Kontaktai

Kauno miesto socialinių paslaugų centras
Savivaldybės biudžetinė įstaiga 
Juridinio asmens kodas: 135950440 
Partizanų g. 38D, 49490 Kaunas 
Tel. 8-37 322 462, el. p.: info@kaunospc.lt

Administracija
Partizanų g. 38D, Kaunas 49490
Tel. 8-37 322 462, el.p.: info@kaunospc.lt 

Socialinių paslaugų bendruomenei skyrius
Partizanų g. 38D, Kaunas

Tel. 8-37 242 503

Dainavos dienos globos centras 
Partizanų g. 38D, Kaunas
Tel. 8-37 242 506, mob. tel. 8-603 46864

Socialinių paslaugų šeimai skyrius
Nemuno g. 29/31, Kaunas
Mob. tel. 8-603 02976 

 

Šeimos krizių centras
Birutės g. 29A, Kaunas
Mob. tel.  8-613 62240 (visą parą)

Laikino apgyvendinimo skyrius 
R.Kalantos g. 55, Kaunas
Mob. tel. 8-601 14204

Informacija atnaujinta 2021-09-06


Administracija
Roberta Motiečienė
Direktorė, Partizanų g. 38D, 24 kab.
x

Funkcijos

Organizuoti Centro darbą, kad būtų įgyvendinami Centro tikslai ir atliekamos nustatytos funkcijos.
Tvirtinti Centro struktūrą ir pareigybių sąrašą, neviršijant nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus.
Atstovauti Centrui arba įgalioti kitus Centro darbuotojus atstovauti Centrui kitose įstaigose ar institucijose.
Neviršijant savo kompetencijos leisti įsakymus Centro veiklos organizavimo klausimais.
Teikti informaciją visuomenei apie Centro veiklą ir teikiamas paslaugas.
Užtikrinti racionalų ir taupų lėšų ir turto naudojimą, veiksmingą Centro vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą.
Rūpintis Centro tarptautiniais ryšiais.
Kasmet Centro savininkui pateikti ataskaitą apie Centro veiklą, vykdomas programas ir veiklos efektyvumą.
Tvirtinti Centro darbo tvarkos taisykles, darbuotojų pareiginius nuostatus.
Vykdyti kitas pareiginiuose nuostatuose ir kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas.

Birutė Mikulėnaitė
Direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams, Partizanų g. 38D, 22 kab.
x

Funkcijos

 • planuoti ir organizuoti įstaigos skyrių, teikiančių socialines paslaugas, veiklą ir kontroliuoti teikiamų paslaugų kokybę;
 • rengti įstaigos veiklos planus, veiklos ataskaitas, pranešimus apie įstaigos veiklą;
 • administruoti įstaigos socialinių paslaugų teikimą, jas planuoti, vertinti jų poreikį, rūšis, mastą ir kokybę;
 • rengti ir teikti projektų paraiškas atsižvelgiant į kvietimus teikti šias paraiškas;
 • organizuoti ir koordinuoti įstaigai skiriamos labdaros ir paramos priėmimą, paskirstymą bei apskaitą;
 • dalyvauti įstaigos vadovo sudarytų komisijų ir darbo grupių veikloje;
 • pagal kompetenciją atstovauti įstaigai jos viduje ir už jos ribų;
 • koordinuoti praktikantų ir savanorių veiklą įstaigoje.


Bendrųjų reikalų skyrius
Ieva Kripienė
Vedėja, Partizanų g. 38D, 14 kab.
Irena Jackūnienė
Specialistė (referentė), Partizanų g. 38D, 23 kab.
x

