius ir (ar) pakitusią šeimos situaciją, tikslinimo;
 • dalyvauja atvejo nagrinėjimo posėdžiuose, teikia informaciją apie situaciją šeimoje ir šeimai teiktą pagalbą;
 • dalyvauja kuriant bei plėtojant pagalbos šeimoms ir vaikams paslaugų sistemą seniūnijoje bei (ar) Kauno miesto savivaldybėje;
 • bendradarbiauja su sveikatos priežiūros ir švietimo įstaigomis, policijos komisariatais, seniūnijomis, savivaldybės administracijos padaliniais, administruojančiais socialinę paramą bei socialines paslaugas, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritoriniu skyriumi, nevyriausybinėmis organizacijomis, religinėmis bendruomenėmis ir kt. įstaigomis socialinių paslaugų teikimo klausimais.
Greta Bernotavičienė
Socialinė darbuotoja, Petrašiūnų seniūnija (T. Masiulio g. 10)
x

Funkcijos

 • Vadovaujantis žmogiškomis vertybėmis, abipusės pagarbos, tarpusavio bendradarbiavimo principais, atsižvelgdamas į šeimai sudarytą pagalbos planą planuoja ir teikia socialinę pagalbą šeimoms jų socialinėje aplinkoje, susitinkant su šeima šeimos namuose, Skyriuje ar kitose sutartose vietose, palaikant kontaktą su šeima kitomis priemonėmis, pavyzdžiui, telefonu;
 • teikia šeimoms ir vaikams bendrąsias socialines paslaugas (informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo, maitinimo organizavimo, transporto organizavimo, aprūpinimo būtiniausiais daiktais ir drabužiais);
 • teikia šeimoms ir vaikams socialinės priežiūros (socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo) paslaugas, juos konsultuojant (individualiai ir grupėmis), teikiant emocinę bei socialinę pagalbą ir didinant šeimos motyvaciją dalyvauti kompleksinės pagalbos ar prevencinės pagalbos teikimo procese, pozityvios tėvystės mokymuose, šeimos stiprinimo programose, nesmurtinio elgesio mokymo programose, priklausomybės ligų gydymo ir kitose programose;
 • teikia šeimai reikalingą informaciją ir žinias, ugdo tėvystės įgūdžius, socialinius įgūdžius, skatinant glaudesnį šeimos santykį su socialine aplinka;
 • konsultuoja vaiką ir tėvus (ar teisėtus vaiko atstovus pagal įstatymą) parinkdamas tinkamą konsultavimo techniką, metodą;
 • pagal galimybes, organizuoja ir veda grupinius užsiėmimus šeimoms ir vaikams, organizuoja šeimų pagalbos sau grupes, kitą prevencinę pagalbą;
 • bendradarbiauja ir veikia kartu su atvejo vadybininku organizuojant, planuojant ir teikiant pagalbą šeimai, teikia siūlymus atvejo vadybininkui dėl pagalbos plano šeimai efektyvumo ir informuoja jį apie situaciją šeimoje;
 • teikia siūlymus atvejo vadybininkui dėl pagalbos plano, jame numatytų priemonių šeimai ir vaikui, atsižvelgiant į pakitusius šeimos poreikius ir (ar) pakitusią šeimos situaciją, tikslinimo;
 • dalyvauja atvejo nagrinėjimo posėdžiuose, teikia informaciją apie situaciją šeimoje ir šeimai teiktą pagalbą;
 • dalyvauja kuriant bei plėtojant pagalbos šeimoms ir vaikams paslaugų sistemą seniūnijoje bei (ar) Kauno miesto savivaldybėje;
 • bendradarbiauja su sveikatos priežiūros ir švietimo įstaigomis, policijos komisariatais, seniūnijomis, savivaldybės administracijos padaliniais, administruojančiais socialinę paramą bei socialines paslaugas, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritoriniu skyriumi, nevyriausybinėmis organizacijomis, religinėmis bendruomenėmis ir kt. įstaigomis socialinių paslaugų teikimo klausimais.
Tadas Gasparavičius
Socialinis darbuotojas, Šančių seniūnija (A.Juozapavičiaus pr. 72)
x

Funkcijos

 • Vadovaujantis žmogiškomis vertybėmis, abipusės pagarbos, tarpusavio bendradarbiavimo principais, atsižvelgdamas į šeimai sudarytą pagalbos planą planuoja ir teikia socialinę pagalbą šeimoms jų socialinėje aplinkoje, susitinkant su šeima šeimos namuose, Skyriuje ar kitose sutartose vietose, palaikant kontaktą su šeima kitomis priemonėmis, pavyzdžiui, telefonu;
 • teikia šeimoms ir vaikams bendrąsias socialines paslaugas (informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo, maitinimo organizavimo, transporto organizavimo, aprūpinimo būtiniausiais daiktais ir drabužiais);
 • teikia šeimoms ir vaikams socialinės priežiūros (socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo) paslaugas, juos konsultuojant (individualiai ir grupėmis), teikiant emocinę bei socialinę pagalbą ir didinant šeimos motyvaciją dalyvauti kompleksinės pagalbos ar prevencinės pagalbos teikimo procese, pozityvios tėvystės mokymuose, šeimos stiprinimo programose, nesmurtinio elgesio mokymo programose, priklausomybės ligų gydymo ir kitose programose;
 • teikia šeimai reikalingą informaciją ir žinias, ugdo tėvystės įgūdžius, socialinius įgūdžius, skatinant glaudesnį šeimos santykį su socialine aplinka;
 • konsultuoja vaiką ir tėvus (ar teisėtus vaiko atstovus pagal įstatymą) parinkdamas tinkamą konsultavimo techniką, metodą;
 • pagal galimybes, organizuoja ir veda grupinius užsiėmimus šeimoms ir vaikams, organizuoja šeimų pagalbos sau grupes, kitą prevencinę pagalbą;
 • bendradarbiauja ir veikia kartu su atvejo vadybininku organizuojant, planuojant ir teikiant pagalbą šeimai, teikia siūlymus atvejo vadybininkui dėl pagalbos plano šeimai efektyvumo ir informuoja jį apie situaciją šeimoje;
 • teikia siūlymus atvejo vadybininkui dėl pagalbos plano, jame numatytų priemonių šeimai ir vaikui, atsižvelgiant į pakitusius šeimos poreikius ir (ar) pakitusią šeimos situaciją, tikslinimo;
 • dalyvauja atvejo nagrinėjimo posėdžiuose, teikia informaciją apie situaciją šeimoje ir šeimai teiktą pagalbą;
 • dalyvauja kuriant bei plėtojant pagalbos šeimoms ir vaikams paslaugų sistemą seniūnijoje bei (ar) Kauno miesto savivaldybėje;
 • bendradarbiauja su sveikatos priežiūros ir švietimo įstaigomis, policijos komisariatais, seniūnijomis, savivaldybės administracijos padaliniais, administruojančiais socialinę paramą bei socialines paslaugas, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritoriniu skyriumi, nevyriausybinėmis organizacijomis, religinėmis bendruomenėmis ir kt. įstaigomis socialinių paslaugų teikimo klausimais.
Giedrė Knyšiūtė
Socialinė darbuotoja, Šančių seniūnija (A.Juozapavičiaus pr. 72)
x

