Nuostatai

PATVIRTINTA
Kauno miesto savivaldybės tarybos
2021 m. vasario 2 d.
sprendimu Nr. T-20

 

KAUNO MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO NUOSTATAI

 

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Kauno miesto socialinių paslaugų centro nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Kauno miesto socialinių paslaugų centro (toliau – Centras) veiklos pobūdį, tikslą ir uždavinius, veiklos rūšis, teises, veiklos organizavimą, valdymą ir finansinę veiklą, darbuotojų priėmimą į pareigas ir atleidimą iš jų, taip pat Centro likvidavimą, reorganizavimą ir pertvarkymą.
2. Centras yra nestacionarių socialinių paslaugų biudžetinė įstaiga, finansuojama iš valstybės ir Kauno miesto savivaldybės biudžeto. Centrui finansuoti gali būti naudojamos ir kitos teisės aktų nustatyta tvarka gautos lėšos.
3. Centras yra juridinis asmuo, turintis sąskaitų banke, antspaudą su savo pavadinimu ir blankus, juridinio asmens kodas 135950440.
4. Centro veikla organizuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu, kitais teisės aktais ir Nuostatais.
5. Nuostatai keičiami Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo nustatyta tvarka.
6. Centro buveinės adresas – Partizanų 38D, LT-49490 Kaunas, Lietuvos Respublika.
7. Centras yra paramos gavėjas.
8. Centro finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.
9. Centro viešieji pranešimai skelbiami Centro interneto svetainėje.

 

II SKYRIUS
CENTRO VEIKLOS POBŪDIS, TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR VEIKLOS RŪŠYS

 

10. Centro veiklos pobūdis  – socialinė veikla.

11. Centro tikslas – sudaryti sąlygas asmeniui (šeimai) ugdyti ar stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas ir padėti įveikti socialinę atskirtį.

12. Centro uždaviniai:

12.1. nustatyti asmenų (šeimos) socialinių paslaugų poreikį;

12.2. vertinti asmens (šeimos) finansines galimybes mokėti už socialines paslaugas ir nustatyti asmens (šeimos) mokėjimo už socialines paslaugas dydį;

12.3. vertinti asmens galimybes pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus savarankiškai ar naudojantis pagalba konkrečioje srityje ir parengti išvadą;

12.4. pildyti asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti įvertinimo klausimyną (asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžių);

12.5. teikti bendrąsias socialines paslaugas pagal Kauno miesto gyventojų poreikius;

12.6. teikti specialiąsias socialines (socialinės priežiūros ir dienos socialinės globos) paslaugas asmens namuose bei institucijoje pagal Kauno miesto gyventojų poreikius;

12.7. teikti socialinės priežiūros (socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo) paslaugas senyvo amžiaus asmenims, suaugusiems asmenims, šeimoms ir vaikams, patiriantiems socialinės rizikos veiksnius ir aplinkybes, dėl kurių asmenims (šeimoms) yra pavojus patirti socialinę atskirtį;

12.8. teikti socialinės priežiūros (laikino apnakvindinimo) paslaugas suaugusiems Kauno miesto gyventojams, kurie patiria socialinę riziką ir (ar) esant krizinei situacijai ir pan., kai, nesuteikus šių paslaugų, iškyla grėsmė asmens sveikatai ar gyvybei;

12.9. teikti socialinės priežiūros (apgyvendinimo nakvynės namuose) paslaugas Kauno miesto gyventojams, neturintiems gyvenamosios vietos ar dėl kitų priežasčių negalintiems ja naudotis, siekiant atkurti savarankiškumą, prarastus socialinius ryšius ir padėti integruotis į visuomenę;

12.10. teikti socialinės priežiūros (intensyvi krizių įveikimo pagalba su laikinu apgyvendinimu krizių centre) paslaugas socialinę riziką patiriantiems vaikams ir jų šeimoms; vaikams, kuriems pagal Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą nustatyta laikinoji priežiūra socialinių paslaugų įstaigoje, kitiems tos šeimos vaikams kartu su jų atstovais (atstovu) pagal įstatymą; smurtą patyrusiems asmenims, jų vaikams;

12.11. teikti socialinės priežiūros (psichosocialinė pagalba) paslaugas senyvo amžiaus asmenims ir jų artimiesiems, vaikams, kuriems pagal Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą nustatyta laikinoji priežiūra socialinių paslaugų įstaigoje,  krizinėje situacijoje esančioms šeimoms ir jų nariams; socialinę riziką patiriančioms šeimoms ir jose augantiems vaikams;