Funkcijos

 • tvarko ir registruoja Centro korespondenciją, laiku pateikia Centro direktoriui ar jį pavaduojančiam darbuotojui bei pagal rezoliucijas perduoda vykdytojams;
 • tvarko raštų, pareiškimų, skundų apskaitą ir kontroliuoja ar laiku į juos atsakyta;
 • organizuoja asmenų, besikreipiančių į Centrą jiems atvykus, telefonu, paštu, įskaitant ir elektroniniu paštu, aptarnavimą bei informacijos suteikimą vadovaujantis Piliečių ir kitų asmenų aptarnavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Centro direktoriaus įsakymu;
 • rengia Centro informacinius dokumentus (raštus, skelbimus, padėkas, sveikinimus ir pan.);
 • likus 2 mėnesiams iki kalendorinių metų pradžios, parengia Dokumentacijos planą, suderina jį su Kauno miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriumi ir pateikia  jį tvirtinti Centro direktoriui;
 • išduoda ir priima dokumentus iš archyvo vadovaujantis Dokumentų valdymo tvarkos aprašu, patvirtintu centro direktoriaus įsakymu;
 • pagal Centro direktoriaus rezoliucijas vykdo pavestus darbus bei užduotis;
 • teikia ir priima informaciją susijusią su įstaigos veikla per elektronines dokumentų valdymo sistemas;
 • teikia pasiūlymus Centro dokumentų valdymo, raštvedybos, archyvavimo organizavimo bei Centro informacijos pateikimo interesantams tobulinimo klausimais;
 • vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Centro vadovybės pavedimus, tam kad būtų įgyvendinti Skyriui pavesti uždaviniai ir funkcijos.
Jolanta Brazienė
Specialistė, Partizanų g. 38D, 18 kab.
Reda Kaminskienė
Personalo specialistė, Partizanų g. 38D, 21 kab.
x

Funkcijos

 • vykdo naujų Centro darbuotojų įdarbinimo procedūras bei rengia ir registruoja darbo sutartis;
 • rengia ir derina Centro direktoriaus įsakymus dėl darbuotojų priėmimo į darbą, perkėlimo į kitas pareigas, atleidimo iš darbo, darbo sąlygų pasikeitimo, priedų, skatinimo, pašalpų, drausminių nuobaudų skyrimo bei darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais;
 • laiku teikia duomenis Valstybinio socialinio draudimo įstaigai apie įstaigoje dirbančius darbuotojus bei studentus ir savanorius;
 • supažindina naujai priimtus dirbti darbuotojus su Centro darbo tvarkos taisyklėmis, pareigybių aprašymais ir kitais vidaus darbo tvarką reglamentuojančiais dokumentais;
 • veda ir tvarko Centro personalo duomenis sistemos „BiudžetasVS“  Personalo modulyje;
 • rengia ir derina Centro darbuotojų kasmetinių atostogų grafikus, direktoriaus įsakymus dėl darbuotojų kasmetinių bei kitokių atostogų suteikimo, perkėlimo, atšaukimo;
 • nustatyta tvarka formuoja, tvarko ir saugoja darbuotojų asmens bylas;
 • rengia pažymas, nagrinėja skundus ir rengia atsakymus personalo valdymo bei saugos ir sveikatos klausimais;
 • išduoda, keičia ir susigrąžina darbo pažymėjimus, juos registruoja;
 • pagal kompetenciją pildo statistines ataskaitas;
 • teikia reikalingus duomenis BĮ „Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ darbuotojui, atsakingam už Centro darbuotojų darbo užmokesčio skaičiavimą;
 • konsultuoja Centro darbuotojus personalo valdymo klausimais, Centro darbo tvarką reglamentuojančių norminių aktų ir jų laikymosi klausimais;
Vaida Šiugždinienė
Specialistė, Partizanų g. 38D, 21 kab.
x

Funkcijos

 • vykdo naujų Centro darbuotojų įdarbinimo procedūras ir rengia bei registruoja darbo sutartis;
 • rengia ir derina Centro direktoriaus įsakymus dėl perkėlimo į kitas pareigas, atleidimo iš darbo, darbo sąlygų pasikeitimo, priedų, skatinimo, pašalpų, drausminių nuobaudų skyrimo bei darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais;
 • atsako už civilinės mobilizacijos dokumentų rengimą ir teikia reikalingą informaciją atitinkamoms institucijoms;
 • nustatyta tvarka formuoja, tvarko ir saugoja darbuotojų asmens bylas;
 • rengia pažymas, nagrinėja skundus ir rengia atsakymus personalo valdymo bei saugos ir sveikatos klausimais;
 • išduoda, keičia ir susigrąžina darbo pažymėjimus, juos registruoja;
 • sudaro darbuotojų, kuriems privalomai tikrinama sveikata sąrašus, organizuoja jų sveikatos patikrinimus.
Jolita Sapitavičiūtė
Specialistė (viešieji pirkimai)
x

Funkcijos

 • organizuoja įstaigos viešuosius pirkimus;
 • rengia dokumentus susijusius su viešaisiais pirkimais. 
Petras Gustaitis
Ūkvedys, Partizanų g. 38D, R/9 kab.
x