Funkcijos

 • Vadovaujantis žmogiškomis vertybėmis, abipusės pagarbos, tarpusavio bendradarbiavimo principais, atsižvelgdamas į šeimai sudarytą pagalbos planą planuoja ir teikia socialinę pagalbą šeimoms jų socialinėje aplinkoje, susitinkant su šeima šeimos namuose, Skyriuje ar kitose sutartose vietose, palaikant kontaktą su šeima kitomis priemonėmis, pavyzdžiui, telefonu;
 • teikia šeimoms ir vaikams bendrąsias socialines paslaugas (informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo, maitinimo organizavimo, transporto organizavimo, aprūpinimo būtiniausiais daiktais ir drabužiais);
 • teikia šeimoms ir vaikams socialinės priežiūros (socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo) paslaugas, juos konsultuojant (individualiai ir grupėmis), teikiant emocinę bei socialinę pagalbą ir didinant šeimos motyvaciją dalyvauti kompleksinės pagalbos ar prevencinės pagalbos teikimo procese, pozityvios tėvystės mokymuose, šeimos stiprinimo programose, nesmurtinio elgesio mokymo programose, priklausomybės ligų gydymo ir kitose programose;
 • teikia šeimai reikalingą informaciją ir žinias, ugdo tėvystės įgūdžius, socialinius įgūdžius, skatinant glaudesnį šeimos santykį su socialine aplinka;
 • konsultuoja vaiką ir tėvus (ar teisėtus vaiko atstovus pagal įstatymą) parinkdamas tinkamą konsultavimo techniką, metodą;
 • pagal galimybes, organizuoja ir veda grupinius užsiėmimus šeimoms ir vaikams, organizuoja šeimų pagalbos sau grupes, kitą prevencinę pagalbą;
 • bendradarbiauja ir veikia kartu su atvejo vadybininku organizuojant, planuojant ir teikiant pagalbą šeimai, teikia siūlymus atvejo vadybininkui dėl pagalbos plano šeimai efektyvumo ir informuoja jį apie situaciją šeimoje;
 • teikia siūlymus atvejo vadybininkui dėl pagalbos plano, jame numatytų priemonių šeimai ir vaikui, atsižvelgiant į pakitusius šeimos poreikius ir (ar) pakitusią šeimos situaciją, tikslinimo;
 • dalyvauja atvejo nagrinėjimo posėdžiuose, teikia informaciją apie situaciją šeimoje ir šeimai teiktą pagalbą;
 • dalyvauja kuriant bei plėtojant pagalbos šeimoms ir vaikams paslaugų sistemą seniūnijoje bei (ar) Kauno miesto savivaldybėje;
 • bendradarbiauja su sveikatos priežiūros ir švietimo įstaigomis, policijos komisariatais, seniūnijomis, savivaldybės administracijos padaliniais, administruojančiais socialinę paramą bei socialines paslaugas, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritoriniu skyriumi, nevyriausybinėmis organizacijomis, religinėmis bendruomenėmis ir kt. įstaigomis socialinių paslaugų teikimo klausimais.
Ieva Urbonavičė
Socialinė darbuotoja, Šilainių seniūnija (Baltų pr. 53)
x

Funkcijos

 • Vadovaujantis žmogiškomis vertybėmis, abipusės pagarbos, tarpusavio bendradarbiavimo principais, atsižvelgdamas į šeimai sudarytą pagalbos planą planuoja ir teikia socialinę pagalbą šeimoms jų socialinėje aplinkoje, susitinkant su šeima šeimos namuose, Skyriuje ar kitose sutartose vietose, palaikant kontaktą su šeima kitomis priemonėmis, pavyzdžiui, telefonu;
 • teikia šeimoms ir vaikams bendrąsias socialines paslaugas (informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo, maitinimo organizavimo, transporto organizavimo, aprūpinimo būtiniausiais daiktais ir drabužiais);
 • teikia šeimoms ir vaikams socialinės priežiūros (socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo) paslaugas, juos konsultuojant (individualiai ir grupėmis), teikiant emocinę bei socialinę pagalbą ir didinant šeimos motyvaciją dalyvauti kompleksinės pagalbos ar prevencinės pagalbos teikimo procese, pozityvios tėvystės mokymuose, šeimos stiprinimo programose, nesmurtinio elgesio mokymo programose, priklausomybės ligų gydymo ir kitose programose;
 • teikia šeimai reikalingą informaciją ir žinias, ugdo tėvystės įgūdžius, socialinius įgūdžius, skatinant glaudesnį šeimos santykį su socialine aplinka;
 • konsultuoja vaiką ir tėvus (ar teisėtus vaiko atstovus pagal įstatymą) parinkdamas tinkamą konsultavimo techniką, metodą;
 • pagal galimybes, organizuoja ir veda grupinius užsiėmimus šeimoms ir vaikams, organizuoja šeimų pagalbos sau grupes, kitą prevencinę pagalbą;
 • bendradarbiauja ir veikia kartu su atvejo vadybininku organizuojant, planuojant ir teikiant pagalbą šeimai, teikia siūlymus atvejo vadybininkui dėl pagalbos plano šeimai efektyvumo ir informuoja jį apie situaciją šeimoje;
 • teikia siūlymus atvejo vadybininkui dėl pagalbos plano, jame numatytų priemonių šeimai ir vaikui, atsižvelgiant į pakitusius šeimos poreikius ir (ar) pakitusią šeimos situaciją, tikslinimo;
 • dalyvauja atvejo nagrinėjimo posėdžiuose, teikia informaciją apie situaciją šeimoje ir šeimai teiktą pagalbą;
 • dalyvauja kuriant bei plėtojant pagalbos šeimoms ir vaikams paslaugų sistemą seniūnijoje bei (ar) Kauno miesto savivaldybėje;
 • bendradarbiauja su sveikatos priežiūros ir švietimo įstaigomis, policijos komisariatais, seniūnijomis, savivaldybės administracijos padaliniais, administruojančiais socialinę paramą bei socialines paslaugas, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritoriniu skyriumi, nevyriausybinėmis organizacijomis, religinėmis bendruomenėmis ir kt. įstaigomis socialinių paslaugų teikimo klausimais.
Greta Šarkauskaitė
Socialinė darbuotoja, Šilainių seniūnija (Baltų pr. 53)
x