12.12. padėti spręsti pilnamečių našlaičių ir likusių be tėvų globos asmenų įsidarbinimo, apsigyvenimo, įsikūrimo ir kitus klausimus bei šiuos asmenis konsultuoti dėl vienkartinės išmokos įsikurti tikslinio panaudojimo; konsultuoti asmenis, kuriems paskirta vienkartinė išmoka įsikurti, dėl jos tikslinio panaudojimo;

12.13. organizuoti socialinį darbą seniūnijose;

12.14. vykdyti atvejo vadybos funkcijas ir koordinuoti atvejo vadybos procesus.

13. Centro veiklos rūšys (pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių, patvirtintą Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“):

13.1. kitas keleivinis sausumos transportas (49.3);

13.2. kita apgyvendinimo veikla (55.90);

13.3. kitų maitinimo paslaugų teikimas (56.29);

13.4. kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas (85.59);

13.5. švietimui būdingų paslaugų veikla (85.60);

13.6. kita žmonių sveikatos priežiūros veikla (86.90);

13.7. viduriniojo medicinos personalo paslaugų teikimas ligoniams ne ligoninėse (86.90.10);

13.8. nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo su pagyvenusiais ir neįgaliaisiais asmenimis veikla (88.10);

13.9. kita, niekur nepriskirta, nesusijusi su apgyvendinimu socialinio darbo veikla (88.99).

14. Centro teikiamos socialinės paslaugos:

14.1. informavimas (Socialinės paramos informacinės sistemos (SPIS) kodas (toliau –SPIS kodas) 201);

14.2. konsultavimas (SPIS kodas 202);

14.3. tarpininkavimas ir atstovavimas (SPIS kodas 203);

14.4. maitinimo organizavimas (SPIS kodas 204);

14.5. aprūpinimas būtiniausiais drabužiais ir avalyne (SPIS kodas 205);

14.6. transporto organizavimas (SPIS kodas 206);

14.7. sociokultūrinės paslaugos (SPIS kodas 207);

14.8. asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimas (SPIS kodas 208);

14.9. laikinas apnakvindinimas (SPIS kodas 340);

14.10. pagalba į namus (SPIS kodas 310);

14.11. socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas (SPIS kodas 320);

14.12. psichosocialinė pagalba (SPIS kodas 360);

14.13. apgyvendinimas nakvynės namuose (SPIS kodas 370);

14.14. dienos socialinė globa (SPIS kodai 411, 414, 415);

14.15. kitos bendrosios socialinės paslaugos (SPIS kodas 200);

14.16. intensyvi krizių įveikimo pagalba (SPISS kodas 350).

15. Jei veiklai, numatytai Nuostatuose, įstatymų nustatyta tvarka reikalinga licencija (leidimas), tokią licenciją (leidimą) Centras privalo turėti.

  III SKYRIUS

CENTRO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

 

16. Centro savininkė yra Kauno miesto savivaldybė  (toliau – Savivaldybė). Centro savininkės teises ir pareigas įgyvendina Savivaldybės taryba.

17. Centro savininkės teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos kompetencija:

17.1. tvirtinti ir keisti Nuostatus;

17.2. tvirtinti didžiausią leistiną Centro pareigybių skaičių;

17.3. priimti sprendimą dėl Centro buveinės pakeitimo;

17.4. priimti sprendimą dėl Centro pertvarkymo, reorganizavimo ar likvidavimo;

17.5. priimti sprendimą dėl Centro filialo steigimo ir jo veiklos nutraukimo;

17.6. skirti ir atleisti likvidatorių arba sudaryti likvidacinę komisiją ir nutraukti jos įgaliojimus;

17.7. kitos Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytos pareigos ir teisės, būtinos Centro veiklai užtikrinti.

18. Centrui vadovauja Centro direktorius, kuris skiriamas ir atleidžiamas teisės aktų nustatyta tvarka.

19. Kai Centro direktoriaus laikinai nėra dėl atostogų, ligos ar komandiruotės, direktoriaus pareigas eina darbuotojas, kurio pareiginiuose nuostatuose nurodyta ši funkcija arba kitas Centro direktoriaus įsakymu paskirtas Centro darbuotojas.