Funkcijos

 • organizuoja reikalingų įstaigos veiklai tyrimų atlikimą, užtikrina gesintuvų bei metrologinių prietaisų būklę, organizuoja jų patikras;
 • užtikrina Centrui priklausančių pastatų bei patalpų eksploatavimą pagal priešgaisrinės saugos ir sanitarijos reikalavimus;
 • užtikrina Centro ūkio inventoriaus kaitą, jo atstatymą ir papildymą;
 • kontroliuoja Centrui priklausančių pastatų bei patalpų apšildymo, apšvietimo, ventiliacijos, kanalizacijos ir kitų sistemų tvarkingumą, jų techninį stovį, duomenų perdavimą atitinkamoms institucijoms;
 • vykdo energetinių išteklių (vandens, elektros, šiluminės energijos) apskaitą ir kontroliuoja jų panaudojimą, teikia duomenis apie energetinių išteklių skaitiklių rodmenis atitinkamoms institucijoms;
 • kontroliuoja Centrui priklausančiuose pastatuose bei patalpose vykdomų statybos ar remonto darbų kokybę ir statybos technologinio proceso nuoseklumą;
 • atlieka Centro materialinių vertybių pakrovimo ir iškrovimo darbus;
 • išeinant iš darbo ar pereinant dirbti į kitas pareigas, perduoda visą turimą dokumentaciją Centro direktoriui.


Socialinių paslaugų bendruomenei skyrius
Evelina Gvergždienė
Vedėja socialiniams reikalams, Partizanų g. 38D, 17 kab.
Lina Danilevičienė
Vyriausioji socialinė darbuotoja, Partizanų g. 38D, 3 kab.
Olga Bakanova
Socialinė darbuotoja (organizuoja pagalbą į namus), Partizanų g. 38D, kabinetas nr. 16
Edita Auškalnytė
Socialinė darbuotoja (organizuoja pagalbą į namus), Partizanų g. 38D, kabinetas nr. 16
Lina Škėmienė
Socialinė darbuotoja (organizuoja pagalbą į namus), Partizanų g. 38D, kabinetas nr. 16
Irma Zabulionienė
Socialinė darbuotoja, Partizanų g. 38 D, kabinetas nr. 16
Aušrelė Gališanskienė
Socialinio darbo organizatorė Aleksoto seniūnijoje, Veiverių g. 132
Birutė Sabaliauskaitė
Socialinio darbo organizatorė Aleksoto seniūnijoje, Veiverių g. 132
Virginija Mozūrienė
Socialinio darbo organizatorė Centro seniūnijoje, Šv.Gertrūdos g. 7
Rasa Vaičiūnienė
Socialinio darbo organizatorė Dainavos seniūnijoje, V.Krėvės pr. 41A
Rasa Naujokė
Socialinio darbo organizatorė Dainavos seniūnijoje, V. Krėvės pr. 41A
Dalė Kudarauskienė
Socialinio darbo organizatorė Dainavos seniūnijoje, V. Krėvės pr. 41A
Ieva Krikščiūnaitė
Socialinio darbo organizatorė Dainavos seniūnijoje, V.Krėvės pr. 41A
Neringa Valentė
Socialinio darbo organizatorė Eigulių seniūnijoje, P.Plechavičiaus g.9A
Ramunė Bučinskaitė
Socialinio darbo organizatorė Eigulių seniūnijoje, P.Plechavičiaus g. 9A
Diana Juškauskienė
Socialinio darbo organizatorė Gričiupio seniūnijoje, Gričiupio g. 11
Jekaterina Ratkevičienė
Socialinio darbo organizatorė Gričiupio seniūnijoje, Gričiupio g. 11
Giedrė Misevičiūtė
Socialinio darbo organizatorė Petrašiūnų seniūnijoje, T.Masiulio g. 10
Adelina Bivainė
Socialinio darbo organizatorė Petrašiūnų seniūnijoje, T.Masiulio g. 10
Žydrė Vaitiekūnienė
Socialinio darbo organizatorė Panemunės seniūnijoje, Vaidoto g. 115
Laura Patašiūtė
Socialinio darbo organizatorė Panemunės seniūnijoje, Vaidoto g. 115
Raimonda Zinkevičienė
Socialinio darbo organizatorė Šančių seniūnijoje, A.Juozapavičiaus pr. 72
Viktorija Mikelaitienė
Socialinio darbo organizatorė Šančių seniūnijoje, A.Juozapavičiaus pr. 72
Alma Žaltauskaitė
Socialinio darbo organizatorė, Šilainių seniūnijoje, Baltų pr. 53
Dovilė Smičiūtė
Socialinio darbo organizatorė, Šilainių seniūnijoje, Baltų pr. 53
Danutė Čibirauskaitė
Socialinio darbo organizatorė Šilainių seniūnijoje, Baltų pr. 53
Dainora Mockienė
Socialinio darbo organizatorė Vilijampolės seniūnijoje, A. Stulginskio g. 61 (204 kab.)
Leda Petraškienė
Socialinio darbo organizatorė Vilijampolės seniūnijoje, A. Stulginskio g. 61 (204 kab.)
Almina Daujotienė
Socialinio darbo organizatorė Žaliakalnio seniūnijoje, Šv. Gertrūdos g. 7
Aušra Chraptavičienė
Socialinio darbo organizatorė Žaliakalnio seniūnijoje, Šv. Gertrūdos g. 7