Funkcijos

 • Vadovaujantis žmogiškomis vertybėmis, abipusės pagarbos, tarpusavio bendradarbiavimo principais, atsižvelgdamas į šeimai sudarytą pagalbos planą planuoja ir teikia socialinę pagalbą šeimoms jų socialinėje aplinkoje, susitinkant su šeima šeimos namuose, Skyriuje ar kitose sutartose vietose, palaikant kontaktą su šeima kitomis priemonėmis, pavyzdžiui, telefonu;
 • teikia šeimoms ir vaikams bendrąsias socialines paslaugas (informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo, maitinimo organizavimo, transporto organizavimo, aprūpinimo būtiniausiais daiktais ir drabužiais);
 • teikia šeimoms ir vaikams socialinės priežiūros (socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo) paslaugas, juos konsultuojant (individualiai ir grupėmis), teikiant emocinę bei socialinę pagalbą ir didinant šeimos motyvaciją dalyvauti kompleksinės pagalbos ar prevencinės pagalbos teikimo procese, pozityvios tėvystės mokymuose, šeimos stiprinimo programose, nesmurtinio elgesio mokymo programose, priklausomybės ligų gydymo ir kitose programose;
 • teikia šeimai reikalingą informaciją ir žinias, ugdo tėvystės įgūdžius, socialinius įgūdžius, skatinant glaudesnį šeimos santykį su socialine aplinka;
 • konsultuoja vaiką ir tėvus (ar teisėtus vaiko atstovus pagal įstatymą) parinkdamas tinkamą konsultavimo techniką, metodą;
 • pagal galimybes, organizuoja ir veda grupinius užsiėmimus šeimoms ir vaikams, organizuoja šeimų pagalbos sau grupes, kitą prevencinę pagalbą;
 • bendradarbiauja ir veikia kartu su atvejo vadybininku organizuojant, planuojant ir teikiant pagalbą šeimai, teikia siūlymus atvejo vadybininkui dėl pagalbos plano šeimai efektyvumo ir informuoja jį apie situaciją šeimoje;
 • teikia siūlymus atvejo vadybininkui dėl pagalbos plano, jame numatytų priemonių šeimai ir vaikui, atsižvelgiant į pakitusius šeimos poreikius ir (ar) pakitusią šeimos situaciją, tikslinimo;
 • dalyvauja atvejo nagrinėjimo posėdžiuose, teikia informaciją apie situaciją šeimoje ir šeimai teiktą pagalbą;
 • dalyvauja kuriant bei plėtojant pagalbos šeimoms ir vaikams paslaugų sistemą seniūnijoje bei (ar) Kauno miesto savivaldybėje;
 • bendradarbiauja su sveikatos priežiūros ir švietimo įstaigomis, policijos komisariatais, seniūnijomis, savivaldybės administracijos padaliniais, administruojančiais socialinę paramą bei socialines paslaugas, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritoriniu skyriumi, nevyriausybinėmis organizacijomis, religinėmis bendruomenėmis ir kt. įstaigomis socialinių paslaugų teikimo klausimais.
Karolina Debesiūnaitė
Socialinė darbuotoja, Šilainių seniūnija (Baltų pr. 53)
x

Funkcijos

 • Vadovaujantis žmogiškomis vertybėmis, abipusės pagarbos, tarpusavio bendradarbiavimo principais, atsižvelgdamas į šeimai sudarytą pagalbos planą planuoja ir teikia socialinę pagalbą šeimoms jų socialinėje aplinkoje, susitinkant su šeima šeimos namuose, Skyriuje ar kitose sutartose vietose, palaikant kontaktą su šeima kitomis priemonėmis, pavyzdžiui, telefonu;
 • teikia šeimoms ir vaikams bendrąsias socialines paslaugas (informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo, maitinimo organizavimo, transporto organizavimo, aprūpinimo būtiniausiais daiktais ir drabužiais);
 • teikia šeimoms ir vaikams socialinės priežiūros (socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo) paslaugas, juos konsultuojant (individualiai ir grupėmis), teikiant emocinę bei socialinę pagalbą ir didinant šeimos motyvaciją dalyvauti kompleksinės pagalbos ar prevencinės pagalbos teikimo procese, pozityvios tėvystės mokymuose, šeimos stiprinimo programose, nesmurtinio elgesio mokymo programose, priklausomybės ligų gydymo ir kitose programose;
 • teikia šeimai reikalingą informaciją ir žinias, ugdo tėvystės įgūdžius, socialinius įgūdžius, skatinant glaudesnį šeimos santykį su socialine aplinka;
 • konsultuoja vaiką ir tėvus (ar teisėtus vaiko atstovus pagal įstatymą) parinkdamas tinkamą konsultavimo techniką, metodą;
 • pagal galimybes, organizuoja ir veda grupinius užsiėmimus šeimoms ir vaikams, organizuoja šeimų pagalbos sau grupes, kitą prevencinę pagalbą;
 • bendradarbiauja ir veikia kartu su atvejo vadybininku organizuojant, planuojant ir teikiant pagalbą šeimai, teikia siūlymus atvejo vadybininkui dėl pagalbos plano šeimai efektyvumo ir informuoja jį apie situaciją šeimoje;
 • teikia siūlymus atvejo vadybininkui dėl pagalbos plano, jame numatytų priemonių šeimai ir vaikui, atsižvelgiant į pakitusius šeimos poreikius ir (ar) pakitusią šeimos situaciją, tikslinimo;
 • dalyvauja atvejo nagrinėjimo posėdžiuose, teikia informaciją apie situaciją šeimoje ir šeimai teiktą pagalbą;
 • dalyvauja kuriant bei plėtojant pagalbos šeimoms ir vaikams paslaugų sistemą seniūnijoje bei (ar) Kauno miesto savivaldybėje;
 • bendradarbiauja su sveikatos priežiūros ir švietimo įstaigomis, policijos komisariatais, seniūnijomis, savivaldybės administracijos padaliniais, administruojančiais socialinę paramą bei socialines paslaugas, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritoriniu skyriumi, nevyriausybinėmis organizacijomis, religinėmis bendruomenėmis ir kt. įstaigomis socialinių paslaugų teikimo klausimais.
Greta Andraitytė
Socialinė darbuotoja, Vilijampolės seniūnija (A. Stulginskio g. 61)
x