20. Centro direktoriaus kompetencija:

20.1. organizuoti Centro darbą, kad būtų įgyvendinami Centro tikslai ir atliekamos nustatytos funkcijos;

20.2. užtikrinti, kad būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų ir Nuostatų;

20.3. įstatymų nustatyta tvarka priimti į darbą ir atleisti iš darbo Centro darbuotojus;

20.4. įstatymų nustatyta tvarka skatinti Centro darbuotojus, skirti jiems drausmines nuobaudas;

20.5. tvirtinti Centro struktūrą ir pareigybių sąrašą, neviršijant nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;

20.6. garantuoti, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus teikiami finansinių ataskaitų rinkiniai, biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingi;

20.7. užtikrinti racionalų ir taupų lėšų ir turto naudojimą, veiksmingą Centro vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;

20.8. atstovauti Centrui arba įgalioti kitus Centro darbuotojus atstovauti Centrui kitose įstaigose ar institucijose;

20.9. neviršijant savo kompetencijos leisti įsakymus Centro veiklos organizavimo klausimais;

20.10. teikti informaciją visuomenei apie Centro veiklą ir teikiamas paslaugas;

20.11. rūpintis Centro tarptautiniais ryšiais;

20.12. kasmet Centro savininkui pateikti ataskaitą apie Centro veiklą, vykdomas programas ir veiklos efektyvumą;

20.13. tvirtinti Centro darbo tvarkos taisykles, darbuotojų pareiginius nuostatus;

20.14. vykdyti kitas pareiginiuose nuostatuose ir kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas.

 

IV SKYRIUS

CENTRO TEISĖS

 

  1. Centras, įgyvendindamas jam pavestus tikslus ir uždavinius, atlikdamas jam priskirtas funkcijas, turi teisę:

21.1. gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų informaciją, išvadas, pasiūlymus ir kitokią medžiagą, kurių reikia sprendžiant Centro kompetencijai priskirtus klausimus;

21.2. teikti atitinkamoms valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms pasiūlymus socialinių paslaugų teikimo, mokėjimo už socialines paslaugas ir kitais klausimais;

21.3. pasitelkti savo darbui reikalingus specialistus pagal sutartis;

21.4. teikti Europos Sąjungos finansinei paramai gauti investicijų projektų paraiškas;

21.5. naudotis kitomis įstatymų ir teisės aktų suteiktomis teisėmis.

 

V SKYRIUS

DARBUOTOJŲ PRIĖMIMO Į DARBĄ IR DARBO APMOKĖJIMO TVARKA

22. Centro darbuotojų priėmimo į darbą ir atleidimo iš jo, taip pat darbo užmokesčio jiems mokėjimo tvarką ir sąlygas reglamentuoja Lietuvos Respublikos darbo kodeksas, Vyriausybės nutarimai ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys darbo santykius.

 

VI SKYRIUS

CENTRO FINANSAVIMAS

23. Centras patikėjimo teise valdo ir naudoja savininko perduotą turtą įstatymų, kitų teisės aktų ir savininko nustatyta tvarka.

24. Centro finansavimo šaltiniai yra:

24.1.   Savivaldybės biudžeto asignavimai;

24.2.   lėšos, gaunamos už Centro teikiamas socialines paslaugas pagal Savivaldybės tarybos patvirtintus įkainius;

24.3.   valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos Savivaldybės biudžetui;

24.4.   fizinių ir juridinių asmenų, užsienio valstybių, tarptautinių organizacijų ir fondų lėšos, gaunamos kaip parama;

24.5.   kitos teisėtai gautos lėšos.

25. Centro buhalterinę apskaitą centralizuotai tvarko ir finansines operacijas vykdo savininko įsteigtas juridinis asmuo.

 

VII SKYRIUS

CENTRO FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ IR VEIKLOS PRIEŽIŪRA

 

26. Centro valstybinį auditą atlieka Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė.
27. Centro veiklos ir išorės finansinį auditą atlieka Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba.
28. Centro vidaus auditą, vadovaudamasis teisės aktais, atlieka Savivaldybės administracijos Centralizuotas vidaus audito skyrius.
29. Centro finansinės veiklos kontrolę vykdo Savininkas ir kitos institucijos ar įstaigos Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
30. Centro veiklos priežiūrą atlieka savininkas.

VIII SKYRIUS

CENTRO REORGANIZAVIMAS, LIKVIDAVIMAS IR PERTVARKYMAS

31. Centras reorganizuojamas, likviduojamas ir pertvarkomas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

32. Duomenys apie Centrą kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

 

______________________________________

 

Informacija atnaujinta 2021-02-05.