Dainavos dienos globos centras
Audra Striupavičienė
Socialinė darbuotoja (dienos socialinė globa ir slauga/integrali pagalba namuose senyvo amžiaus asmenims su sunkia negalia), Partizanų g. 38D, kabineto nr. 15
Kristina Skerstonienė
Socialinė darbuotoja (dienos socialinė globa ir slauga/integrali pagalba namuose senyvo amžiaus asmenims su sunkia negalia), Partizanų g. 38D, kabineto nr. 15
Asta Vaitkevičienė
Socialinė darbuotoja (socialinė priežiūra ir dienos globa dienos centre, transporto organizavimo paslauga), Partizanų g. 38D, kabineto nr. 3
Snieguolė Draučiūnaitė
Užimtumo specialistė, Partizanų g. 38D, kabineto nr. 11
Vida Baranauskaitė
Ergoterapeutė, Partizanų g. 38D, kabinetas nr. 2
Dalia Lukšytė
Psichologė, Partizanų g. 38D


Socialinių paslaugų šeimai skyrius
Edita Ablačinskienė
vedėja socialiniams reikalams, Nemuno g. 31 (įėjimas per Nemuno g. 29), 6 kab.
Jolanta Vyšniauskienė
vyr. socialinė darbuotoja, Nemuno g. 31 (įėjimas per Nemuno g. 29), 8 kab.
Simona Neverauskaitė
Psichologė, Nemuno g. 29/31, (įėjimas per Nemuno g. 29), 7 kab.
Edita Markauskienė
Socialinė darbuotoja (konsultuoja dėl vienkartinės išmokos įsikurti), Nemuno g. 29/31, (įėjimas per Nemuno g. 29), 1 kab.
Ieva Avizova
Atvejo vadybininkė (Dainavos seniūnija), Partizanų g. 38D, 5 kab.
Edita Vaičiulienė
Atvejo vadybininkė (Petrašiūnų, Gričiupio seniūnijos), R. Kalantos g. 57, 7 kab.
Rūta Akimovienė
Atvejo vadybininkė (Kauno miestas), Nemuno g. 29/31 (įėjimas per Nemuno g. 29), 5 kab.
Deimantė Baltrušaitienė
Atvejo vadybininkė (Kauno miestas), Nemuno g. 29/31 (įėjimas per Nemuno g. 29), 4 kab.
Rita Tamošiūnienė
Atvejo vadybininkė (NVO Aleksoto, Šilainių ir Centro seniūnijose), Nemuno g. 29/31 (įėjimas per Nemuno g. 29), 4 kab.
Arijana Parnarauskė
Atvejo vadybininkė (NVO Šančių, Eigulių seniūnijose, Šančių seniūnija), Nemuno g. 29/31 (įėjimas per Nemuno g. 29), 3 kab.
Jolanta Blauzdžiūnaitė - Pavlovič
Atvejo vadybininkė (Žaliakalnio seniūnija), Šv. Gertrūdos g. 7
Kamilė Dzenajavičiūtė
Atvejo vadybininkė (Dainavos seniūnija), Partizanų g. 38D, 5 kab.
Aida Purienė
Atvejo vadybininkė (Gričiupio seniūnija), Gričiupio g. 11
Rasa Slavėnienė
Atvejo vadybininkė (Vilijampolės seniūnija), A. Stulginskio g. 61
Asta Žukauskaitė
Atvejo vadybininkė (Centro, Aleksoto seniūnija), Šv. Gertrūdos g. 7
Arina Mikutene
Atvejo vadybininkė (Eigulių, Dainavos seniūnijos) R. Kalantos g. 57, 8 kab.
Elena Bėliakienė
Atvejo vadybininkė (Eigulių seniūnija) P. Plechavičiaus g. 9A
Aušra Rukšėnė
Atvejo vadybininkė (Kauno miestas), Nemuno g. 29/31 (įėjimas per Nemuno g. 29), 5 kab.
Monika Šidlauskienė
Atvejo vadybininkė, (Šilainių seniūnija), Baltų pr. 53
Mavliuda Štrupkienė
Atvejo vadybininkė, (NVO Centro, Šilainių seniūnijose) Nemuno g. 29/31 (įėjimas per Nemuno g. 29), 5 kab.
Deimantė Paplauskaitė
Atvejo vadybininkė, (NVO, Šančių, Panemunės, Gričiupio sen.) Nemuno g. 29/31 (įėjimas per Nemuno g. 29), 3 kab.
Stella Padylina
Atvejo vadybininkė (Dainavos seniūnija, NVO Aleksoto seniūnijoje), R. Kalantos g. 57, 9 kab.