Funkcijos

 • Vadovaujantis žmogiškomis vertybėmis, abipusės pagarbos, tarpusavio bendradarbiavimo principais, atsižvelgdamas į šeimai sudarytą pagalbos planą planuoja ir teikia socialinę pagalbą šeimoms jų socialinėje aplinkoje, susitinkant su šeima šeimos namuose, Skyriuje ar kitose sutartose vietose, palaikant kontaktą su šeima kitomis priemonėmis, pavyzdžiui, telefonu;
 • teikia šeimoms ir vaikams bendrąsias socialines paslaugas (informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo, maitinimo organizavimo, transporto organizavimo, aprūpinimo būtiniausiais daiktais ir drabužiais);
 • teikia šeimoms ir vaikams socialinės priežiūros (socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo) paslaugas, juos konsultuojant (individualiai ir grupėmis), teikiant emocinę bei socialinę pagalbą ir didinant šeimos motyvaciją dalyvauti kompleksinės pagalbos ar prevencinės pagalbos teikimo procese, pozityvios tėvystės mokymuose, šeimos stiprinimo programose, nesmurtinio elgesio mokymo programose, priklausomybės ligų gydymo ir kitose programose;
 • teikia šeimai reikalingą informaciją ir žinias, ugdo tėvystės įgūdžius, socialinius įgūdžius, skatinant glaudesnį šeimos santykį su socialine aplinka;
 • konsultuoja vaiką ir tėvus (ar teisėtus vaiko atstovus pagal įstatymą) parinkdamas tinkamą konsultavimo techniką, metodą;
 • pagal galimybes, organizuoja ir veda grupinius užsiėmimus šeimoms ir vaikams, organizuoja šeimų pagalbos sau grupes, kitą prevencinę pagalbą;
 • bendradarbiauja ir veikia kartu su atvejo vadybininku organizuojant, planuojant ir teikiant pagalbą šeimai, teikia siūlymus atvejo vadybininkui dėl pagalbos plano šeimai efektyvumo ir informuoja jį apie situaciją šeimoje;
 • teikia siūlymus atvejo vadybininkui dėl pagalbos plano, jame numatytų priemonių šeimai ir vaikui, atsižvelgiant į pakitusius šeimos poreikius ir (ar) pakitusią šeimos situaciją, tikslinimo;
 • dalyvauja atvejo nagrinėjimo posėdžiuose, teikia informaciją apie situaciją šeimoje ir šeimai teiktą pagalbą;
 • dalyvauja kuriant bei plėtojant pagalbos šeimoms ir vaikams paslaugų sistemą seniūnijoje bei (ar) Kauno miesto savivaldybėje;
 • bendradarbiauja su sveikatos priežiūros ir švietimo įstaigomis, policijos komisariatais, seniūnijomis, savivaldybės administracijos padaliniais, administruojančiais socialinę paramą bei socialines paslaugas, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritoriniu skyriumi, nevyriausybinėmis organizacijomis, religinėmis bendruomenėmis ir kt. įstaigomis socialinių paslaugų teikimo klausimais.
Kristina Morkūnienė
Socialinė darbuotoja, Vilijampolės seniūnija (A. Stulginskio g. 61)
x

Funkcijos

 • Vadovaujantis žmogiškomis vertybėmis, abipusės pagarbos, tarpusavio bendradarbiavimo principais, atsižvelgdamas į šeimai sudarytą pagalbos planą planuoja ir teikia socialinę pagalbą šeimoms jų socialinėje aplinkoje, susitinkant su šeima šeimos namuose, Skyriuje ar kitose sutartose vietose, palaikant kontaktą su šeima kitomis priemonėmis, pavyzdžiui, telefonu;
 • teikia šeimoms ir vaikams bendrąsias socialines paslaugas (informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo, maitinimo organizavimo, transporto organizavimo, aprūpinimo būtiniausiais daiktais ir drabužiais);
 • teikia šeimoms ir vaikams socialinės priežiūros (socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo) paslaugas, juos konsultuojant (individualiai ir grupėmis), teikiant emocinę bei socialinę pagalbą ir didinant šeimos motyvaciją dalyvauti kompleksinės pagalbos ar prevencinės pagalbos teikimo procese, pozityvios tėvystės mokymuose, šeimos stiprinimo programose, nesmurtinio elgesio mokymo programose, priklausomybės ligų gydymo ir kitose programose;
 • teikia šeimai reikalingą informaciją ir žinias, ugdo tėvystės įgūdžius, socialinius įgūdžius, skatinant glaudesnį šeimos santykį su socialine aplinka;
 • konsultuoja vaiką ir tėvus (ar teisėtus vaiko atstovus pagal įstatymą) parinkdamas tinkamą konsultavimo techniką, metodą;
 • pagal galimybes, organizuoja ir veda grupinius užsiėmimus šeimoms ir vaikams, organizuoja šeimų pagalbos sau grupes, kitą prevencinę pagalbą;
 • bendradarbiauja ir veikia kartu su atvejo vadybininku organizuojant, planuojant ir teikiant pagalbą šeimai, teikia siūlymus atvejo vadybininkui dėl pagalbos plano šeimai efektyvumo ir informuoja jį apie situaciją šeimoje;
 • teikia siūlymus atvejo vadybininkui dėl pagalbos plano, jame numatytų priemonių šeimai ir vaikui, atsižvelgiant į pakitusius šeimos poreikius ir (ar) pakitusią šeimos situaciją, tikslinimo;
 • dalyvauja atvejo nagrinėjimo posėdžiuose, teikia informaciją apie situaciją šeimoje ir šeimai teiktą pagalbą;
 • dalyvauja kuriant bei plėtojant pagalbos šeimoms ir vaikams paslaugų sistemą seniūnijoje bei (ar) Kauno miesto savivaldybėje;
 • bendradarbiauja su sveikatos priežiūros ir švietimo įstaigomis, policijos komisariatais, seniūnijomis, savivaldybės administracijos padaliniais, administruojančiais socialinę paramą bei socialines paslaugas, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritoriniu skyriumi, nevyriausybinėmis organizacijomis, religinėmis bendruomenėmis ir kt. įstaigomis socialinių paslaugų teikimo klausimais.
Donata Kalundienė
Socialinė darbuotoja, Žaliakalnio seniūnija (Šv. Gertrūdos g. 7)
x

Funkcijos

 • Vadovaujantis žmogiškomis vertybėmis, abipusės pagarbos, tarpusavio bendradarbiavimo principais, atsižvelgdamas į šeimai sudarytą pagalbos planą planuoja ir teikia socialinę pagalbą šeimoms jų socialinėje aplinkoje, susitinkant su šeima šeimos namuose, Skyriuje ar kitose sutartose vietose, palaikant kontaktą su šeima kitomis priemonėmis, pavyzdžiui, telefonu;
 • teikia šeimoms ir vaikams bendrąsias socialines paslaugas (informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo, maitinimo organizavimo, transporto organizavimo, aprūpinimo būtiniausiais daiktais ir drabužiais);
 • teikia šeimoms ir vaikams socialinės priežiūros (socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo) paslaugas, juos konsultuojant (individualiai ir grupėmis), teikiant emocinę bei socialinę pagalbą ir didinant šeimos motyvaciją dalyvauti kompleksinės pagalbos ar prevencinės pagalbos teikimo procese, pozityvios tėvystės mokymuose, šeimos stiprinimo programose, nesmurtinio elgesio mokymo programose, priklausomybės ligų gydymo ir kitose programose;
 • teikia šeimai reikalingą informaciją ir žinias, ugdo tėvystės įgūdžius, socialinius įgūdžius, skatinant glaudesnį šeimos santykį su socialine aplinka;
 • konsultuoja vaiką ir tėvus (ar teisėtus vaiko atstovus pagal įstatymą) parinkdamas tinkamą konsultavimo techniką, metodą;
 • pagal galimybes, organizuoja ir veda grupinius užsiėmimus šeimoms ir vaikams, organizuoja šeimų pagalbos sau grupes, kitą prevencinę pagalbą;
 • bendradarbiauja ir veikia kartu su atvejo vadybininku organizuojant, planuojant ir teikiant pagalbą šeimai, teikia siūlymus atvejo vadybininkui dėl pagalbos plano šeimai efektyvumo ir informuoja jį apie situaciją šeimoje;
 • teikia siūlymus atvejo vadybininkui dėl pagalbos plano, jame numatytų priemonių šeimai ir vaikui, atsižvelgiant į pakitusius šeimos poreikius ir (ar) pakitusią šeimos situaciją, tikslinimo;
 • dalyvauja atvejo nagrinėjimo posėdžiuose, teikia informaciją apie situaciją šeimoje ir šeimai teiktą pagalbą;
 • dalyvauja kuriant bei plėtojant pagalbos šeimoms ir vaikams paslaugų sistemą seniūnijoje bei (ar) Kauno miesto savivaldybėje;
 • bendradarbiauja su sveikatos priežiūros ir švietimo įstaigomis, policijos komisariatais, seniūnijomis, savivaldybės administracijos padaliniais, administruojančiais socialinę paramą bei socialines paslaugas, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritoriniu skyriumi, nevyriausybinėmis organizacijomis, religinėmis bendruomenėmis ir kt. įstaigomis socialinių paslaugų teikimo klausimais.
Justina Kubiliūtė
Socialinė darbuotoja, Žaliakalnio seniūnija (Šv. Gertrūdos g. 7)
x