Jurgita Libonaitė
Atvejo vadybininkė (NVO Žaliakalnio, Dainavos seniūnijoje), Dainavos seniūnija (V. Krėvės pr. 41A)
Indrė Simanavičiūtė
Atvejo vadybininkė (Panemunės NVO, Panemunės seniūnija), Nemuno g. 29/31 (įėjimas per Nemuno g. 29), 1 kab.
Vaiva Stankūnienė
Atvejo vadybininkė (NVO Petrašiūnų, Dainavos seniūnijose, Šančių seniūnija), Nemuno g. 29/31 (įėjimas per Nemuno g. 29), 3 kab.
Lina Baronaitienė
Socialinė darbuotoja (LSMU Kauno klinikų Vaikų skubios pagalbos skyriuje)
Rasa Buchalcaitė
Socialinė darbuotoja, Aleksoto seniūnija (Veiverių g. 132)
Ingrida Juškienė
Socialinė darbuotoja, Aleksoto seniūnija (Veiverių g. 132)
Ieva Vasiljevienė
Socialinė darbuotoja, Centro seniūnija (Šv. Gertrūdos g. 7)
Jolita Narijauskienė
Socialinė darbuotoja, Dainavos seniūnija (R. Kalantos g. 57, 7 kab.)
Raminta Burkšaitytė
Socialinė darbuotoja, Dainavos seniūnija (V. Krėvės pr. 41A)
Jūratė Kazlauskaitė
Socialinė darbuotoja, Dainavos, Eigulių seniūnija (Partizanų g. 38D), 16 kab.
Rasa Vietrinienė
Socialinė darbuotoja, Dainavos seniūnija (V. Krėvės pr. 41A)
Agnė Kuzminskienė
Socialinė darbuotoja, Dainavos seniūnija (V. Krėvės pr. 41A)
Vilmantė Damušytė
Socialinė darbuotoja, Dainavos seniūnija (Partizanų g. 38D, 16 kab.)
Laura Alijošiūtė
Socialinė darbuotoja, Eigulių seniūnija (P. Plechavičiaus g. 9A)
Rosita Stasiukaitienė
Socialinė darbuotoja, Eigulių seniūnija (P.Plechavičiaus g. 9A)
Kamilė Liubartaitė
Socialinė darbuotoja, Gričiupio seniūnija (Gričiupio g. 11)
Gintarė Cicėnienė
Socialinė darbuotoja, Gričiupio seniūnija (R. Kalantos g. 57, 9 kab.)
Aistė Šukė
Socialinė darbuotoja, Gričiupio seniūnija (Gričiupio g. 11)
Aistė Jasiukaitytė
Socialinė darbuotoja, Gričiupio seniūnija (Gričiupio g. 11)
Justina Ruzgaitė
Socialinė darbuotoja, Panemunės seniūnija (Vaidoto g. 115)
Margarita Solovej
Socialinė darbuotoja, Panemunės seniūnija (Vaidoto g. 115)
Egidija Šulcaitė
Socialinė darbuotoja, Petrašiūnų seniūnija (R.Kalantos g. 57, 7 kab.)
Greta Žemaitytė
Socialinė darbuotoja, Petrašiūnų seniūnija (R. Kalantos g. 57)
Ingrida Rysevienė
Socialinė darbuotoja, Šančių seniūnija (A.Juozapavičiaus pr. 72)
Giedrė Knyšiūtė
Socialinė darbuotoja, Šančių seniūnija (A.Juozapavičiaus pr. 72)
Ieva Liepinskaitė
Socialinė darbuotoja, Šilainių seniūnija (Baltų pr. 53)
Robertas Dzekunskas
Socialinis darbuotojas, Šilainių seniūnija (Baltų pr. 53)
Aida Ročienė
Socialinė darbuotoja, Šilainių seniūnija (Baltų pr. 53)
Greta Andraitytė
Socialinė darbuotoja, Vilijampolės seniūnija (A. Stulginskio g. 61)
Kristina Morkūnienė
Socialinė darbuotoja, Vilijampolės seniūnija (A. Stulginskio g. 61)
Justina Zdanavičiūtė
Socialinė darbuotoja, Žaliakalnio seniūnija (Šv. Gertrūdos g. 7)
Justina Kubiliūtė
Socialinė darbuotoja, Žaliakalnio seniūnija (Šv. Gertrūdos g. 7)
Daiva Rakauskienė
Vyriausioji socialinė darbuotoja (Šeimos krizių centras), Birutės g. 29A, Kaunas
Renata Stanislavavičienė
Socialinė darbuotoja (Šeimos krizių centras), Birutės g. 29A, Kaunas
Visą parą veikiantis telefonas dėl apgyvendinimo Šeimos krizių centre


Laikino apgyvendinimo skyrius
Neringa Gudėnaitė
Skyriaus vedėja, R.Kalantos g. 55
x

Funkcijos

 • vadovauja Skyriui, organizuoja ir kontroliuoja jo veiklą, paskirsto Skyriaus darbuotojams pavedimus, kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina darbo drausmę, atsako už Skyriui pavestų užduočių ir funkcijų įvykdymą, užtikrinant Skyriaus nuostatuose, vidaus tvarkos taisyklėse įvardintų reikalavimų įgyvendinimą laiku;
 • kontroliuoja, kad laiku būtų vykdomi Skyriaus veiklą reglamentuojantys teisės aktai, Centro direktoriaus įsakymai bei nurodymai;
 • rengia ir vertina Skyriaus darbuotojų metines užduotis ir teikia išvadas Centro direktoriui;
 • organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja bendrųjų socialinių paslaugų ir socialinės priežiūros paslaugų teikimą socialinę riziką patiriantiems asmenims;
 • bendradarbiauja su kitomis įstaigomis ir institucijomis formuojant suaugusiųjų socialinę riziką patiriančių asmenų socialinės ir profesinės integracijos politiką;
 • organizuoja bendradarbiavimą su fiziniais ir juridiniais asmenimis, galinčiais suteikti Skyriui paramą bei organizuoja bendradarbiavimą su nevyriausybinėmis, religinėmis, mokslo, švietimo, vietos savivaldos, bei kitomis institucijomis ir organizacijomis. 
Violeta Radžiuvienė
Vyriausioji socialinė darbuotoja, R.Kalantos g. 55
x

Funkcijos

 • užtikrina efektyvų ir kokybišką Skyriaus teikiamų socialinių paslaugų organizavimo procesą;
 • dalyvauja Skyriaus socialinių paslaugų gavėjų (toliau – paslaugų gavėjai) socialinių problemų sprendimo procese, susidedančiame iš tiesioginės ir netiesioginės pagalbos teikimo paslaugų gavėjams;
 • kaupia, analizuoja ir apibendrina duomenis apie Skyriaus teikiamas socialines paslaugas reikalingus statistinei analizei vesti;
 • nuolat stebi, vertina socialinių darbuotojų atliekamas funkcijas bei paslaugų teikimo kokybę ir efektyvumą;
 • supažindina paslaugų gavėjus su Skyriaus gyventojų vidaus tvarkos ir elgesio taisyklėmis bei kontroliuoja jų laikymąsi;
 • teisės aktų nustatyta tvarka kontroliuoja Skyriaus socialinių darbuotojų paslaugų teikimo dokumentaciją ir pildo registracijos žurnalus pagal patvirtintą Kauno miesto socialinių paslaugų centro dokumentacijos planą;
 • sudaro Skyriaus darbuotojų darbo grafikus;
 • teisės aktų nustatyta tvarka, teisingai apskaičiuoja gyventojų mokesčius už praėjusį mėnesį; pildo pinigų priėmimo kvitus ir iki kiekvieno mėnesio dvidešimtos dienos pinigus įneša Centro kasą;
 • veda duomenis apie teikiamas paslaugas socialinių paslaugų gavėjams į Socialinės paramos informacinę sistemą (SPIS);
 • kontroliuoja informacijos paslaugų gavėjams pateikimą stenduose bei šios informacijos nuolatinį atnaujinimą socialinių paslaugų klausimais;
 • pagal Centro dokumentacijos planą organizuoja ir kontroliuoja Skyriaus sudaromų bylų ir kitų dokumentų registrų tvarkymą.
Virginija Vasiliauskienė
Socialinė darbuotoja (dėl moterų laikino apgyvendinimo paslaugos), Partizanų g. 5, 12 kab.
x