Funkcijos

 • Vadovaujantis žmogiškomis vertybėmis, abipusės pagarbos, tarpusavio bendradarbiavimo principais, atsižvelgdamas į šeimai sudarytą pagalbos planą planuoja ir teikia socialinę pagalbą šeimoms jų socialinėje aplinkoje, susitinkant su šeima šeimos namuose, Skyriuje ar kitose sutartose vietose, palaikant kontaktą su šeima kitomis priemonėmis, pavyzdžiui, telefonu;
 • teikia šeimoms ir vaikams bendrąsias socialines paslaugas (informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo, maitinimo organizavimo, transporto organizavimo, aprūpinimo būtiniausiais daiktais ir drabužiais);
 • teikia šeimoms ir vaikams socialinės priežiūros (socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo) paslaugas, juos konsultuojant (individualiai ir grupėmis), teikiant emocinę bei socialinę pagalbą ir didinant šeimos motyvaciją dalyvauti kompleksinės pagalbos ar prevencinės pagalbos teikimo procese, pozityvios tėvystės mokymuose, šeimos stiprinimo programose, nesmurtinio elgesio mokymo programose, priklausomybės ligų gydymo ir kitose programose;
 • teikia šeimai reikalingą informaciją ir žinias, ugdo tėvystės įgūdžius, socialinius įgūdžius, skatinant glaudesnį šeimos santykį su socialine aplinka;
 • konsultuoja vaiką ir tėvus (ar teisėtus vaiko atstovus pagal įstatymą) parinkdamas tinkamą konsultavimo techniką, metodą;
 • pagal galimybes, organizuoja ir veda grupinius užsiėmimus šeimoms ir vaikams, organizuoja šeimų pagalbos sau grupes, kitą prevencinę pagalbą;
 • bendradarbiauja ir veikia kartu su atvejo vadybininku organizuojant, planuojant ir teikiant pagalbą šeimai, teikia siūlymus atvejo vadybininkui dėl pagalbos plano šeimai efektyvumo ir informuoja jį apie situaciją šeimoje;
 • teikia siūlymus atvejo vadybininkui dėl pagalbos plano, jame numatytų priemonių šeimai ir vaikui, atsižvelgiant į pakitusius šeimos poreikius ir (ar) pakitusią šeimos situaciją, tikslinimo;
 • dalyvauja atvejo nagrinėjimo posėdžiuose, teikia informaciją apie situaciją šeimoje ir šeimai teiktą pagalbą;
 • dalyvauja kuriant bei plėtojant pagalbos šeimoms ir vaikams paslaugų sistemą seniūnijoje bei (ar) Kauno miesto savivaldybėje;
 • bendradarbiauja su sveikatos priežiūros ir švietimo įstaigomis, policijos komisariatais, seniūnijomis, savivaldybės administracijos padaliniais, administruojančiais socialinę paramą bei socialines paslaugas, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritoriniu skyriumi, nevyriausybinėmis organizacijomis, religinėmis bendruomenėmis ir kt. įstaigomis socialinių paslaugų teikimo klausimais.
Daiva Rakauskienė
Vedėjo pavaduotoja socialiniams reikalams (Šeimos krizių centras), Birutės g. 29A, Kaunas
x

Funkcijos

 • Užtikrina efektyvų ir kokybišką Šeimos krizių centro teikiamų socialinių paslaugų organizavimo procesą;
 • pagal kompetenciją informuoja ir konsultuoja interesantus, paslaugų gavėjus Skyriaus teikiamų socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo klausimais;
 • kaupia, analizuoja ir apibendrina duomenis apie Šeimos krizių centro teikiamas socialines paslaugas, reikalingus statistinei analizei vesti;
 • siekiant spręsti paslaugų gavėjų problemas bendradarbiauja su sveikatos priežiūros, socialinių ir švietimo paslaugų įstaigomis, policijos komisariatais, seniūnijomis, savivaldybės administracijos padaliniais, administruojančiais socialinę paramą bei socialines paslaugas, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritoriniu skyriumi, teisėsaugos, įdarbinimo institucijomis ir įstaigomis, kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis, įstaigomis ir organizacijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, dirbančiomis vaiko ir šeimos gerovės srityje;
 • nuolat stebi, vertina socialinių darbuotojų ir individualios priežiūros darbuotojų atliekamas funkcijas bei paslaugų teikimo kokybę ir efektyvumą;
 • teikia paslaugų gavėjams bendrąsias ir specialiąsias (socialinės priežiūros: laikino apnakvindinimo, intensyvios krizių įveikimo pagalbos) paslaugas, juos konsultuojant (individualiai ir grupėmis), teikiant emocinę bei socialinę pagalbą ir didinant paslaugų gavėjų motyvaciją dalyvauti kompleksinės pagalbos ar prevencinės pagalbos teikimo procese;
 • nustato asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį;
 • nagrinėja paslaugų gavėjų pareiškimus ir skundus;
 • teisės aktų nustatyta tvarka kontroliuoja Centro socialinių darbuotojų paslaugų teikimo dokumentaciją ir pildo registracijos žurnalus pagal patvirtintą Kauno miesto socialinių paslaugų centro dokumentacijos planą;
 • teisės aktų nustatyta tvarka sudaro Šeimos krizių centro darbuotojų darbo grafikus;
 • teisės aktų nustatyta tvarka, teisingai apskaičiuoja gyventojų mokesčius už praėjusį mėnesį ir rengia reikiamus dokumentų pakeitimus;
 • kontroliuoja informacijos paslaugų gavėjams pateikimą stenduose bei šios informacijos nuolatinį atnaujinimą socialinių paslaugų klausimais;
 • pagal dokumentacijos planą organizuoja ir kontroliuoja Skyriaus sudaromų bylų ir kitų dokumentų registrų tvarkymą;
 • kontroliuoja tinkamą vaiko apsaugos politikos įgyvendinimą Šeimos krizių centre;
 • rengia dokumentų, reglamentuojančių Skyriaus kompetencijai priskirtų funkcijų organizavimą ir vykdymą, projektus;
 • koordinuoja ir kontroliuoja socialinio darbuotojo ir individualios priežiūros darbuotojų darbą;
 • tvarko Šeimos krizių centro ūkinius reikalus (organizuoja darbuotojų aprūpinimą darbo priemonėmis, ūkinio - techninio pobūdžio problemų sprendimą ir pan.);
 • sudaro Šeimos krizių centro darbuotojų atostogų grafiką.
Renata Stanislavavičienė
Socialinė darbuotoja (Šeimos krizių centras), Birutės g. 29A, Kaunas
x

Funkcijos

 • Teikia paslaugų gavėjams bendrąsias (informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo) socialines paslaugas;
 • teikia paslaugų gavėjams socialinės priežiūros (laikino apnakvindinimo, intensyvios krizių įveikimo pagalbos paslaugas, juos konsultuojant (individualiai ir grupėmis), teikiant emocinę bei socialinę pagalbą ir didinant paslaugų gavėjų motyvaciją dalyvauti kompleksinės pagalbos ar prevencinės pagalbos teikimo procese;
 • organizuoja ir teikia kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymo ir palaikymo (savitvarka, asmens higiena, sveikos gyvensenos įgūdžiai, namų ruošos darbai, namų saugumas, švaros virtuvėje ir namuose palaikymas, maisto ruošimas, biudžeto planavimas, pinigų taupymas ir valdymas, naudojimasis banko paslaugomis, apsipirkimas, orientavimasis aplinkoje, naudojimasis viešuoju transportu ir kt.), darbo įgūdžių ugdymo paslaugas;
 • bendradarbiauja ir veikia kartu su Socialinių paslaugų šeimai skyriaus atvejo vadybininku organizuojant, planuojant ir teikiant pagalbą paslaugų gavėjui, informuoja atvejo vadybininką apie darbą su asmeniu (šeima), stebimą pokytį asmens (šeimos) gyvenime, paslaugų teikimą, jų poveikį asmens (šeimos) situacijai;
 • vertina asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį;
 • teisės aktų nustatyta tvarka iš kitų institucijų, įstaigų renka ir analizuoja informaciją apie paslaugų gavėjų poreikius socialinių paslaugų teikimui;
 • organizuoja socialinės, medicininės, švietimo, psichologinės, teisinės pagalbos teikimą paslaugų gavėjams suburiant specialistus (psichologus, socialinius darbuotojus, asmens sveikatos priežiūros ir švietimo įstaigų specialistus, seniūnijos darbuotojus, teisininkus, individualios priežiūros darbuotojus ir kt.);
 • kaupia, analizuoja ir apibendrina duomenis, apie Šeimos krizių centro teikiamas socialines paslaugas, reikalingus statistinei analizei vesti;
 • organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja individualios priežiūros darbuotojų veiklą, jų vedamą dokumentaciją, konsultuoja individualios priežiūros darbuotojus, teikiant paslaugų gavėjams socialines paslaugas;organizuoja paslaugų gavėjų gyvenamųjų patalpų ir teritorijos tvarkymo, žaliųjų erdvių, esančių Šeimos krizių centro teritorijoje, priežiūros darbus;
 • siekiant spręsti paslaugų gavėjų problemas bendradarbiauja su sveikatos priežiūros, socialinių ir švietimo paslaugų įstaigomis, policijos komisariatais, seniūnijomis, savivaldybės administracijos padaliniais, administruojančiais socialinę paramą bei socialines paslaugas, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritoriniu skyriumi, teisėsaugos, įdarbinimo institucijomis ir įstaigomis, kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis, įstaigomis ir organizacijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, dirbančiomis vaiko ir šeimos gerovės srityje;
 • stebi teikiamų paslaugų poveikį paslaugų gavėjams, jų krizinės situacijos įveikimui ir vertina asmens (šeimos) pasiektus rezultatus/ pokyčius.
Roberta Kaminskaitė
Psichologė (Šeimos krizių centras), Birutės g. 29A, Kaunas
x

Funkcijos

 • Rūpinasi socialinių paslaugų gavėjų psichine sveikata, konsultuoja socialinių paslaugų gavėjus individualiai ir grupėse;
 • Parenka metodus ir atlieka psichologinį socialinių paslaugų gavėjų įvertinimą;
 • Vykdo psichologinį švietimą;
 • Pagal kompetenciją teikia kompleksines paslaugas šeimai;
 • Užmezga santykį su asmenimis, patiriančiais įvairių sunkumų, įtraukia juos į pagalbos teikimo procesą;
 • Teikia psichologinę pagalbą socialinių paslaugų gavėjams, išgyvenantiems krizę ar patyrusiems trauminių emocinių išgyvenimų (ligų, netekčių, skyrybų ir kt.), ir jų šeimoms, artimiesiems;
 • Padeda stiprinti socialiai pažeidžiamų grupių asmenų ryšį su bendruomene;
 • Bendradarbiauja su kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis, įstaigomis ir organizacijomis teikiamų socialinių paslaugų srityje.
 • Vertina Skyriaus paslaugų gavėjų psichologines asmenybės problemas;
 • Konsultuoja Skyriaus paslaugų gavėjus, turinčius problemų, krizių, vidinių ir asmeninių konfliktų, bei jų artimuosius, teikia psichologinę pagalbą;
 • Jei asmuo (šeima) yra krizinėje situacijoje suteikia skubią psichologinę pagalbą, nedelsiant informuoja apie situaciją Skyriaus vedėjo pavaduotoją socialiniams reikalams, dirbantį Šeimos krizių centre ir (ar) šeimos atvejo vadybininką esant poreikiui ir policiją;
 • Skyriaus paslaugų gavėjams organizuoja ir veda grupinius užsiėmimus;
 • Pagal poreikį rengia Skyriaus paslaugų gavėjų charakteristikas;
 • Pagal poreikį dalyvauja Atvejo nagrinėjimo posėdžiuose, teikia išvadas raštu arba žodžiu apie psichologo paslaugas gaunančius Skyriaus paslaugų gavėjus;
 • Inicijuoja, rengia ir įgyvendina psichologinių problemų prevencijos programas, padedančias išvengti psichologinių ir socialinių asmenybės problemų;
Visą parą veikiantis telefonas dėl apgyvendinimo Šeimos krizių centre


Laikino apgyvendinimo skyrius
Neringa Gudėnaitė-Martinėlienė
Vedėja socialiniams reikalams, R. Kalantos g. 55
x

Funkcijos

 • Vadovauja Skyriui, organizuoja ir kontroliuoja jo veiklą, paskirsto Skyriaus darbuotojams pavedimus, kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina darbo drausmę, atsako už Skyriui pavestų užduočių ir funkcijų įvykdymą, užtikrinant Skyriaus nuostatuose, vidaus tvarkos taisyklėse įvardintų reikalavimų įgyvendinimą laiku;
 • kontroliuoja, kad laiku būtų vykdomi Skyriaus veiklą reglamentuojantys teisės aktai, Centro direktoriaus įsakymai bei nurodymai;
 • rengia ir vertina Skyriaus darbuotojų metines užduotis ir teikia išvadas Centro direktoriui;
 • organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja bendrųjų socialinių paslaugų ir socialinės priežiūros paslaugų teikimą socialinę riziką patiriantiems asmenims;
 • bendradarbiauja su kitomis įstaigomis ir institucijomis formuojant suaugusiųjų socialinę riziką patiriančių asmenų socialinės ir profesinės integracijos politiką;
 • organizuoja bendradarbiavimą su fiziniais ir juridiniais asmenimis, galinčiais suteikti Skyriui paramą bei organizuoja bendradarbiavimą su nevyriausybinėmis, religinėmis, mokslo, švietimo, vietos savivaldos, bei kitomis institucijomis ir organizacijomis. 
Violeta Radžiuvienė
Vedėjo pavaduotoja socialiniams reikalams, R.Kalantos g. 55
x