Funkcijos

 • renka ir analizuoja informaciją apie Skyriaus socialinių paslaugų gavėjų (toliau – paslaugų gavėjai) poreikius socialinių paslaugų teikimui;
 • informuoja ir konsultuoja asmenis apie socialinių paslaugų teikimo galimybes bei paslaugų vykdymą;
 • vertina ir analizuoja teikiamų socialinių paslaugų kokybę bei efektyvumą, prognozuoja jų poreikį;
 • rengia ataskaitas apie teikiamas socialines paslaugas ir teikia jas Skyriaus vyriausiajam socialiniam darbuotojui arba Skyriaus vedėjui;
 • konsultuoja socialinių darbuotojų padėjėjus, teikiant paslaugų gavėjams socialines paslaugas, kontroliuoja jų atliekamas funkcijas;
 • organizuoja ir teikia bendrąsias ir socialinės priežiūros paslaugas:
 • vertina ir nustato asmens socialinių paslaugų poreikį, sudaro bei koreguoja Individualų integracijos į visuomenę veiksmų planą, vykdo šio plano įgyvendinimo priežiūrą;
 • bendradarbiauja su paslaugų gavėjais, rengiant priemones Individualaus integracijos į visuomenę veiksmų plano koregavimui, skatina juos prisiimti atsakomybę už numatomų priemonių vykdymą;
 • vykdo individualų socialinį darbą su kiekvienu asmeniu bei veda socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo apskaitą;
 • kiekvieną darbo dieną lankosi ir kontroliuoja paslaugų gavėjų gyvenamųjų ir kitų patalpų bei teritorijos, kuriomis naudojasi paslaugų gavėjai, sanitarinę būklę;
 • sprendžia  paslaugų gavėjų asmenines, buitines, socialines bei kitas  problemas;
 • veda paslaugų gavėjų asmens bylas, pildo jų priėmimo dokumentus. 
Lina Zvicevičienė
Socialinė darbuotoja (dėl laikino apnakvindinimo paslaugos), R.Kalantos g. 55
x

Funkcijos

 • renka ir analizuoja informaciją apie Skyriaus socialinių paslaugų gavėjų (toliau – paslaugų gavėjai) poreikius socialinių paslaugų teikimui;
 • informuoja ir konsultuoja asmenis apie socialinių paslaugų teikimo galimybes bei paslaugų vykdymą;
 • vertina ir analizuoja teikiamų socialinių paslaugų kokybę bei efektyvumą, prognozuoja jų poreikį;
 • rengia ataskaitas apie teikiamas socialines paslaugas ir teikia jas Skyriaus vyriausiajam socialiniam darbuotojui arba Skyriaus vedėjui;
 • konsultuoja socialinių darbuotojų padėjėjus, teikiant paslaugų gavėjams socialines paslaugas, kontroliuoja jų atliekamas funkcijas;
 • organizuoja ir teikia bendrąsias ir socialinės priežiūros paslaugas:
 • vertina ir nustato asmens socialinių paslaugų poreikį, sudaro bei koreguoja Individualų integracijos į visuomenę veiksmų planą, vykdo šio plano įgyvendinimo priežiūrą;
 • bendradarbiauja su paslaugų gavėjais, rengiant priemones Individualaus integracijos į visuomenę veiksmų plano koregavimui, skatina juos prisiimti atsakomybę už numatomų priemonių vykdymą;
 • vykdo individualų socialinį darbą su kiekvienu asmeniu bei veda socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo apskaitą;
 • kiekvieną darbo dieną lankosi ir kontroliuoja paslaugų gavėjų gyvenamųjų ir kitų patalpų bei teritorijos, kuriomis naudojasi paslaugų gavėjai, sanitarinę būklę;
 • sprendžia  paslaugų gavėjų asmenines, buitines, socialines bei kitas  problemas;
 • veda paslaugų gavėjų asmens bylas, pildo jų priėmimo dokumentus. 
Rasa Borisenko
Socialinė darbuotoja (dėl vyrų laikino apgyvendinimo paslaugos), R.Kalantos g. 55
x

Funkcijos

 • renka ir analizuoja informaciją apie Skyriaus socialinių paslaugų gavėjų (toliau – paslaugų gavėjai) poreikius socialinių paslaugų teikimui;
 • informuoja ir konsultuoja asmenis apie socialinių paslaugų teikimo galimybes bei paslaugų vykdymą;
 • vertina ir analizuoja teikiamų socialinių paslaugų kokybę bei efektyvumą, prognozuoja jų poreikį;
 • rengia ataskaitas apie teikiamas socialines paslaugas ir teikia jas Skyriaus vyriausiajam socialiniam darbuotojui arba Skyriaus vedėjui;
 • konsultuoja socialinių darbuotojų padėjėjus, teikiant paslaugų gavėjams socialines paslaugas, kontroliuoja jų atliekamas funkcijas;
 • organizuoja ir teikia bendrąsias ir socialinės priežiūros paslaugas:
 • vertina ir nustato asmens socialinių paslaugų poreikį, sudaro bei koreguoja Individualų integracijos į visuomenę veiksmų planą, vykdo šio plano įgyvendinimo priežiūrą;
 • bendradarbiauja su paslaugų gavėjais, rengiant priemones Individualaus integracijos į visuomenę veiksmų plano koregavimui, skatina juos prisiimti atsakomybę už numatomų priemonių vykdymą;
 • vykdo individualų socialinį darbą su kiekvienu asmeniu bei veda socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo apskaitą;
 • kiekvieną darbo dieną lankosi ir kontroliuoja paslaugų gavėjų gyvenamųjų ir kitų patalpų bei teritorijos, kuriomis naudojasi paslaugų gavėjai, sanitarinę būklę;
 • sprendžia  paslaugų gavėjų asmenines, buitines, socialines bei kitas  problemas;
 • veda paslaugų gavėjų asmens bylas, pildo jų priėmimo dokumentus. 
Aira Žurauskienė
Socialinė darbuotoja, R.Kalantos g. 55
Jovita Kniežaitė
Psichologė (Laikino apgyvendinimo skyrius, R. Kalantos g. 55)
x

Funkcijos

 • rūpinasi Skyriaus paslaugų gavėjų psichine sveikata ir psichologinio mikroklimato sudarymu;
 • vertina Skyriaus paslaugų gavėjų psichologines asmenybės problemas;
 • konsultuoja Skyriaus paslaugų gavėjus, turinčius problemų, krizių, vidinių ir asmeninių konfliktų bei jų artimuosius, teikia psichologinę pagalbą;
 • Skyriaus paslaugų gavėjams organizuoja ir veda grupinius užsiėmimus;
 • inicijuoja, rengia ir įgyvendina psichologinių problemų prevencijos programas, padedančias išvengti psichologinių ir socialinių asmenybės problemų;
 • šviečia Skyriaus bendruomenę psichologinių ypatumų klausimais;
 • teikia Skyriaus paslaugų gavėjams individualias ir grupines konsultacijas;
 • kartu su Skyriaus paslaugų gavėju planuoja pagalbos teikimo procesą, sudaro individualius darbo planus;
 • vykdo prevencinę veiklą (skaito paskaitas, rengia informacinius pranešimus ir pan.);
 • konsultuoja Skyriaus darbuotojus jų paslaugų gavėjų problemų sprendimo klausimais;
 • suderinus su Skyriaus vedėju, bendradarbiauja su sveikatos priežiūros ir švietimo įstaigomis, policijos komisariatais, seniūnijomis, savivaldybės administracijos padaliniais, administruojančiais socialinę paramą bei socialines paslaugas, nevyriausybinėmis organizacijoms, religinėmis bendruomenėmis ir kt.;
 • dalyvauja užtikrinant asmens teises ir teisėtus interesus, saugant nuo smurto, išnaudojimo, diskriminacijos, prievartos, įžeidinėjimų.
„Saugi nakvynė“ (laikino apnakvindinimo paslauga neblaiviems asmenims visą parą), R.Kalantos g. 55, Kaunas
Dėl vyrų laikino apnakvindinimo paslaugos (nuo 17.00 val. iki 8.00 val.) R.Kalantos g. 55, Kaunas
Apsaugos darbuotojas
Dėl moterų laikino apnakvindinimo paslaugos (nuo 17.00 val. iki 8.00 val.), Partizanų g. 5, Kaunas
Apsaugos darbuotojas
Asmeninės higienos kabinetas
Partizanų g. 5, Kaunas