Funkcijos

 • Užtikrina efektyvų ir kokybišką Skyriaus teikiamų socialinių paslaugų organizavimo procesą;
 • dalyvauja Skyriaus socialinių paslaugų gavėjų (toliau – paslaugų gavėjai) socialinių problemų sprendimo procese, susidedančiame iš tiesioginės ir netiesioginės pagalbos teikimo paslaugų gavėjams;
 • kaupia, analizuoja ir apibendrina duomenis apie Skyriaus teikiamas socialines paslaugas reikalingus statistinei analizei vesti;
 • nuolat stebi, vertina socialinių darbuotojų atliekamas funkcijas bei paslaugų teikimo kokybę ir efektyvumą;
 • supažindina paslaugų gavėjus su Skyriaus gyventojų vidaus tvarkos ir elgesio taisyklėmis bei kontroliuoja jų laikymąsi;
 • teisės aktų nustatyta tvarka kontroliuoja Skyriaus socialinių darbuotojų paslaugų teikimo dokumentaciją ir pildo registracijos žurnalus pagal patvirtintą Kauno miesto socialinių paslaugų centro dokumentacijos planą;
 • sudaro Skyriaus darbuotojų darbo grafikus;
 • teisės aktų nustatyta tvarka, teisingai apskaičiuoja gyventojų mokesčius už praėjusį mėnesį; pildo pinigų priėmimo kvitus ir iki kiekvieno mėnesio dvidešimtos dienos pinigus įneša Centro kasą;
 • veda duomenis apie teikiamas paslaugas socialinių paslaugų gavėjams į Socialinės paramos informacinę sistemą (SPIS);
 • kontroliuoja informacijos paslaugų gavėjams pateikimą stenduose bei šios informacijos nuolatinį atnaujinimą socialinių paslaugų klausimais;
 • pagal Centro dokumentacijos planą organizuoja ir kontroliuoja Skyriaus sudaromų bylų ir kitų dokumentų registrų tvarkymą.
Virginija Vasiliauskienė
Socialinė darbuotoja (dėl moterų laikino apgyvendinimo paslaugos), R. Kalantos g. 55
x

Funkcijos

 • Renka ir analizuoja informaciją apie Skyriaus socialinių paslaugų gavėjų (toliau – paslaugų gavėjai) poreikius socialinių paslaugų teikimui;
 • informuoja ir konsultuoja asmenis apie socialinių paslaugų teikimo galimybes bei paslaugų vykdymą;
 • vertina ir analizuoja teikiamų socialinių paslaugų kokybę bei efektyvumą, prognozuoja jų poreikį;
 • rengia ataskaitas apie teikiamas socialines paslaugas ir teikia jas Skyriaus vyriausiajam socialiniam darbuotojui arba Skyriaus vedėjui;
 • konsultuoja socialinių darbuotojų padėjėjus, teikiant paslaugų gavėjams socialines paslaugas, kontroliuoja jų atliekamas funkcijas;
 • organizuoja ir teikia bendrąsias ir socialinės priežiūros paslaugas:
 • vertina ir nustato asmens socialinių paslaugų poreikį, sudaro bei koreguoja Individualų integracijos į visuomenę veiksmų planą, vykdo šio plano įgyvendinimo priežiūrą;
 • bendradarbiauja su paslaugų gavėjais, rengiant priemones Individualaus integracijos į visuomenę veiksmų plano koregavimui, skatina juos prisiimti atsakomybę už numatomų priemonių vykdymą;
 • vykdo individualų socialinį darbą su kiekvienu asmeniu bei veda socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo apskaitą;
 • kiekvieną darbo dieną lankosi ir kontroliuoja paslaugų gavėjų gyvenamųjų ir kitų patalpų bei teritorijos, kuriomis naudojasi paslaugų gavėjai, sanitarinę būklę;
 • sprendžia  paslaugų gavėjų asmenines, buitines, socialines bei kitas  problemas;
 • veda paslaugų gavėjų asmens bylas, pildo jų priėmimo dokumentus. 
Lina Zvicevičienė
Socialinė darbuotoja (dėl laikino apnakvindinimo paslaugos), Partizanų g. 5
x

Funkcijos

 • Renka ir analizuoja informaciją apie Skyriaus socialinių paslaugų gavėjų (toliau – paslaugų gavėjai) poreikius socialinių paslaugų teikimui;
 • informuoja ir konsultuoja asmenis apie socialinių paslaugų teikimo galimybes bei paslaugų vykdymą;
 • vertina ir analizuoja teikiamų socialinių paslaugų kokybę bei efektyvumą, prognozuoja jų poreikį;
 • rengia ataskaitas apie teikiamas socialines paslaugas ir teikia jas Skyriaus vyriausiajam socialiniam darbuotojui arba Skyriaus vedėjui;
 • konsultuoja socialinių darbuotojų padėjėjus, teikiant paslaugų gavėjams socialines paslaugas, kontroliuoja jų atliekamas funkcijas;
 • organizuoja ir teikia bendrąsias ir socialinės priežiūros paslaugas:
 • vertina ir nustato asmens socialinių paslaugų poreikį, sudaro bei koreguoja Individualų integracijos į visuomenę veiksmų planą, vykdo šio plano įgyvendinimo priežiūrą;
 • bendradarbiauja su paslaugų gavėjais, rengiant priemones Individualaus integracijos į visuomenę veiksmų plano koregavimui, skatina juos prisiimti atsakomybę už numatomų priemonių vykdymą;
 • vykdo individualų socialinį darbą su kiekvienu asmeniu bei veda socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo apskaitą;
 • kiekvieną darbo dieną lankosi ir kontroliuoja paslaugų gavėjų gyvenamųjų ir kitų patalpų bei teritorijos, kuriomis naudojasi paslaugų gavėjai, sanitarinę būklę;
 • sprendžia  paslaugų gavėjų asmenines, buitines, socialines bei kitas  problemas;
 • veda paslaugų gavėjų asmens bylas, pildo jų priėmimo dokumentus. 
Rasa Borisenko
Socialinė darbuotoja (dėl vyrų laikino apgyvendinimo paslaugos), R.Kalantos g. 55
x

Funkcijos

 • Renka ir analizuoja informaciją apie Skyriaus socialinių paslaugų gavėjų (toliau – paslaugų gavėjai) poreikius socialinių paslaugų teikimui;
 • informuoja ir konsultuoja asmenis apie socialinių paslaugų teikimo galimybes bei paslaugų vykdymą;
 • vertina ir analizuoja teikiamų socialinių paslaugų kokybę bei efektyvumą, prognozuoja jų poreikį;
 • rengia ataskaitas apie teikiamas socialines paslaugas ir teikia jas Skyriaus vyriausiajam socialiniam darbuotojui arba Skyriaus vedėjui;
 • konsultuoja socialinių darbuotojų padėjėjus, teikiant paslaugų gavėjams socialines paslaugas, kontroliuoja jų atliekamas funkcijas;
 • organizuoja ir teikia bendrąsias ir socialinės priežiūros paslaugas:
 • vertina ir nustato asmens socialinių paslaugų poreikį, sudaro bei koreguoja Individualų integracijos į visuomenę veiksmų planą, vykdo šio plano įgyvendinimo priežiūrą;
 • bendradarbiauja su paslaugų gavėjais, rengiant priemones Individualaus integracijos į visuomenę veiksmų plano koregavimui, skatina juos prisiimti atsakomybę už numatomų priemonių vykdymą;
 • vykdo individualų socialinį darbą su kiekvienu asmeniu bei veda socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo apskaitą;
 • kiekvieną darbo dieną lankosi ir kontroliuoja paslaugų gavėjų gyvenamųjų ir kitų patalpų bei teritorijos, kuriomis naudojasi paslaugų gavėjai, sanitarinę būklę;
 • sprendžia  paslaugų gavėjų asmenines, buitines, socialines bei kitas  problemas;
 • veda paslaugų gavėjų asmens bylas, pildo jų priėmimo dokumentus. 
Jurgita Bacevičienė
Socialinė darbuotoja, R.Kalantos g. 55
x

Funkcijos

• Pagal Iš pataisos įstaigų paleidžiamų (paleistų) asmenų socialinės integracijos tvarkos aprašo (toliau – Aprašas), patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2020 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. A1-939 / 1R-324 ,,Dėl iš pataisos įstaigų paleidžiamų (paleistų) asmenų socialinės integracijos tvarkos aprašo patvirtinimo“, nuostatas koordinuoja iš pataisos įstaigų paleidžiamų asmenų socialinės integracijos procesą ir dalyvauja antrojo socialinės integracijos etapo procese;
• esant poreikiui, iš pataisos įstaigos paleidžiamam asmeniui sutikus ar paprašius, susisiekia su jo artimaisiais, kurių kontaktinius duomenis (telefono ryšio numerį, elektroninio pašto adresą) pateikia iš pataisos įstaigos paleidžiamas asmuo;
• pagal kompetenciją rengia atsakymus į valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, visuomeninių organizacijų paklausimus ir kitokio pobūdžio raštus, užtikrindamas Viešojo administravimo įstatymo nuostatų įgyvendinimą ir informacijos pateikimą; pagal administruojamą veiklos sritį sudaro ir tvarko dokumentų ir jų registrų bylas bei užtikrina jų saugumą, kad būtų išsaugoti veiklos įrodymai ir apsaugotos su ja susijusių fizinių ir juridinių asmenų teisės;
• teikia bendrąsias socialines paslaugas:
• organizuoja šias socialinės priežiūros paslaugas: socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo (kasdieninių įgūdžių ugdymas ir palaikymas, tvarkant pinigus, perkant maisto produktus ir kt., savarankiškumo ugdymas, įsidarbinimo skatinimas ir kitų paslaugų suteikimas pagal asmens savarankiškumo lygį); teisės aktų nustatyta tvarka laikiną apnakvindimą;
• teisės aktų nustatyta tvarka rengia dokumentinę medžiagą socialinių paslaugų gavėjų prašymų dėl apgyvendinimo nakvynės namuose paslaugos pratęsimo/skyrimo ir/ar jiems teikiamų socialinių paslaugų nutraukimo/sustabdymo;
• teisės aktų nustatyta tvarka vertina ir nustato asmens socialinių paslaugų poreikį;
• sudaro bei koreguoja Individualų integracijos į visuomenę veiksmų planą, vykdo šio plano įgyvendinimo priežiūrą;
• teisės aktų nustatyta tvarka rengia dokumentinę medžiagą socialinių paslaugų gavėjų prašymų dėl apgyvendinimo nakvynės namuose paslaugos pratęsimo/skyrimo ir/ar jiems teikiamų socialinių paslaugų nutraukimo/sustabdymo;
• pagal kompetenciją inicijuoja ir dalyvauja projektinėse veiklose, renginiuose, susijusiuose su socialinio darbo organizavimu, socialinių paslaugų teikimu, plėtojimu ir pan. nuteistųjų socialinės integracijos procese
Jovita Kniežaitė
Psichologė (Laikino apgyvendinimo skyrius, R. Kalantos g. 55, darbas gatvėje su benamystę patiriančiais asmenimis)
x

Funkcijos

 • Rūpinasi Skyriaus paslaugų gavėjų psichine sveikata ir psichologinio mikroklimato sudarymu;
 • vertina Skyriaus paslaugų gavėjų psichologines asmenybės problemas;
 • konsultuoja Skyriaus paslaugų gavėjus, turinčius problemų, krizių, vidinių ir asmeninių konfliktų bei jų artimuosius, teikia psichologinę pagalbą;
 • Skyriaus paslaugų gavėjams organizuoja ir veda grupinius užsiėmimus;
 • inicijuoja, rengia ir įgyvendina psichologinių problemų prevencijos programas, padedančias išvengti psichologinių ir socialinių asmenybės problemų;
 • šviečia Skyriaus bendruomenę psichologinių ypatumų klausimais;
 • teikia Skyriaus paslaugų gavėjams individualias ir grupines konsultacijas;
 • kartu su Skyriaus paslaugų gavėju planuoja pagalbos teikimo procesą, sudaro individualius darbo planus;
 • vykdo prevencinę veiklą (skaito paskaitas, rengia informacinius pranešimus ir pan.);
 • konsultuoja Skyriaus darbuotojus jų paslaugų gavėjų problemų sprendimo klausimais;
 • suderinus su Skyriaus vedėju, bendradarbiauja su sveikatos priežiūros ir švietimo įstaigomis, policijos komisariatais, seniūnijomis, savivaldybės administracijos padaliniais, administruojančiais socialinę paramą bei socialines paslaugas, nevyriausybinėmis organizacijoms, religinėmis bendruomenėmis ir kt.;
 • dalyvauja užtikrinant asmens teises ir teisėtus interesus, saugant nuo smurto, išnaudojimo, diskriminacijos, prievartos, įžeidinėjimų.
„Saugi nakvynė“ (laikino apnakvindinimo paslauga neblaiviems asmenims visą parą), Partizanų g. 5, Kaunas
Dėl vyrų laikino apnakvindinimo paslaugos (nuo 17.00 val. iki 8.00 val.) Partizanų g. 5, Kaunas
Apsaugos darbuotojas
Dėl moterų laikino apnakvindinimo paslaugos (nuo 17.00 val. iki 8.00 val.), R. Kalantos g. 55, Kaunas
Apsaugos darbuotojas
Asmeninės higienos kabinetas
Partizanų g. 5, Kaunas